Istoriniam pastatui mes „gelbėjimosi ratą“

Loretos Ripskytės nuotr.
Šis da­bar re­mon­to rei­ka­lau­jan­tis pa­sta­tas, iš ku­rio iš­kel­din­tos Ža­ga­rės gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų kla­sės, ga­lė­tų tap­ti me­nų in­ku­ba­to­riu­mi
Tre­čia­die­nį ra­jo­no ta­ry­bos Ini­cia­ty­vų ko­mi­si­jos su­kvies­ta­me iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me po­sė­dy­je Ža­ga­rė­je nu­spręs­ta ra­šy­ti pa­raiš­ką Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos skel­bia­mam kon­kur­sui ir, sėk­mės at­ve­ju ga­vus fi­nan­sa­vi­mą, su­tvar­ky­ti Tiu­do­rų sti­liaus Dmit­ri­jaus Na­ryš­ki­no dva­ro an­samb­lio rau­do­nų ply­tų pa­sta­tą bei pri­tai­ky­ti jį kul­tū­ri­nėms reik­mėms. Šiuo me­tu sta­ti­nio būk­lė ne­ko­kia, ypač dėl api­ru­sios sto­go čer­pių dan­gos. Šiais moks­lo me­tais į ki­tas pa­tal­pas ten­ka iš­kraus­ty­ti ja­me iki šiol vei­ku­sias Ža­ga­rės gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų kla­ses.
Loretos Ripskytės nuotr.
Jū­ra­tė Sa­bai­tė (pir­ma iš kai­rės) pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kad dėl mi­ni­mo pa­sta­to re­no­va­ci­jos ga­li­ma teik­ti pa­raiš­ką Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, o Sa­rah Mit­ri­kė (ant­ra iš kai­rės) tei­gė, kad šia­me pa­sta­te pui­ki sa­lė, ku­rio­je no­rė­tų kon­cer­tuo­ti šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos at­li­kė­jai iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių

No­ri pri­tai­ky­ti kul­tū­ri­nėms reik­mėms

Ini­cia­ty­vų ko­mi­si­jos, ku­riai va­do­vau­ja ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Min­dau­gas Bal­čiū­nas, su­kvies­ta­me po­sė­dy­je da­ly­va­vo ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė, me­ro pa­ta­rė­ja In­ga Kar­baus­kie­nė, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė, Ža­ga­rės kle­bo­nas And­rius Val­čiu­kas, re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Gied­rė Rakš­tie­nė, „Ka­liau­sių fab­ri­kė­lio“ įkū­rė­ja Auš­ra Pet­raus­kie­nė, gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Kan­čels­kis, vi­suo­me­ni­nin­kė Sa­rah Mit­ri­kė, ža­ga­rie­tis ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Vai­čiu­lis, VšĮ „Ža­ga­rės bal­se­lis“ va­do­vė Jū­ra­tė Sa­bai­tė.

Vi­si su­ta­rė – ge­riau­sia pa­sta­tą pri­tai­ky­ti kul­tū­ri­nėms reik­mėms, kad jis tap­tų mies­to ir ra­jo­no „me­nų in­ku­ba­to­riu­mi“. To­kį pat pa­gei­da­vi­mą Ini­cia­ty­vos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui bu­vo iš­sa­kiu­si ir po­sė­dy­je ne­ga­lė­ju­si da­ly­vau­ti kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, Ža­ga­rės bend­ruo­me­nės „Vei­dė“ pir­mi­nin­kė Dia­na Si­čio­vie­nė.

Pa­sak vi­suo­me­ni­nin­kės, or­ga­ni­za­ci­jos „Spal­vo­tas vei­das“ va­do­vės Sa­ros Mit­ri­kės, šis ang­liš­ko ko­te­džo sti­liaus pa­sta­tas tu­ri pui­kią sa­lę su ge­ra akus­ti­ka.

„Ža­ga­rė ga­lė­tų tap­ti šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos sos­ti­ne. Aš ne­juo­kau­ju. Tu­riu daug kon­tak­tų, yra mu­zi­kan­tų iš vi­so pa­sau­lio, ieš­kan­čių vie­tų, tin­ka­mų sa­lių, kur gro­ti. Jie at­vyks­ta į Ry­gą, va­žiuo­ja į Vil­nių. O ga­lė­tų su­sto­ti Ža­ga­rė­je, – sa­kė S. Mit­ri­kė. – Čia taip pat ga­lė­tų veik­ti ir me­ni­nin­kų re­zi­den­ci­ja, tai yra, vie­ta, kur žmo­nės at­va­žiuo­ja, no­rė­da­mi ku­rį lai­ką ati­trūk­ti nuo kas­die­nės ap­lin­kos ir kur­ti.“

Pa­tei­kė tin­ka­mą va­rian­tą

J. Sa­bai­tė pa­tei­kė vi­siems da­ly­va­vu­siems la­biau­siai priim­ti­ną spren­di­mo va­rian­tą. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja skel­bia kvie­ti­mą pa­raiš­koms, kur vie­na iš ga­li­mų nu­ma­ty­tų fi­nan­sa­vi­mo kryp­čių yra kul­tū­ra ir kul­tū­ros pa­vel­das. Tiks­las – at­ver­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus vi­suo­me­nei. Prio­ri­te­tai bus ski­ria­mi ino­va­ty­viems, nau­jo­viš­kiems pro­jek­tams, ku­rie ga­lė­tų bū­ti pi­lo­ti­niai – kaip pa­vyz­dys, o vė­liau pri­tai­ko­mi ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se.

