Duris atvėrė kultūros centro salė su brangia įranga

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Ran­gos dar­bai, tech­no­lo­gi­nė įran­ga ir jos mon­ta­vi­mas, žiū­ro­vų sa­lės ir sce­nos bal­dai kai­na­vo dau­giau kaip pu­sant­ro mi­li­jo­no eu­rų.
Spa­lio 18 die­ną du­ris po po­ros me­tų per­trau­kos at­vė­rė mo­der­ni­zuo­ta Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro sa­lė, ku­rios re­no­va­ci­ja vie­šo­jo­je erd­vė­je jau bu­vo su­kė­lu­si ne­ma­žai dis­ku­si­jų dėl bran­gios įran­gos, sta­ty­bos dar­bų ran­go­vų lė­to dar­bo ir bro­ko.

Pas­ku­ti­nis Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro pa­sta­to mo­der­ni­za­vi­mo dar­bų, ku­riuos at­li­ko UAB „Avo­na“, eta­pas tru­ko dau­giau nei dve­jus me­tus, nors pa­gal su­tar­tį jis tu­rė­jo bū­ti baig­tas per 19 mė­ne­sių.

Ku­rį lai­ką dar­bai bu­vo la­bai su­lė­tė­ję, ap­si­lan­kę spe­cia­lis­tai ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai ras­da­vo vos ke­lis dar­bi­nin­kus. Pas­ku­ti­nį pus­me­tį kont­ro­lei pa­di­dė­jus dar­bai vy­ko sklan­džiau.

Per pa­sku­ti­nius dve­jus me­tus vy­ko bend­rie­ji sta­ty­bos dar­bai, bu­vo pa­keis­ti šil­dy­mo, vė­di­ni­mo, nuo­te­kų, van­den­tie­kio, žai­bo­sau­gos, pro­ce­sų val­dy­mo ir au­to­ma­ti­za­ci­jos, elekt­ro­tech­ni­kos, gais­ri­nės ir ap­sau­gi­nės sig­na­li­za­ci­jos įren­gi­mai, at­lik­ti žiū­ro­vų sa­lės akus­ti­niai bei ar­chi­tek­tū­ri­niai spren­di­niai, pa­gal­bi­nių pa­tal­pų ir sce­nos re­mon­tas, elekt­ros tink­lai mo­der­ni­zuo­ti pa­gal šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus, ap­lin­ka pri­tai­ky­ta žmo­nėms su ne­ga­lia – įreng­ti 2 kel­tu­vai, vie­nas iš rū­bi­nės į ant­rą aukš­tą, ki­tas – prie sce­nos.

Žiū­ro­vų sa­lė­je su­mon­tuo­tos 448 teat­ri­nės kė­dės, me­ta­li­nės spin­tos smul­kiems daik­tams, pri­sta­ty­tos dvi tri­bū­nos, vie­na pri­tai­ky­ta neį­ga­lie­siems. Nau­ja vi­sa tech­no­lo­gi­nė da­lis. Įmo­nė „Sce­nos tech­ni­nis servisas” kon­sul­ta­vo ir vie­nu me­tu įren­gė šio kul­tū­ri­nio sta­ti­nio kon­cer­ti­nės sa­lės ap­švie­ti­mo, įgar­si­ni­mo, vaiz­do, sce­nos dra­pe­ri­jos ir sce­nos me­cha­ni­za­ci­jos sis­te­mas bei elekt­ros ins­ta­lia­ci­ją.

Ran­gos dar­bai, tech­no­lo­gi­nė įran­ga ir jos mon­ta­vi­mas, žiū­ro­vų sa­lės ir sce­nos bal­dai kai­na­vo dau­giau kaip pu­sant­ro mi­li­jo­no eu­rų.

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro pa­sta­tas jau anks­čiau bu­vo mo­der­ni­zuo­tas pa­nau­do­jant vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šas.

Dėl sa­lės įgar­si­ni­mo ir ap­švie­ti­mo kai­nos vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo ki­lu­sios dis­ku­si­jos. Bu­vu­si kan­di­da­tė į Sei­mo na­rius Žiem­ga­los apy­gar­do­je Rū­ta Ja­nu­tie­nė nu­si­ste­bė­jo, kad įran­ga kai­na­vo pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, ar ji to­kia rei­ka­lin­ga kul­tū­ros ren­gi­niams – teat­rų spek­tak­liams, ka­me­ri­niams kon­cer­tams, kla­si­kos at­li­kė­jams, la­biau tik­tų ko­mer­ci­niam po­psui.

Į dis­ku­si­ją įsi­jun­gę Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jai tei­gė, kad jo­niš­kie­čiai ir­gi nu­si­pel­nė ge­ros įran­gos, o ji daug kai­nuo­ja.

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Svei­kin­ti su sa­lės ati­da­ry­mu ant sce­nos li­po ir da­bar­ti­nis me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius (kai­rė­je), ir bu­vęs me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis.