Kas čia buvo?

„Sidabrės“ nuotr.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį vi­sa­me Jo­niš­kio mies­te prie po­že­mi­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lių gy­ven­to­jus pa­pik­ti­no at­lie­kų mai­še­liais , ne­be­tel­pan­tys į kon­tei­ne­rius
Po to, kai gruo­džio 2-ąją nau­do­ji­mui ati­duo­tos 24 po­že­mi­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės, jau pir­mą­jį sa­vait­ga­lį prie at­ski­rų po­pie­riui, stik­lui ar miš­rioms at­lie­koms skir­tų an­gų im­ti ri­kiuo­ti mai­še­liai. Per ke­lias die­nas už­pil­dy­ti po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai bu­vo pri­pil­dy­ti ir per­pil­dy­ti, o per sa­vait­ga­lį jų nie­kas neiš­ve­žė, at­lie­kų kal­nai dau­gia­bu­čių kvar­ta­luo­se ėmė aug­ti ša­lia šių aikš­te­lių. Kas at­si­ti­ko? Juk žmo­nėms bu­vo aiš­kin­ta, kad tik tu­rė­da­mi po­že­mi­nes at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les gy­ven­si­me šva­riau. Ta­čiau praė­jęs sa­vait­ga­lis pa­ro­dė, kad ne­la­bai...

Su­lau­kę pa­na­šių pa­si­pik­ti­nu­sių sig­na­lų, Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos po­sky­rio spe­cia­lis­tai šios sa­vai­tės pra­džio­je pa­tik­ri­no at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se. Nus­ta­ty­ta, kad pa­kuo­tė­mis ir miš­rio­mis at­lie­ko­mis už­pil­dy­ti kon­tei­ne­riai, tad ne­be­tel­pan­tį per­tek­lių žmo­nės tie­siog pa­lie­ka prie šių aikš­te­lių.

– Po ap­žiū­ros da­ro­me prie­lai­das, kad į po­pie­riui skir­tus kon­tei­ne­rius žmo­nės at­ne­ša di­des­nių iš­ma­ta­vi­mų nei ga­li­ma pa­kuo­tes, ku­rios pa­pras­čiau­siai an­go­je už­strin­ga. Ki­tas gy­ven­to­jas, pa­ban­dęs į kon­tei­nerš su­dė­ti sa­vo at­lie­kas, ga­lu­ti­nai už­ke­mįa an­gą. Tre­čias sa­vo at­lei­kas pa­lie­ka ša­lia kon­tei­ne­rio.

Pa­gal dau­gia­bu­čių na­mų ap­tar­na­vi­mo gra­fi­ką, gruo­džio 16 d. su­ren­ka­mos miš­rios ko­mu­na­li­nės at­lie­kos, o gruo­džio 18 d. su­ren­ka­mos pa­kuo­tės at­lie­kos (plast­ma­sė, po­pie­rius). Dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos, gruo­džio 17 d. pa­pil­do­mai or­ga­ni­zuo­tas pa­kuo­tės at­lie­kų (plast­ma­sė, po­pie­rius) su­rin­ki­mas.

Jei si­tua­ci­ja, už­fik­suo­ta pa­tik­ri­ni­mo me­tu gruo­džio 16-17 d., ne­si­keis, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rio (iš­ve­ži­mą) tris kar­tus per sa­vai­tę, o pa­kuo­tėms skir­tą at­lie­kų kon­tei­ne­rius – kas sa­vai­tę.

Gy­ven­to­jus ra­gi­na­me at­lie­kas mes­ti tvar­kin­gai, neuž­kem­šant tuš­čių kon­tei­ne­rių. Nau­jų pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių tal­pa di­des­nė nei anks­čiau nau­do­tų įpras­tų kon­tei­ne­rių, to­dėl aki­vaiz­du, kad jie ne­ga­li bū­ti pri­pil­do­mi taip grei­tai, o pro­ble­mos ky­la dėl ne­tvar­kin­go at­lie­kų rū­šia­vi­mo ir ne­tvar­kin­go at­lie­kų iš­me­ti­mo.

Taip pat gy­ven­to­jus ra­gi­na­me ne­sta­ty­ti leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę prie kon­tei­ne­rių pri­va­žiuo­ti at­lie­kų ve­žė­jams. Prie­šin­gu at­ve­ju, at­lie­kos bus neiš­vež­tos, o trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai bus bau­džia­mi dėl trans­por­to prie­mo­nių sto­vė­ji­mo ne­leis­ti­no­je vie­to­je. To­kį spren­di­mą, at­si­žvelg­da­ma į at­lie­kų ve­žė­jų pra­šy­mą, 2019 m. gruo­džio 17 d. priė­mė ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja. Ar­ti­miau­siu me­tu prie kon­tei­ne­rių aikš­te­lių bus pa­sta­ty­ti drau­džia­mie­ji ženk­lai ar­ba ati­tin­ka­mai pa­žy­mė­ta vie­to­vė, – si­tua­ci­ją ko­men­tuo­ja Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ado­mai­tis.