Romansų grupei nusilenkė ir profesionalai

„Sidabrės“ nuotr.
Iš kai­rės Lo­re­ta Jan­kaus­kie­nė, Hen­ri­kas Na­cys, Ing­ri­da Buo­žiu­vie­nė, Vy­tau­tas Pet­kus, lai­dos "Duo­kim ga­ro" ve­dė­ja As­ta Sta­šai­ty­tė, Fe­lik­sas Gel­ži­nis, Ri­ta Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė po TV pa­si­ro­dy­mo
Praė­ju­sį sek­ma­die­nį LRT mu­zi­ki­nė­je lai­do­je „Duo­kim ga­ro!“ kar­tu su dar 10 liau­diš­kos mu­zi­kos ko­lek­ty­vų iš vi­sos Lie­tu­vos, mei­lės dai­ną dai­na­vo ir mū­sų ro­man­sų gru­pė „Aša­lia“, va­do­vau­ja Ri­tos Kip­šai­tės-Bal­čiū­nie­nės.

„Pa­si­lik su ma­nim“ – Da­nu­tės Ma­žei­kie­nės žo­džiams mu­zi­ką prieš pen­ke­rius me­tus pa­ra­šė ro­man­sų gru­pės va­do­vė Ri­ta. Po šio pa­si­ro­dy­mo lai­dos eks­per­tai – pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, lai­dos ve­dė­jas Sta­sys Ka­va­liaus­kas, mu­zi­kos pro­diu­se­ris ir ka­pe­li­jos „Su­ta­ras“ va­do­vas An­ta­nas Fo­kas mū­sų gru­pei žars­tė pa­čius ge­riau­sius komp­li­men­tus.

– Ši me­lo­di­ja, ro­man­sas – to­bu­las gar­so ta­ke­lis ro­man­tiš­kam, nos­tal­giš­kam ki­no fil­mui apie praė­ju­sių, gal­būt neį­vy­ku­sią meilę… Sy­kį iš­gir­dęs jos ne­ga­li at­si­kra­ty­ti. Bi­jau, kad ir aš iš čia išė­jęs tą me­lo­di­ją niū­niuo­siu, niū­niuo­siu, niūniuosiu… Ko ge­ro tai ir yra tik­ros mu­zi­kos pa­skir­tis – pa­lies­ti ne tik žmo­gaus są­mo­nę, bet ir šir­dį, jaus­mus, ku­rių ne­val­do­me – pa­są­mo­nę, – taip jo­niš­kie­čių kū­ri­nį ir pa­si­ro­dy­mą kal­bė­jo Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tas, ope­ros so­lis­tas pro­f. Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis.

An­ta­nas Fo­kas jam ant­ri­no: „Kar­tais žo­džiams rei­kia mu­zi­kos, o mu­zi­kai nie­ko nereikia… Ta­čiau, kai žo­džiai ir mu­zi­ka su­tam­pa, vis­kas lie­ja­si...“

– Tai su­ma su­ma­rum, ko­le­gos, ma­nau, su­tiks, ši­tas ro­man­sas bus dai­nuo­ja­mas, jo atei­tis švie­si, – įsi­ter­pė Sta­sys Ka­va­liaus­kas.

– Jis jau dai­nuo­ja­mas! – pa­tiks­li­no pro­f. Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis.

To­kių pro­fe­sio­na­lų ver­ti­ni­mų bu­vo itin ma­lo­nu klau­sy­tis ne tik va­do­vei Ri­tai, bet ir pa­čios gru­pės na­riams – Ing­ri­dai Buo­žiu­vie­nei, Lo­re­tai Jan­kaus­kie­nei, Fe­lik­sui Gel­ži­niui, Vy­tau­tui Pet­kui, Hen­ri­kui Na­ciui. Tai jau tre­čia­sis ro­man­sų gru­pės „Aša­lia“ pa­si­ro­dy­mas TV lai­do­je „Duo­kim ga­ro!“

Žiū­ro­vai tie­sio­gi­nės lai­dos trans­lia­ci­jos me­tu už la­biau­siai pa­ti­ku­sią mei­lės dai­ną kvies­ti bal­suo­ti. Ir „Aša­lia“ pa­te­ko tarp dau­giau­sia žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų pel­niu­sių ko­lek­ty­vų, po­pu­lia­ru­mu ap­len­ku­si ži­no­mus ko­lek­ty­vus iš Zyp­lių, Ni­dos, Puns­ko, Kė­dai­nių ra­jo­no ir kt. „Aša­lia“ su sa­vo kū­ri­niu su­rin­ko 949 žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų bal­sus ir pa­te­ko tarp gra­žiau­sių va­ka­ro kū­ri­nių tre­je­tu­ko.

Te­le­vi­zi­jo­je šį­kart „Aša­lia“ įdai­na­vo še­šias skir­tin­go žan­ro dai­nas, tad atei­ty­je sa­vo my­li­mą gru­pę mu­zi­ki­nė­je te­le­vi­zi­jos lai­do­je dar pa­ma­ty­si­me.

– Ši dai­na su­kur­ta sun­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis. Iš il­ge­sio, – po pa­si­ro­dy­mo „Si­dab­rei“ sa­kė Ri­ta Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė. – Į ran­kas pa­te­ko Da­nu­tės Ma­žei­kie­nės poe­zi­jos kny­ga. Pa­ti­ko jos dai­nin­gi teks­tai. Taip ir gi­mė „Pa­si­lik su ma­nim“.

R. Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė la­biau­siai mėgs­ta poe­tą Pau­lių Šir­vį, jo žo­džiams yra su­kū­ru­si ne­ma­žai me­lo­di­jų. Ki­tais me­tais, pa­si­tin­kant poe­to gi­mi­mo 100-me­tį, Ri­ta no­rė­tų į Jo­niš­kį su­kvies­ti daug ko­lek­ty­vų, ku­rie dai­nuo­tų vien tik jo poe­zi­ją.