Pasiekimų parodoje ir mūsų verslininkai

„Sidabrės“ nuotr.
Vers­lo ir pa­sie­ki­mų pa­ro­do­je „Šiau­liai 2019“ (iš kai­rės) UAB „Jo­niš­kio mė­sa“ at­sto­vė Re­na­ta Pe­lec­kie­nė, Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro vers­lo va­dy­bi­nin­kė Vik­to­ri­ja Be­co­nie­nė, Jo­niš­kio kre­di­to uni­jai at­sto­va­vu­si Ind­rė Skir­vai­nė, Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė, Z. Rač­kaus­kie­nės įmo­nę at­sto­va­vu­sios Ine­ta Rač­kaus­kai­tė su Ie­va Tau­jie­nė bei Ag­nė Strak­šai­tė, pre­kia­vu­si Ste­fu­tės sū­riais
Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­liuo­se šur­mu­lia­vo Vers­lo ir pa­sie­ki­mų pa­ro­da "ŠIAU­LIAI 2019", ku­riai vers­lo ir re­gio­no sa­vi­val­dos at­sto­vus, re­gio­no bend­ruo­me­nę su­bū­rė Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai.

Tri­jų die­nų ma­ra­to­ną at­lai­kė ir ke­tu­rios mū­sų ra­jo­no vers­lo įmo­nės, ku­rioms 14 kv. met­rų pa­ro­dos plo­tą ap­mo­kė­jo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė.

Jo­niš­kio kre­di­to uni­jos KRE­DA at­sto­vai pa­ro­dos lan­ky­to­jus kon­sul­ta­vo dėl pa­sko­los fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių, tauip pat lanks­čiau­sias są­ly­gas vers­lui fi­nan­suo­ti.

Vi­so­je ša­ly­je ži­no­ma sū­rių ga­min­to­ja Ste­fa Strak­šie­nė iš Bu­vai­nių kai­mo, po to, kai Po­šu­pių kai­mo bend­ruo­me­nės sū­rių šven­tei su­slė­gė mil­ži­ną, ku­ris ta­po Lie­tu­vos re­kor­di­nin­ku – 2016 me­tais Ste­fu­tės su­slėg­tas rū­ky­tas varš­kės sū­ris dvė­rė 14 ki­log­ra­mų 285 gra­mus, bu­vo 83 cen­ti­met­rų il­gio, 48 cen­ti­met­rų plo­čio.

Į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą pa­te­ku­sio sū­rio šei­mi­nin­kė Ste­fu­tė nuo to lai­ko su­pra­to, kad sū­rių mė­gė­jai mie­liau per­ka at­riek­to sū­rio mil­ži­no da­lį nei su­slėg­tą ma­žiu­ką. Taip gi­mė idė­ja po Lie­tu­vą ke­liau­ti neę su sū­riais, sū­riu­kais, o su mil­ži­nų pusb­ro­liais, sve­rian­čiais po 6-7-8 ki­log­ra­mus. „Ir sa­ky­čiau, pir­kė­jai tei­sūs. Di­de­lio sū­rio ma­sė­je ge­riau iš­si­lai­ko, neiš­sis­pau­džia vi­si prie­sko­niai, ne taip iš­džiūs­ta“, – pa­ste­bė­jo pa­ti sū­rių meist­rė.

Pa­ro­da Šiau­liuo­se pa­ro­dė, kad žmo­nės, iš­ra­ga­vę įvai­riau­sių sko­nių, da­bar grįž­ta prie kla­si­ki­nio sū­rio va­rian­to – su kmy­nais ar­ba net ir be jų – kla­si­ki­nis va­rian­tas su­muš­ti­niui ar de­ser­tui su me­du­mi.

Ger­bė­jų ne­trū­ko ir Ste­fu­tės ašt­riems sū­riams, su žo­le­lė­mis ar vai­siais.

Zi­tos Rač­kaus­kie­nės įmo­nės įmo­nės at­sto­vai pri­sta­tė va­ly­mo prie­mo­nes, o UAB „Jo­niš­kio mė­sa“ iš Gas­čiū­nų kai­mo – vi­są ko­lek­ci­ją nau­jau­sių ir la­biau­siai gur­ma­nų mė­gia­mų ga­mi­nių iš mė­sos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.