Apie 30 eglučių papuošė seniūnijos patalpas

„Sidabrės“ nuotr.
Prie se­niūn­jos du­rų pa­si­tin­ka su­pa­kuo­tos „do­va­nų“ dė­žės
Sau­gė­lau­kio se­niū­ni­jos pa­tal­pas Ba­riū­nų kai­me ar­tė­jant Ka­lė­doms pa­puo­šė apie tris de­šim­tis ran­ko­mis pa­ga­min­tų eg­lu­čių. Vi­są šią eks­po­zi­ci­ją kū­rė se­niū­ni­jos ir bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos bei vai­kų dar­že­lio bend­ruo­me­nė.
„Sidabrės“ nuotr.
Trys eg­lu­tės iš skir­tin­gų me­džia­gų: au­di­nio, ma­ka­ro­nų ir plunks­nų
„Sidabrės“ nuotr.
Sa­vi­tai ir sko­nin­gai at­ro­do iš vi­jok­lio su­suk­ta eg­lu­tė, vie­no­je pu­sė­je puoš­ta spal­vin­gais bur­bu­lais

Dar ei­nant link se­niū­ni­jos skve­re­ly­je akį pa­trau­kia kai­mo bend­ruo­me­nės pa­puoš­ti na­mu­kai, ro­gės, ku­rie va­ka­rais nu­švin­ta gir­lian­do­mis, o prie du­rų pa­si­tin­ka trys iš­ri­kiuo­ti ku­bai – me­ta­li­nės tink­lo dė­žės, ap­kai­šy­tos eg­lių ša­ko­mis, su vi­dun įleis­tais stik­lo bur­bu­lais, o iš išo­rės ap­riš­tos kas­pi­nais tar­si šven­ti­nės do­va­nos, lau­kian­čios kiek­vie­no atei­nan­čio­jo.

O štai pa­sta­to fo­je akys raibs­ta nuo eg­lu­čių: bent trys ar ke­tu­rios jų su­lip­dy­tos iš skir­tin­gų for­mų ma­ka­ro­nų, ku­rie api­purkš­ti bliz­giais da­žais, po­ra vie­na už ki­tą di­des­nių su­kur­tos iš kan­ko­rė­žių, vie­na – iš plo­no po­ro­lo­no, ku­rią kaž­kas se­niau do­va­no­jo se­niū­ni­jai, ki­ta – iš tua­le­ti­nio po­pie­riaus tū­be­lių, dar vie­na – vien iš bliz­gan­čių gir­lian­dų. Da­lį jų pa­ga­mi­no vai­kų dar­že­lio auk­lė­ti­nių tė­ve­liai ir dar­buo­to­jos.

Iš vi­jok­lio su­vy­ta se­niū­ni­jos dar­buo­to­jos Vi­ta­li­jos Klei­naus­kie­nės eg­lai­tė, ku­ri pa­gal ki­tos dar­buo­to­jos Ra­sos Kelp­šie­nės su­ma­ny­mą pa­da­rė ir aukš­čiau mi­nė­tas dėžes–dovanas, o štai Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ba­riū­nų fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė Eri­ka Vasiliauskaitė–Rašimienė su­su­ko eg­lai­tės for­mą iš šiau­dų. Jos su­riš­tą me­džio laz­de­lių kar­ka­są se­niū­ni­jos dar­buo­to­jos ap­kai­šė iš po­pie­riaus pa­ga­min­tais ka­lė­di­nių gė­lių puan­se­ti­jų žie­dais, eg­lių ša­ke­lė­mis, bliz­gan­čio­mis snai­gė­mis, bron­za api­purkš­tų ru­de­ni­nių uo­gų ke­kė­mis ir pa­ka­bi­no laip­ti­nės aikš­te­lė­je ant sie­nos.

Po stik­lu ri­kiuo­ja­si bent ke­lios bib­lio­te­ki­nin­kės ran­ko­mis nu­megz­tos eg­lu­tės, o iš pa­ka­vi­mo dė­žių eg­lu­čių vi­są miš­ką iš­kar­pė dar­že­lio auk­lė­ti­niai. Jų dar­be­liai sto­vi ant pa­lan­gės prie įė­ji­mo į pa­sta­tą.

Sau­gė­lau­kio se­niū­ni­ja jau ne pir­mus me­tus prieš di­džią­sias me­tų šven­tes taip pa­si­puo­šia. Praė­ju­siais me­tais čia vei­kian­čių įstai­gų dar­bo­to­jai bu­vo su­kū­rę žmo­gaus dy­džio an­ge­lų pul­ką. Bib­lio­te­ki­nin­kė Eri­ka Vasiliauskaitė–Rašimienė, ku­ri ir pa­kvie­tė į eg­lu­čių eks­po­zi­ci­ją, sa­kė tu­rin­ti bent po­rą idė­jų ir ki­tiems me­tams, bet jų iš­duo­ti kol kas ne­no­rin­ti.