Maisto produktų higiena vasaros metu

Maisto produktų higiena vasaros metu

Mais­to pro­duk­tų hi­gie­na va­sa­ros me­tu

Ko­kio­je tem­pe­ra­tū­ro­je suak­ty­vė­ja mik­roor­ga­niz­mų dau­gi­ni­ma­sis?

Mais­to pro­duk­tų var­to­ji­mas ga­li su­kel­ti ne­ga­la­vi­mų, jei į juos pa­teks sal­mo­ne­lio­zės, lis­te­rio­zės ar ki­tų per mais­tą plin­tan­čių in­fek­ci­jų su­kė­lė­jų. Šių li­gų simp­to­mai daž­niau­siai bū­na pa­na­šūs – vi­du­ria­vi­mas, karš­čia­vi­mas, pil­vo, gal­vos, rau­me­nų skaus­mai, py­ki­ni­mas ir vė­mi­mas. Mik­roor­ga­niz­mai pla­čiai ran­da­mi dir­vo­že­my­je, van­de­ny­je, ant gy­vū­nų bei žmo­nių, to­dėl mik­roor­ga­niz­mai ga­li pa­tek­ti ant ran­kų, o nuo jų – ant mais­to. Bak­te­ri­joms dau­gin­tis pa­lan­kiau­sia +37° C tem­pe­ra­tū­ra, ta­čiau jos ga­li dau­gin­tis ir 5–60° C tem­pe­ra­tū­ro­je, to­dėl tam pa­kan­ka ir kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros ar šil­tos va­sa­ros die­nos.

Kaip su­trum­pė­ja grei­tai gen­dan­čio mais­to ga­lio­ji­mo lai­kas karš­to­mis die­no­mis?

Lai­kant mais­to pro­duk­tus šal­dy­tu­ve ar ant le­do ga­ba­liu­kų, ar la­bai karš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je (daugiau nei 60° C), mik­roor­ga­niz­mų dau­gi­ni­ma­sis su­lė­tė­ja ar­ba su­sto­ja. Ypač grei­tai gen­da vi­si pie­no, mė­sos ir žu­vų, ku­li­na­ri­jos ga­mi­niai, dar­žo­vių miš­rai­nės, tor­tai ir py­ra­gai­čiai su kre­mu. Šiuos pro­duk­tus rei­kė­tų lai­ky­ti šal­tai nuo pa­ga­mi­ni­mo iki su­var­to­ji­mo.

Karš­to­mis die­no­mis mais­to var­to­ji­mo lai­kas ri­bo­tas – pa­pras­tai 2–3 pa­ros, to­dėl bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į pro­duk­to tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­ną, pa­žy­mė­tą ant pa­kuo­tės. Ne­rei­kė­tų pa­ga­min­to mais­to ši­lu­mo­je lai­ky­ti il­giau nei 2 va­lan­das.

Kaip ant gro­te­lių sau­giai iš­kep­ti keps­nius?

Svar­bu ži­no­ti, kad ke­pant mė­sos pro­duk­tus, ku­rių su­dė­ty­je yra nat­rio nit­ri­to (E 250), nit­ri­tų li­ku­čiai rea­guo­ja su ami­nais ir ami­no rūgš­ti­mis, su­da­ry­da­mi kan­ce­ro­ge­ni­nius jun­gi­nius – nit­ro­za­mi­nus. Vie­nas iš svar­biau­sių nit­ro­za­mi­nų su­si­da­ry­mo fak­to­rių – aukš­ta (aukš­tes­nė nei 110 °C) tem­pe­ra­tū­ra. Pre­ky­bo­je ga­li­ma ras­ti mė­sos ga­mi­nių, ku­rių ga­my­bo­je ne­nau­do­ti nit­ri­tai. Šie ga­mi­niai ne­tu­ri įpras­tos raus­vos spal­vos, ta­čiau yra tin­ka­mi kep­ti aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je.

Norint iš­veng­ti pa­vo­jin­gų jun­gi­nių su­si­da­ry­mo ke­pant mė­sos ga­mi­nius ant gro­te­lių, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai pa­ta­ria:

• Ke­pi­mui nau­do­ti tik ga­mi­nius, ku­rių su­dė­ty­je nė­ra nit­ri­tų.

• Prieš ke­pant mė­są ar jos pro­duk­tus rei­kė­tų su­vy­nio­ti į fo­li­ją, taip ji bus ap­sau­go­ta nuo ga­li­mos tie­sio­gi­nės lieps­nos.

