Neatsargus rūkymas kainavo stogą

Li­nos Gar­be­nie­nės nuo­trau­ka
Kriu­kuo­se dėl neat­sar­gaus rū­ky­mo lo­vo­je su­de­gė na­mo man­sar­da ir sto­gas
Spa­lio 26-osios anks­tų ry­tą, 6.07 val., ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai kvies­ti į Kriu­kus, kur de­gė gy­ve­na­mo­jo na­mo man­sar­da ir sto­gas.

Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos Kriu­kų ug­nia­ge­siai ir du eki­pa­žai iš Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos.

Mū­ri­nio na­mo, esan­čio K. Do­ne­lai­čio gat­vė­je, sto­gas jau de­gė at­vi­ra lieps­na. Gais­ro me­tu nu­de­gė sto­gas, ap­de­gė 6 m² sto­gą pri­lai­kan­čių me­di­nių konst­ruk­ci­jų, na­mo vi­dus su­lie­tas van­de­niu. Na­mo gy­ven­to­jas, pri­si­kvė­pa­vęs dū­mų, są­mo­nin­gas iš­vež­tas į Jo­niš­kio li­go­ni­nę.

Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ins­pek­to­rės Li­nos Gar­be­nie­nės tei­gi­mu, gais­ras na­me ki­lo dėl neat­sar­gaus rū­ky­mo. Pats nu­ken­tė­jęs pri­si­pa­ži­nęs, kad tu­rė­jęs įpro­tį rū­ky­ti lo­vo­je, gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se. Ti­kė­ti­na, kad dėl šios prie­žas­ties šei­ma ne­tu­rė­jo įsi­ren­gu­si ir dū­mų de­tek­to­rių, ku­rie lai­ku bū­tų įspė­ję apie ne­lai­mę.

Ne­lai­mės su­vie­ni­jo nu­ken­tė­ju­sios šei­mos ar­ti­muo­sius, tad jau pir­mo­mis die­no­mis po ne­lai­mės or­ga­ni­zuo­ti gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo dar­bai ir nau­jo sto­go den­gi­mo dar­bai.

Susijusios naujienos