Dvie­jų sa­vai­čių iš­šū­kis: dar­bas už už­da­rų du­rų ar­ba iš na­mų

„Sidabrės“ nuotr.
Kan­ce­lia­ri­jos sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa La­pu­kie­nė sa­ko, kad kiek­vie­nas ra­jo­no gy­ven­to­jas apie sa­vo pro­ble­mą atei­nan­čias dvi sa­vai­tes ga­lės pra­neš­ti tik te­le­fo­nu ar elekt­ro­ni­niu pa­štu – vi­si kon­tak­tai skel­bia­mi ant du­rų
Pir­ma­die­nį, at­si­žvel­giant į su­dė­tin­gą si­tua­ci­ją dėl Pa­sau­ly­je ir ša­ly­je plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Va­lės Kul­vins­kie­nės įsa­ky­mu, ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riai ir ra­jo­no se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai atei­nan­čias dvi sa­vai­tes dirbs nuo­to­li­niu bū­du – iš na­mų. Pa­sak ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus, jau anks­čiau tam su­da­ry­tos la­bai pa­lan­kios są­ly­gos – dar­buo­to­jams ir dir­ban­tiems na­muo­se su­da­ry­tos są­ly­gos priei­goms prie įvai­rių duo­me­nų ba­zių. Ta­čiau pa­brė­žė, kad dar­bo lai­ku tar­nau­to­jai ne­ga­lės vaikš­čio­ti po pre­ky­bos cent­rą – to­kie vi­suo­me­nės pa­ste­bė­ji­mai ir pra­ne­ši­mai bus trak­tuo­ja­mi kaip dar­bo draus­mės pa­žei­di­mai.
Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to du­rys yra už­ra­kin­tos. Dar­bas or­ga­ni­zuo­tas taip, kad at­ski­ros išim­ti­nės funk­ci­jos, ku­rios gy­ven­to­jams yra gy­vy­biš­kai svar­bios, bus tei­kia­mos.

Prie pa­grin­di­nio įė­ji­mo du­rų pa­sta­ty­tas sta­las su pra­šy­mų blan­kais, ra­šy­mo prie­mo­ne, o ša­lia pa­ka­bin­ta pa­što dė­žu­tė, ku­ri skir­ta ra­jo­no gy­ven­to­jų pra­šy­mams, pra­ne­ši­mams, laiš­kams ir ki­tai in­for­ma­ci­jai. Kiek­vie­ną ry­tą ši pa­što dė­žu­tė bus iš­tuš­ti­na­ma, spe­cia­lis­tai įver­tins, kiek gy­ven­to­jų rei­ka­lai esant to­kiai si­tua­ci­jai, yra sku­būs.

Prie Sa­vi­val­dy­bės du­rų pa­ka­bin­ti in­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai, ko­kiais te­le­fo­nais ir elekt­ro­ni­niu pa­štu kreip­tis vie­nu ar ki­tu sku­biu at­ve­ju.

Pir­ma­die­nį iki 11 va­lan­dos So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos sky­riaus so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tė Sta­sė Jur­ge­lie­nė to­kio­mis ne­ti­pi­nė­mis są­ly­go­mis jau ap­tar­na­vo du ra­jo­no gy­ven­to­jus, atė­ju­sius dėl so­cia­li­nių iš­mo­kų ar­ti­mų­jų mir­ties at­ve­ju.

Pa­na­šiai dirbs vi­si sky­riai, se­niū­ni­jos ir net biu­dže­ti­nės, Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios įstai­gos ir bend­ro­vės. UAB „Jo­niš­kio bu­tų ūkis“ di­rek­to­rius Ž. Šeš­ke­vi­čius tei­gė, kad ne vi­siems bend­ro­vės spe­cia­lis­tams išeis dirb­ti iš na­mų, tad da­lis bend­ro­vės dar­buo­to­jų dirbs už už­ra­kin­tų bend­ro­vės ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to du­rų. Bend­ro­vė ka­ran­ti­no me­tu pla­ni­nių dar­bų ne­tęs, ta­čiau bu­dės ir rea­guos į gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mus apie van­ten­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos, šil­dy­mo sis­te­mų ge­di­mus ir ava­ri­jas. Ši bend­ro­vė kont­ro­liuos ir mies­to tur­ga­vie­tės veik­lą – ka­ran­ti­no me­tu čia bus už­tik­rin­ta, kad tur­gu­je bū­tų pre­kiau­ja­ma iš­skir­ti­nai tik mais­to pro­duk­tais.

Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės, ug­dy­mo pro­ce­sas su­stab­dy­tas, bet tai ne­reiš­kia, kad moks­lei­vi­ja ga­li ir tu­ri tei­sę išei­ti į gat­ves, vaikš­čio­tis po pre­ky­bos cent­rus. „Tos pri­vers­ti­nės ato­sto­gos skir­tos at­sa­kin­gam si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mui. Iš­ties, dar nė­ra bu­vę taip leng­va pa­dė­ti gel­bė­ti pa­sau­lį – tie­siog lik­ti na­muo­se. Ar vai­kai, paaug­liai lai­ko­si šios draus­mės, yra tik­tai tė­vų at­sa­ko­my­bė“, – „Si­dab­rei“ sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė ir Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų val­dy­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų po­sė­džiai, ku­riuos įma­no­ma nu­kel­ti, at­šauk­ti, nu­ke­lia­mi atei­čiai.