• Ke­pi­mui re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti spe­cia­lias pa­kuo­tes, gro­te­les.

• Mė­są ir jos pro­duk­tus re­ko­men­duo­ja­ma kep­ti že­mes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je, kad kiek įma­no­ma su­ma­žė­tų jų ap­de­gi­mo ir apang­lė­ji­mo ga­li­my­bės.

• Jei­gu vis dėl­to pro­duk­tai ap­de­gė, nuo jų bū­ti­na nu­pjaus­ty­ti ap­de­gu­sias ar suang­lė­ju­sias vie­tas.

Taip pat, kad neuž­sik­rės­tu­mė­me per mais­tą plin­tan­čio­mis in­fek­ci­jo­mis, rei­kė­tų įsi­dė­mė­ti pen­kias pa­grin­di­nes tai­syk­les:

1. Lai­ky­ki­tės hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų. Vi­sa­da ir daž­nai plau­ki­te ran­kas prieš ruo­šiant val­gį, pa­si­nau­do­ję tua­le­tu, vi­sa­da nu­va­ly­ki­te mais­to pa­ruo­ši­mui rei­ka­lin­gą įran­gą ir pa­vir­šius.

2. Ter­miš­kai ap­do­ro­tus ir neap­ruoš­tus mais­to pro­duk­tus lai­ky­ki­te at­ski­rai. Už­kirs­ki­te ke­lią bak­te­ri­jų pa­te­ki­mui nuo ter­miš­kai neap­ruoš­to mais­to ant ter­miš­kai ap­do­ro­to. Neap­ruoš­tiems ir ter­miš­kai ap­do­ro­tiems mais­to pro­duk­tams nau­do­ki­te skir­tin­gus in­dus bei įran­kius. Šal­dy­tu­ve mais­tą lai­ky­ki­te taip, kad jis ne­si­lies­tų su ter­miš­kai neap­do­ro­tais pro­duk­tais.

3. Ge­rai ter­miš­kai ap­do­ro­ki­te. Tin­ka­mas vi­ri­mas / ke­pi­mas ga­li su­nai­kin­ti dau­gu­mą pa­vo­jin­gų mik­roor­ga­niz­mų. Ver­dant gy­vū­ni­nės kil­mės mais­tas tu­ri pa­siek­ti 70° C tem­pe­ra­tū­rą, ka­dan­gi tai su­nai­ki­na ne­tgi di­de­lę kon­cent­ra­ci­ją mik­roor­ga­niz­mų. Įsi­ti­kin­ki­te, kad mė­sos ar paukš­tie­nos iš­skir­tos sul­tys yra švie­sios, ne ro­ži­nės spal­vos. Iš anks­to pa­ruoš­tą ar il­giau šal­dy­tu­ve lai­ky­tą mais­tą prieš var­to­ji­mą bū­ti­na ge­rai pa­kai­tin­ti.

4. Už­tik­rin­ki­te mais­to pro­duk­tų lai­ky­mo tem­pe­ra­tū­rą. Ne­pa­li­ki­te iš­vir­to mais­to ši­lu­mo­je il­giau nei 2 va­lan­das. Ne­su­var­to­tą ar grei­tai gen­dan­tį mais­tą ne­dels­da­mi at­vė­sin­ki­te. Karš­tus pa­tie­ka­lus iki pa­tei­ki­mo lai­ky­ki­te ne že­mes­nė­je kaip 60° C tem­pe­ra­tū­ro­je. Ne­lai­ky­ki­te mais­to il­gai, net šal­dy­tu­ve. Šal­dy­tą mais­tą ati­tir­pin­ki­te šal­dy­tu­ve, bet ne kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je.

5. Nau­do­ki­te šva­rų van­de­nį bei mais­tą. Var­to­ki­te šva­rų van­de­nį. Sie­kiant inak­ty­vuo­ti mik­ro­bio­lo­gi­nius pa­to­ge­nus, vi­ri­mas, chlo­ra­vi­mas ir filt­ra­ci­ja yra svar­bios prie­mo­nės. Rin­ki­tės tik švie­žius ir svei­kus vai­sius bei dar­žo­ves, jei var­to­si­te juos ža­lius – pa­ta­ria­ma nu­lup­ti ode­lę ir nu­plau­ti. Ne­var­to­ki­te mais­to pro­duk­tų pa­si­bai­gus jų tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nui.


