Dvie­jų sa­vai­čių iš­šū­kis: dar­bas už už­da­rų du­rų ar­ba iš na­mų

„Sidabrės“ nuotr.
Kan­ce­lia­ri­jos sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa La­pu­kie­nė sa­ko, kad kiek­vie­nas ra­jo­no gy­ven­to­jas apie sa­vo pro­ble­mą atei­nan­čias dvi sa­vai­tes ga­lės pra­neš­ti tik te­le­fo­nu ar elekt­ro­ni­niu pa­štu – vi­si kon­tak­tai skel­bia­mi ant du­rų
Pir­ma­die­nį, at­si­žvel­giant į su­dė­tin­gą si­tua­ci­ją dėl Pa­sau­ly­je ir ša­ly­je plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Va­lės Kul­vins­kie­nės įsa­ky­mu, ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riai ir ra­jo­no se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai atei­nan­čias dvi sa­vai­tes dirbs nuo­to­li­niu bū­du – iš na­mų. Pa­sak ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus, jau anks­čiau tam su­da­ry­tos la­bai pa­lan­kios są­ly­gos – dar­buo­to­jams ir dir­ban­tiems na­muo­se su­da­ry­tos są­ly­gos priei­goms prie įvai­rių duo­me­nų ba­zių. Ta­čiau pa­brė­žė, kad dar­bo lai­ku tar­nau­to­jai ne­ga­lės vaikš­čio­ti po pre­ky­bos cent­rą – to­kie vi­suo­me­nės pa­ste­bė­ji­mai ir pra­ne­ši­mai bus trak­tuo­ja­mi kaip dar­bo draus­mės pa­žei­di­mai.
Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to du­rys yra už­ra­kin­tos. Dar­bas or­ga­ni­zuo­tas taip, kad at­ski­ros išim­ti­nės funk­ci­jos, ku­rios gy­ven­to­jams yra gy­vy­biš­kai svar­bios, bus tei­kia­mos.

Prie pa­grin­di­nio įė­ji­mo du­rų pa­sta­ty­tas sta­las su pra­šy­mų blan­kais, ra­šy­mo prie­mo­ne, o ša­lia pa­ka­bin­ta pa­što dė­žu­tė, ku­ri skir­ta ra­jo­no gy­ven­to­jų pra­šy­mams, pra­ne­ši­mams, laiš­kams ir ki­tai in­for­ma­ci­jai. Kiek­vie­ną ry­tą ši pa­što dė­žu­tė bus iš­tuš­ti­na­ma, spe­cia­lis­tai įver­tins, kiek gy­ven­to­jų rei­ka­lai esant to­kiai si­tua­ci­jai, yra sku­būs.

Prie Sa­vi­val­dy­bės du­rų pa­ka­bin­ti in­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai, ko­kiais te­le­fo­nais ir elekt­ro­ni­niu pa­štu kreip­tis vie­nu ar ki­tu sku­biu at­ve­ju.

Pir­ma­die­nį iki 11 va­lan­dos So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos sky­riaus so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tė Sta­sė Jur­ge­lie­nė to­kio­mis ne­ti­pi­nė­mis są­ly­go­mis jau ap­tar­na­vo du ra­jo­no gy­ven­to­jus, atė­ju­sius dėl so­cia­li­nių iš­mo­kų ar­ti­mų­jų mir­ties at­ve­ju.

Pa­na­šiai dirbs vi­si sky­riai, se­niū­ni­jos ir net biu­dže­ti­nės, Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios įstai­gos ir bend­ro­vės. UAB „Jo­niš­kio bu­tų ūkis“ di­rek­to­rius Ž. Šeš­ke­vi­čius tei­gė, kad ne vi­siems bend­ro­vės spe­cia­lis­tams išeis dirb­ti iš na­mų, tad da­lis bend­ro­vės dar­buo­to­jų dirbs už už­ra­kin­tų bend­ro­vės ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to du­rų. Bend­ro­vė ka­ran­ti­no me­tu pla­ni­nių dar­bų ne­tęs, ta­čiau bu­dės ir rea­guos į gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mus apie van­ten­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos, šil­dy­mo sis­te­mų ge­di­mus ir ava­ri­jas. Ši bend­ro­vė kont­ro­liuos ir mies­to tur­ga­vie­tės veik­lą – ka­ran­ti­no me­tu čia bus už­tik­rin­ta, kad tur­gu­je bū­tų pre­kiau­ja­ma iš­skir­ti­nai tik mais­to pro­duk­tais.

Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės, ug­dy­mo pro­ce­sas su­stab­dy­tas, bet tai ne­reiš­kia, kad moks­lei­vi­ja ga­li ir tu­ri tei­sę išei­ti į gat­ves, vaikš­čio­tis po pre­ky­bos cent­rus. „Tos pri­vers­ti­nės ato­sto­gos skir­tos at­sa­kin­gam si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mui. Iš­ties, dar nė­ra bu­vę taip leng­va pa­dė­ti gel­bė­ti pa­sau­lį – tie­siog lik­ti na­muo­se. Ar vai­kai, paaug­liai lai­ko­si šios draus­mės, yra tik­tai tė­vų at­sa­ko­my­bė“, – „Si­dab­rei“ sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė ir Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų val­dy­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų po­sė­džiai, ku­riuos įma­no­ma nu­kel­ti, at­šauk­ti, nu­ke­lia­mi atei­čiai.

Kei­čia­si san­tuo­kų ce­re­mo­ni­jų re­gist­ra­vi­mo tvar­ka. Ka­ran­ti­no me­tu re­gist­ruo­jant san­tuo­ką ri­bo­ja­mas da­ly­vau­jan­čių ce­re­mo­ni­jo­je as­me­nų skai­čius. Jo­je ga­lės da­ly­vau­ti 5 as­me­nys (įskai­tant jau­na­ve­džius bei liu­dy­to­jus). Šios ce­re­mo­ni­jos vyks lai­kan­tis bū­ti­nų sau­gu­mo prie­mo­nių, pa­tal­pos bus vė­di­na­mos ir de­zin­fe­kuo­ja­mos. Tarp ce­re­mo­ni­jų bus da­ro­mos di­des­nės per­trau­kos.

Re­ko­men­duo­ja­ma ne­vyk­ti į įstai­gas, o dėl ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­gų tei­kia­mų pa­slau­gų – vai­kų gi­mi­mo, re­gist­ra­vi­mo, var­do ar pa­var­dės kei­ti­mo – kreip­tis per Elekt­ro­ni­nės met­ri­ka­ci­jos pa­slau­gų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. At­vy­kus dėl ar­ti­mų­jų mir­ties liu­di­ji­mo, gy­ven­to­jai bus ap­tar­nau­ja­mi prie pa­ra­di­nio įė­ji­mo į Sa­vi­val­dy­bę, po to sta­las ap­do­ro­ja­mas de­zin­fek­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis.

– Tai, kas vyks­ta, yra neiš­ven­gia­ma blo­gy­bė. Ta­čiau la­bai džiau­gia­mės, kad mū­sų Ad­mi­nist­ra­ci­ja žy­miai anks­čiau ėmė ma­žin­ti biu­rok­ra­ti­nes kliū­tis – iš gy­ven­to­jų ne­be­rei­ka­lau­ja­ma po­pie­ri­nių pra­šy­mų, pa­žy­mų ir kt. do­ku­men­tų, mi­ni­ma­li­zuo­ti žmo­giš­kie­ji kon­tak­tai, ku­rie pri­si­de­da prie pa­vo­jin­gų li­gų pre­ven­ci­jos. Taip pat dė­ko­ju mū­sų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, me­di­kams, par­da­vė­jams, ku­rie ri­zi­kuo­da­mi sa­vo svei­ka­ta, var­dan vi­sų mū­sų dir­ba ne­pert­rau­kia­mai ir pa­siau­ko­jan­čiai, – ra­jo­no va­do­vas iš­reiš­kė to­kį dė­kin­gu­mą su­si­tel­ku­siai ra­jo­no vi­suo­me­nei.