Vokaliniai ansambliai rudeniškame Skaistgiryje

Urtės VIDUOLIENĖS nuotr.
Sce­no­je – Kriu­kų vo­ka­li­nis an­samb­lis "Nos­tal­gi­ja"
Skaist­gi­ry­je nu­skam­bė­jo vo­ka­li­nių an­samb­lių šven­tė "Ru­dens spal­vų švie­sa“. Čia su­va­žia­vo Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro vo­ka­li­nių an­samb­lių dai­ni­nin­kai ir jų va­do­vai, at­vy­ko ir sve­čiai.

Šven­tę pra­dė­jo Skaist­gi­rio sky­riaus so­lis­tė Jo­lan­ta Ra­peč­kai­tė Gi­žie­nė dai­na apie kle­vą, ru­de­nį, te­kan­tį upės van­de­nį. Ei­lė­mis apie lie­tu­vių mėgs­ta­mą kle­vą Jo­lan­ta į sce­ną kvie­tė at­ski­rus ko­lek­ty­vus. Skaist­gi­rio mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis, va­do­vau­ja­mas Bi­ru­tės Dau­gi­ny­tės, skam­bio­mis dai­no­mis grį­žo į jau­nys­tę, ap­dai­na­vo gra­žuo­lį ru­de­nį. Ga­tau­čių vo­ka­li­nis inst­ru­men­ti­nis an­samb­lis, va­do­vau­ja­mas Jū­ra­tės Ma­li­naus­kai­tės, dai­no­je praė­jo ru­gio ke­lią. Kriu­kų vo­ka­li­nis an­samb­lis "Nos­tal­gi­ja“ su ha­riz­ma­tiš­ka va­do­ve Rai­mon­da Ža­rie­ne pa­si­džiau­gė ru­dens spal­vo­mis. Ža­rė­niš­kiai žiū­ro­vams do­va­no­jo dai­ną apie mu­zi­ką, spal­vas. Kiek­vie­nas pa­si­ro­dan­tis ko­lek­ty­vas sa­vo dai­no­se mi­nė­jo kle­vą, ru­dens spal­vas, srau­nų upe­lį... Nus­kam­bė­jus pa­sku­ti­nei dai­nai Skaist­gi­rio sky­riaus kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Vi­da Nor­ku­vie­nė pa­si­džiau­gė ko­lek­ty­vų pa­si­rink­to­mis dai­no­mis ir at­si­dė­ko­da­ma už kon­cer­tą įtei­kė pa­dė­kas ko­lek­ty­vams ir jų va­do­vams.

Va­ka­rė­jo, pro at­vi­rus kul­tū­ros na­mų lan­gus skli­do mu­zi­kos me­lo­di­jos, Jū­ra­tė virk­dė smui­ką, Bi­ru­tė ir Fio­do­ras akor­deo­nu iš­ga­vo ving­riau­sias me­lo­di­jas, į tak­tą gir­dė­jo­si Bro­niaus val­do­mo būg­no trep­te­lė­ji­mai. Vie­na per ki­tą skam­bė­jo dai­nos. Da­nu­tė Či­čins­kie­nė pri­si­mi­nė jau­nys­tė­je dai­nuo­tas dai­nas. Jau ta­da ke­tu­rio­lik­me­tė mer­gi­na va­sa­ros est­ra­do­je dai­na­vo Fio­do­rui Bon­da­re­vui pri­ta­riant mu­zi­kos inst­ru­men­tu. Ir tą spa­lio va­ka­rą gurkš­no­jant žo­le­lių ar­ba­tą Da­nu­tė so­lo už­trau­kė dai­ną. Il­gai dar il­gai va­ka­ro­jo vo­ka­li­nių an­samb­lių dai­ni­nin­kai ir jų va­do­vai.

Susijusios naujienos