Kei­čia­si san­tuo­kų ce­re­mo­ni­jų re­gist­ra­vi­mo tvar­ka. Ka­ran­ti­no me­tu re­gist­ruo­jant san­tuo­ką ri­bo­ja­mas da­ly­vau­jan­čių ce­re­mo­ni­jo­je as­me­nų skai­čius. Jo­je ga­lės da­ly­vau­ti 5 as­me­nys (įskai­tant jau­na­ve­džius bei liu­dy­to­jus). Šios ce­re­mo­ni­jos vyks lai­kan­tis bū­ti­nų sau­gu­mo prie­mo­nių, pa­tal­pos bus vė­di­na­mos ir de­zin­fe­kuo­ja­mos. Tarp ce­re­mo­ni­jų bus da­ro­mos di­des­nės per­trau­kos.

Re­ko­men­duo­ja­ma ne­vyk­ti į įstai­gas, o dėl ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­gų tei­kia­mų pa­slau­gų – vai­kų gi­mi­mo, re­gist­ra­vi­mo, var­do ar pa­var­dės kei­ti­mo – kreip­tis per Elekt­ro­ni­nės met­ri­ka­ci­jos pa­slau­gų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. At­vy­kus dėl ar­ti­mų­jų mir­ties liu­di­ji­mo, gy­ven­to­jai bus ap­tar­nau­ja­mi prie pa­ra­di­nio įė­ji­mo į Sa­vi­val­dy­bę, po to sta­las ap­do­ro­ja­mas de­zin­fek­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis.

– Tai, kas vyks­ta, yra neiš­ven­gia­ma blo­gy­bė. Ta­čiau la­bai džiau­gia­mės, kad mū­sų Ad­mi­nist­ra­ci­ja žy­miai anks­čiau ėmė ma­žin­ti biu­rok­ra­ti­nes kliū­tis – iš gy­ven­to­jų ne­be­rei­ka­lau­ja­ma po­pie­ri­nių pra­šy­mų, pa­žy­mų ir kt. do­ku­men­tų, mi­ni­ma­li­zuo­ti žmo­giš­kie­ji kon­tak­tai, ku­rie pri­si­de­da prie pa­vo­jin­gų li­gų pre­ven­ci­jos. Taip pat dė­ko­ju mū­sų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, me­di­kams, par­da­vė­jams, ku­rie ri­zi­kuo­da­mi sa­vo svei­ka­ta, var­dan vi­sų mū­sų dir­ba ne­pert­rau­kia­mai ir pa­siau­ko­jan­čiai, – ra­jo­no va­do­vas iš­reiš­kė to­kį dė­kin­gu­mą su­si­tel­ku­siai ra­jo­no vi­suo­me­nei.

Komentarai

tikras joniškietis    Tre, 2020-03-18 / 12:47
Reikėtų atkreipti dėmesį į parduotuves: Iki radijas pirkėjams liepia prekes imti su vienkartinėmis pirštinėmis, bet jų ... nėra, parduotuvė nepasiūlo (pirkti, pvz.). Tas pats ir Maksimoje - viskas yra imama plikomis rankomis.
Svečias    Pen, 2020-03-20 / 15:31
Maximoje prie įėjimo į prekybos salę yra vienkartinės pirštinės ir dezinfekcinis skystis. Reikia tik naudoti.
tikras joniškietis    Pir, 2020-03-23 / 11:02
Dera kontroliuoti ne tik tuos, kurie įeina į parduotuvę (kad neįeitų akivaizdžiai sergantys), bet ir kaip įėjęs elgiasi, nes IKi parduotuvėje iki šiol nėra vienkartinių pirštinių (šiandien buvau), todėl visi viską ima plikomis rankomis ir nežinai kas tą prekę lietė iki tavęs. Parduotuvė turi arba išduoti prekę kiekvienam į rankas, arba neleisti imti prekių plikomis rankomis. Kitąkart pasižiūrėsim kuo kvėpuoja Maxima.
Vidmantas Mikalajūnas    Pir, 2020-03-23 / 16:20
Meras pranešė, kad rajone nustatyti du užsikrėtę koronos virusu asmenys. Reikalaujame informacijos apie jų asmens duomenis, būtina paskelbti kada ir iš kur jie parvežė virusą, kada ir kaip, galimai, Joniškyje jie sėjo virusą, kada jiems, galimai, bus pritaikyta baudžiamoji ar kita atsakomybė? Nežinant ko reikia saugotis, išsisaugoti nebus įmanoma. Kas nepaskelbs tokių duomenų, tas pats bus atsakingas už užkrato plitimą tarp gyventojų. Iki šiol parduotuvėse yra imamos prekės plikomis rankomis (parduotuvių darbuotojai nesirūpina tuo kas ir kaip apčiupinėja maisto prekes) - virusui platinti yra visos sąlygos. Jei dar nebus žinomi kas tokie užsikrėtę virusu (ko reikia saugotis, ką reikia sekti ir apie kieno veiksmus informuoti atitinkamas institucijas), kur ir kada jie buvo, o gal yra iki šiol, tuomet bus ir blogesnių išeičių nei tik susirgimas ta liga.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.