Šiau­lių r. sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro NE­MO­KA­MI RUGP­JŪ­ČIO MĖ­NE­SIO REN­GI­NIAI:

JO­GOS DIE­NA NAI­SIUO­SE

Rugp­jū­čio 7 d., pra­džia – 11.00 val.

Pag­rin­di­nis sek­to­rius:

11.00 val. – HAT­HA jo­ga

12.00 val. – VIN­JA­SA jo­ga

13.00 val. – HAT­HA jo­ga, PRA­NA­JA­MA ME­DI­TA­CI­JA

Pa­pil­do­mi sek­to­riai:

• JO­GA ORE (11-14 val.)

• PU­SIAUS­VY­ROS PRA­TI­MAI ANT IRK­LEN­ČIŲ (tven­ki­ny­je) (11-14 val.)

(Ren­gi­nio vie­ta – Nai­siai, Nai­sių tven­ki­nys)

TRE­ČIA­SIS ŽY­GIS DVI­RA­ČIAIS „NEP­RA­MIN­TAIS MIŠ­KŲ TA­KAIS“ KUR­ŠĖ­NUO­SE

Rugp­jū­čio 10 d. 18.00 val.

(Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je tarp Ivins­kio skve­ro ir Ven­tos upės)

AQUA (VAN­DENS) AE­RO­BI­KA ŠIAU­LIŲ RA­JO­NO MAU­DYK­LŲ PAP­LŪ­DI­MIUO­SE:

KAI­RIŲ EŽE­RAS – Rugp­jū­čio 2 d. 18.30 val.

KUR­ŠĖ­NŲ KAR­JE­RAI – Rugp­jū­čio 9 d. 18.30 val.

NAI­SIŲ TVEN­KI­NYS – Rugp­jū­čio 16 d. 18.30 val.

BU­BIŲ (ŠIAU­LIŲ) JŪ­ROS PAGR. PLIA­ŽAS (BU­BIAI) – Rugp­jū­čio 23 d. 18.30 val.

TARP­TAU­TI­NĖ JAU­NI­MO DIE­NA

Rugp­jū­čio 12 d. 14.00 val.

Var­žy­bos, spor­ti­nės rung­tys, ak­ty­vios veik­los, svei­ka­tos pa­la­pi­nė.

Ren­gi­nio vie­ta – Kur­šė­nų mies­to cent­ras (Ven­tos upės pa­kran­tė).

JO­GOS UŽ­SIĖ­MI­MAS BU­BIUO­SE

Rugp­jū­čio 24 d. 18.30 val.

Bu­bių mo­kyk­los spor­to sa­lė (Du­by­sos g. 15, Bu­biai)

PAS­KAI­TA „AS­MENS HI­GIE­NA“ AUKŠ­TEL­KĖ­JE, SKIR­TA SO­CIA­LI­NĖS GLO­BOS NA­MŲ GY­VEN­TO­JAMS

Rugp­jū­čio 25 d. 10.00 val.

Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mai.

(Poil­sio g. 15, Aukš­tel­kės k.)

TRE­NI­RUO­TĖS DRĄ­SU­ČIUO­SE

Rugp­jū­čio 2 d. 19.00 val.

Rugp­jū­čio 9 d. 19.00 val.

Rugp­jū­čio 16 d. 19.00 val.

Tre­ni­ruo­čių vie­ta – Drą­su­čių kul­tū­ros na­mų kie­me­lis (pie­ve­lė).

TRE­NI­RUO­TĖS KUR­ŠĖ­NUO­SE

In­ten­sy­vi jo­ga – Rugp­jū­čio 4 d. 18.30 val.

Funk­ci­nė tre­ni­ruo­tė – Rugp­jū­čio 11 d. 18.30 val.

Ae­ro­bi­ka – Rugp­jū­čio 18 d. 18.30 val.

Pi­la­tes – Rugp­jū­čio 25 d. 18.30 val.

L. Ivins­kio gim­na­zi­jos sta­dio­nas (esant blo­gam orui – gim­na­zi­jos spor­to sa­lė).

Išanks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja ir dau­giau in­for­ma­ci­jos el. pa­štu – vsb.siau­liu­raj.stiprinimas@gmail.com ar­ba tel. (8670) 46753.

www.siau­liurvsb.lt

 

Užs. Nr. 321765