Į pro­jek­tą ga­li jung­tis ke­lios sa­vi­val­dy­bės, o nau­dos ga­vė­jų skai­čius tu­rė­tų siek­ti apie 50 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Jo­niš­kio ra­jo­ne jų skai­čiuo­ja­ma apie 28 tūks­tan­čius. Tad, pa­sak me­ro V. Gai­liaus, rea­lu bū­tų kvies­ti pri­si­jung­ti par­tne­rius iš Eu­ro­pos ma­žų­jų mies­te­lių char­ti­jos, ku­riai pri­klau­so Ža­ga­rė, ar­ba su Jo­niš­kiu bend­ra­dar­biau­jan­čias sa­vi­val­dy­bes, rea­liau­siai – iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Šve­di­jos.

Tad iš­va­žiuo­ja­ma­me Ini­cia­ty­vų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo nu­tar­ta per ar­ti­miau­sią sa­vai­tę iša­na­li­zuo­ti ga­li­my­bes da­ly­vau­ti EK skel­bia­ma­me kon­kur­se, ta­da ras­ti par­tne­rius ir teik­ti pa­raiš­ką. Lai­ko nė­ra daug, nes kvie­ti­mas vyks­ta iki gruo­džio 12 die­nos.

Jei ne­pa­vyk­tų gau­ti fi­nan­sa­vi­mo, pa­sta­tą bū­ti­na kon­ser­vuo­ti, kad jis neir­tų to­liau. Gal­būt tam pa­kak­tų ir lė­šų, ku­rios per me­tus iš­lei­džia­mos pa­sta­to eksp­loa­ta­ci­jai: šil­dy­mui, kū­ri­kams, elekt­rai ir kt.

M. Bal­čiū­nas ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė pa­ste­bė­jo, kad Ža­ga­rės gim­na­zi­jos mo­ki­nių tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kos, jei­gu trūks­ta pa­tal­pų, ga­lė­tų vyk­ti ir Ža­ga­rės spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je, kur jie tą­dien taip pat lan­kė­si ir ma­tė pui­kiai įreng­tas kla­ses.

Po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­ta dar vie­na ga­li­my­bė mi­nė­tam rau­do­nų ply­tų pa­sta­tui iš­sau­go­ti. Vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė sa­kė, kad ra­jo­ne stei­gia­mi gru­pi­niai glo­bos na­mai, ku­riuo­se gy­ven­tų iki 10 vai­kų. Jie ga­lė­tų bū­ti ir Ža­ga­rė­je. Rei­ka­lin­gos pa­tal­pos glo­bų na­mų so­cia­li­nėms dirb­tu­vėms. Tad jos ga­lė­tų ten įsi­kur­ti.

Pas­ta­tui rei­kia ka­pi­ta­li­nio re­mon­to

Prob­le­ma dėl mi­nė­to XIX am­žiaus vals­ty­bės sau­go­mo ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to iš­ryš­kė­jo šių moks­lo me­tų pra­džio­je, kai pa­sta­to būk­lę pa­ma­tė ap­si­lan­kęs ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, ku­ris pa­reiš­kė, kad to­kio­mis są­ly­go­mis pa­mo­kos vyk­ti ne­ga­li.

„Pa­ti bend­ruo­me­nė pa­ro­dė pa­sta­tą. Neaiš­ku kiek lai­ko ne­va­ly­ti ka­mi­nai, pli­ki lai­dai, van­duo bė­ga“, – sa­kė me­ras. Net­ru­kus po to būk­lę, ar ga­li vyk­ti pa­mo­kos, įver­ti­no at­vy­kę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai ir in­for­muo­ta, kad mo­ki­nių tech­no­lo­gi­jų už­siė­mi­mai pri­va­lo bū­ti per­kel­ti ki­tur. Mi­nė­ta­me pa­sta­te įreng­ta vir­tu­vė, siu­vi­mo kla­sė, ki­no ka­bi­ne­tas, ga­my­bi­nės dirb­tu­vės.

Se­nas pa­sta­tas rei­ka­lau­ja ka­pi­ta­li­nio re­mon­to: rei­kia keis­ti sto­gą, lan­gus, du­ris, gal­būt elekt­ros ins­ta­lia­ci­ją, šil­dy­mo ka­ti­lai per 20 me­tų taip pat su­si­dė­vė­ję.

Sto­gą den­gian­čios čer­pės nuo tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mų tru­pa ir sky­la. Pa­sak gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Vir­gi­li­jaus Kan­čels­kio, tur­būt praei­to am­žiaus sep­tin­ta­ja­me ar aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je dan­gą kei­čiant bu­vo pa­rink­tos ne­ko­ky­biš­kos me­džia­gos, nes už ke­lias­de­šim­ties met­rų sto­vin­čio tos pa­čios ar­chi­tek­tū­ros Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los fi­lia­lo pa­sta­to sto­gas iš­li­kęs ge­res­nės būk­lės.

2016 me­tais gim­na­zi­ja su sa­vi­val­dy­bės pa­vel­do­sau­gi­nin­ke or­ga­ni­za­vo pro­jek­to pa­ruo­ši­mą. Bu­vo pa­reng­ti Tvar­ko­mų­jų pa­vel­do­sau­gos dar­bų ir tvar­ko­mų­jų sta­ty­bos dar­bų pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, ki­taip ta­riant – pa­sta­to vi­zua­li­za­ci­ja, ku­rio­je nu­ma­ty­tos dau­gia­funk­ci­nės erd­vės. Šiuo do­ku­men­tu bus pa­si­nau­do­ta ir ren­giant pa­raiš­ką EK.