Želmenį kelia žemė, žmogų – darbas

„Sidabrės“ nuotr.
Jo­niš­kio se­niū­ni­jos me­tų žemd­ri­bio ti­tu­lą ra­jo­no me­ras V. Gai­lius ir vi­ce­me­rė V. Alek­na­vi­čie­nė įtei­kia Lin­kai­čių kai­mo ūki­nin­kui Ado­liui Stan­kai­čiui
Ly­giai taip pat ir ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re. Ne­pai­sant to, kad šių me­tų se­zo­nas žem­dir­biams ne­bu­vo itin dos­nus – va­sa­ros karš­čiai pa­ken­kė rap­sų ir ja­vų der­liui, o ir gy­vu­lių au­gin­to­jams ki­lo pa­kan­ka­mai daug pro­ble­mų ruo­šiant pa­ša­rus žie­mai, jie mo­ka pa­si­džiaug­ti vie­ni ki­tų sėk­me, nuo­šir­džiai priim­ti pa­dė­kas iš tų, ku­riems žem­dir­bys yra nuo­šir­džiau­sias drau­gas, uo­lus tal­ki­nin­kas, mai­tin­to­jas. Nes­var­bu, kad ša­lies val­džia, žvelg­da­ma į tai­kiau­sios pro­fe­si­jos – duo­nos au­gin­to­jų – at­sto­vus ir mo­juo­da­mi vis nau­jais spren­di­mų pro­jek­tais, tik sun­ki­na gy­ve­ni­mo naš­tą. To­kiais sa­vo veiks­mais, pa­sak šven­tė­je da­ly­va­vu­sio Lie­tu­vos že­mės ūkio bend­ro­vių aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Jo­no Svi­ders­kio, tik tam­po „už ūsų“ – t. y. ban­do kant­ry­bę. O žem­dir­biai iš­ties kant­rūs – pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis tik tai­kio­mis prie­mo­nė­mis pri­mi­nė, kad no­ri bū­ti iš­girs­ti, kad į jų triū­są ša­lies val­džia su pa­gar­ba žiū­rė­tų...

Taip jau su­ta­po – ra­jo­no žem­dir­biai, į aruo­dus su­py­lę šių­me­tį der­lių, pa­gerb­ti ket­vir­tą lapk­ri­čio ket­vir­ta­die­nį, kai Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos šven­čia Pa­dė­kos die­ną... Iš pra­džių Pa­dė­kos die­na bu­vo dė­kin­gu­mo Die­vui, šei­mai ir drau­gams už ma­te­ria­li­nę ge­ro­vę ir ge­rus san­ty­kius iš­raiš­kos die­na. Da­bar­ti­niu me­tu ji ta­po bend­ra pi­lie­ti­ne šven­te, nuo ku­rios pra­si­de­da šven­ti­nis lai­ko­tar­pis, api­man­tis Ka­lė­das ir be­si­tę­sia iki Nau­jų­jų me­tų. Pa­gal se­ną tra­di­ci­ją per Pa­dė­kos die­ną kiek­vie­nas ta­ria pa­dė­kos žo­džius už vis­ką, kas ge­ro įvy­ko jo gy­ve­ni­me. To­kį su­ta­pi­mą pir­ma­sis pa­ste­bė­jo į ra­jo­no Žem­dir­bių šven­tę at­sku­bė­jęs ra­jo­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Gied­rius Kuo­las.

Dė­ko­jo ir ap­do­va­no­jo

Pa­dė­kos lie­jo­si lyg iš ra­go gau­sy­bės. Sei­mo na­rio Liu­do Jo­nai­čio pa­dė­kas įtei­kė jo pa­dė­jė­ja In­ga Brū­žie­nė. Už ino­va­ty­vu­mą, kū­ry­bin­gą po­žiū­rį į sun­kų žem­dir­bio triū­są pa­dė­kos ke­lia­vo į And­riaus Ja­ru­lio, Ben­ja­mi­no Rim­džiaus, Ro­mual­do Gy­lio, Ka­zio Kor­kaus, Skil­vio­nių ir Ba­riū­nų že­mės ūkio bend­ro­vių ran­kas, dė­ko­ta Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­jai spe­cia­lis­tei Si­gi­tai Gin­ku­vie­nei, be­si­rū­pi­nan­čiai pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mo, ūki­nin­kų ūkių re­gist­ra­vi­mo klau­si­mais.

Že­mės ūkio rū­mų di­rek­to­rius Si­gi­tas Di­mai­tis at­ve­žė dvi pa­dė­kas Ma­riui Gurs­kiui ir Ta­dui Ja­nu­liui. Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Jo­no Tal­man­to pa­dė­ką Ed­var­dui Monst­vi­lui už au­ga­li­nin­kys­tės ūkio puo­se­lė­ji­mą įtei­kė Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­kė, Jo­niš­kio ūki­nin­kų są­jun­gos sky­riaus pir­mi­nin­kė Li­li­ja Te­re­sė Šer­mukš­nie­nė.

Lie­tu­vos že­mės ūkio bend­ro­vių aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Svi­ders­kis svei­ki­no ir ap­do­va­no­jo že­mės ūkio bend­ro­vės “Drą­su­tai­čiai“ vyr. bu­hal­te­rę Ge­no­vai­tę To­mie­nę, san­dė­li­nin­kę Ri­tą Zig­man­tie­nę, Dar­gi­nių že­mės ūkio bend­ro­vės šalt­kal­vį-su­vi­rin­to­ją Juo­zą Vai­čiu­lį, ŽŪB „Ga­tau­čiai“ au­ga­li­nin­kys­tės pa­da­li­nio va­do­vę Mil­dą Gluš­nio­vie­nę.

Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos pa­slau­gų klien­tams re­gio­no va­do­vė Ire­na But­kie­nė do­va­no­mis api­py­lė Vil­mą La­ba­naus­kie­nę, Gin­tau­tą Šle­ko­nį ir Sau­lių Sar­giū­ną, o ra­jo­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Gied­rius Kuo­las pa­dė­kas sky­rė Vi­dai Ka­ti­nie­nei ir Juo­zui Po­ciū­nui.

VH Lie­tu­va re­gio­no drau­di­mo va­do­vas Mar­ty­nas Rus­tei­ka pir­miau­sia pa­brė­žė, kad ra­jo­no žem­dir­biai yra be­ne sau­giau­si Lie­tu­vo­je, nes ap­drau­džia 50 pro­c. sa­vo plo­tų. Pri­si­mi­nęs se­ną pa­tar­lę, kad kiek­vie­nas, ku­ris pa­ts sau­go­si, jam ir Die­vas pa­de­dan­tis, sa­vo ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė Si­gi­tui La­ciui, Alek­sui Vait­kui ir vie­nam iš pir­mų­jų drau­di­mo pa­slau­ga ra­jo­ne pra­dė­ju­siam nau­do­tis Aud­ro­niui Da­bu­žins­kui.

Trys ūki­nin­kų šei­mos – Rai­mon­da ir Do­na­tas Do­vil­čiai, Eg­lė ir To­mas Ra­mo­nai bei Eu­ge­ni­ja ir Vy­tau­tas Mi­liš­ke­vi­čiai – res­pub­li­ki­nio kon­kur­so „Me­tų ūkis 2019“ nu­ga­lė­to­jai, jau pa­gerb­ti Kau­ne, šį­kart li­po ant sce­nos – kad ap­do­va­no­jim­nus at­siim­tų iš ra­jo­no LŪS sky­riaus pir­mi­nin­kės L. Šer­mukš­nie­nės ir Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo S. Le­lio­nio ran­kų.

Kiek­vie­na se­niū­ni­ja tu­ri sa­vo „2019 me­tų žem­dir­bį“

Ra­jo­no se­niū­ni­jos nuo Gai­žai­čių iki Kriu­kų, nuo Sat­kū­nų iki Ru­diš­kių tu­ri tuos stip­rius, su sa­vo, se­ne­lių ir pro­se­ne­lių že­me suau­gu­sius žmo­nes, ku­rie tuo ge­ru, ką že­mė užau­gi­na, mie­lai da­li­na­si su vi­sais. Tai jie pir­mie­ji sku­ba į pa­gal­bą tvar­kant se­niū­ni­jų ke­lius, ša­li­nant pa­vo­jin­gus me­džius, re­miant šven­tes, su­siė­ji­mus.

Gai­žai­čių se­niū­ni­ja šie­met no­mi­na­vo Ma­ri­jų Daš­čio­rą, ku­ris ūki­nin­kau­ti pra­dė­jo prieš 13 me­tų ir ne­di­de­lį ūke­lį per tą lai­ko­tar­pį užau­gi­no iki dau­giau kaip 300 ha – au­gi­na ja­vus ir rap­są, su kai­my­nais pri­žiū­ri el­nių kai­me­nę.

Ga­tau­čių se­niū­ni­ja šie­met no­mi­na­vo Vi­lių Ta­mo­šai­tį, ku­ris ūki­nin­kau­ti grį­žo į pro­se­ne­lio ūkį Ly­de­kių kai­me. Jau­nas vy­ras pa­si­rin­ko žvė­re­lių au­gi­ni­mo vers­lą. Ap­do­va­no­ji­mą iš ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ir vi­ce­me­rės Vai­dos Alek­na­vi­čie­nės ran­kų at­siė­mė Vi­do ma­ma.

Jo­niš­kio se­niū­ni­ja ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą svei­ki­no sa­vo no­mi­nan­tus – Ele­ną ir Ado­lį Stan­kai­čius iš Lin­kai­čių kai­mo, vi­du­ti­nio dy­džio sėk­min­gą mo­der­ni­zuo­to au­ga­li­nin­kys­tės ūkio šei­mi­nin­kus.

Ke­pa­lių se­niū­ni­ja šie­met pa­ger­bė gas­čiū­nie­čius Eg­lę ir Lai­mį Bu­be­lius, ne pir­mos kar­tos ūki­nin­kus. Jau­nai po­rai mei­lę gim­tai že­mei įskie­pi­jo Eg­lės tė­tis, tad šei­ma su­kū­rė pa­žan­gų ir kon­ku­ren­cin­gą ūkį, ku­ria­me tarp ki­tų au­ga­li­nin­kys­tės kul­tū­rų noks­ta ir yra itin pa­klau­sios jų lau­kuo­se nu­si­rpu­sios sal­džio­sios braš­kės.

Kriu­kų se­niū­ni­ja gar­bin­gą „2019 me­tų žem­dir­bio“ no­mi­na­ci­ją ati­da­vė Gied­riui Nai­niui, ku­ris vi­sa­da bu­vo ne­nuils­tan­tis pa­gal­bi­nin­kas ūki­nin­kau­jan­čiai ma­mai. Prieš še­še­rius me­tus jau­nas vy­ras pa­ts ta­po mo­der­naus au­ga­li­nin­kys­tės ūkio šei­mi­nin­ku. Kaip sa­ko­ma, obuo­lys nuo obels ne­to­li rie­da...

Val­dui Ži­gui, iš­skir­ti­niam au­ga­li­nin­kys­tės ir gy­vu­li­nin­kys­tės ūkio šei­mi­nin­kui, šių me­tų lau­rų vai­ni­ką pri­se­gė Ru­diš­kių se­niū­ni­ja. 200 ha dy­džio pa­vyz­din­ga­me ūky­je lai­ko­ma 100 mel­žia­mų kar­vių, mė­sai au­gi­na­ma apie 60 gal­vi­jų.

Sat­kū­nų se­niū­ni­ja dė­kin­ga Ge­di­mi­nui Kal­ve­liui, ūki­nin­kau­ti pra­dė­ju­siam tik prieš de­šimt­me­tį. Spė­jo ir pa­žan­gų ūkį su­kur­ti, ir ak­ty­viai pa­dė­ti spręs­ti vi­sos kai­mo bend­ruo­me­nės pro­ble­mas.

Sau­gė­lau­kio se­niū­ni­ja nea­be­jo­ti­nai me­tų žem­dir­bio ti­tu­lą ati­da­vė Ai­dui Pin­kai, ku­ris ir ūki­nin­kau­ja, ir aist­rin­gai tech­ni­ką my­li, ir dar už­da­rą ak­ci­nę bend­ro­vę įkū­rė, kad ga­lė­tų teik­ti pa­gal­bą re­konst­ruo­jant ir re­mon­tuo­jant že­mės ūkio tech­ni­ką.

Skaist­gi­rio se­niū­ni­ja ge­riau­sio me­tų žem­dir­bio ti­tu­lu pa­puo­šė že­mės ūkio bend­ro­vės Al­siai ko­lek­ty­vą ir jo va­do­vą Ro­mu­tį Lipš­tą. Jo va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė su­ge­ba pri­tai­ky­ti nau­jas tech­no­lo­gi­jas, di­di­na dar­bo efek­ty­vu­mą, in­ves­tuo­ja į tech­ni­ką, už­tat ga­li džiaug­tis pui­kiais re­zul­ta­tais.

Ta­das Ši­mai­tis, sa­va­ran­kiš­kai ūki­nin­kau­ti praė­jęs prieš 10 me­tų, šie­met yra Ža­ga­rės se­niū­ni­jos pa­ži­ba. Ne vie­ne­rius me­tus Ta­das pa­dė­jo ūki­nin­kau­ti tė­čiui Sta­nis­lo­vui, tu­rė­jo di­džiu­lę avių ban­dą. Šian­dien jau­nas vy­ras – pa­ts sau kon­ku­ren­cin­go au­ga­li­nin­kys­tės ūkio šei­mi­nin­kas.

Žem­dir­bių šven­tė­je žais­min­gu­mo ir eksp­re­si­jos su­tei­kė Spor­to cent­ro mer­gi­nų, va­do­vau­ja­mų Do­vi­lės Ram­šai­tės, šo­kiai ir Jo­lan­tos Ra­peč­kai­tės-Gi­žie­nės at­lie­ka­mos dai­nos. Šven­ti­nį va­ka­rą bai­gė so­li­nis Egi­di­jaus Si­pa­vi­čiaus kon­cer­tas ir vai­šės.