Kriukų seniūnijos žmonės nuo šiol kartu virs, kartu skanaus

„Sidabrės“ nuotr.
Se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nes nuo šiol vie­nys dar ir puo­dai bei juo­se ga­mi­na­mi kraš­to pa­tie­ka­lai
Pas­kel­bus Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai kon­kur­są teik­ti pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti pa­gal Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir bend­ruo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo 2017-2019 me­tų veiks­mų pla­no 2.3 prie­mo­nę „Rem­ti bend­ruo­me­ni­nę veik­lą sa­vi­val­dy­bė­se“, Dar­gi­nių kai­mo bend­ruo­me­nė „Ši­las“ pa­tei­kė pa­raiš­ką įsi­gy­ti puo­dus „Ka­za­nai“. Sky­rus 1051,00 Eur. fi­nan­sa­vi­mą įsi­gy­ti 4 puo­dai: 2 di­des­nės tal­pos (80 ir 100 l) ir 2 vnt. 17 l puo­dai, ku­riuo­se bus ga­li­ma ga­min­ti mais­tą or­ga­ni­zuo­ja­muo­se Kriu­kų se­niū­ni­jos ren­gi­niuo­se.

Įsi­gi­jus ka­za­no puo­dus, su­si­rū­pin­ta, juk puo­dams rei­kia kros­ne­lės. Į bend­ruo­me­nės pa­gal­bos pra­šy­mą at­si­lie­pė Dar­gi­nių že­mės ūkio bend­ro­vė – "auk­si­nių" ran­kų vy­rai su­vi­ri­no tvir­tas ir dai­lias kros­nis.

Su šiais įsi­gy­tais lau­ko puo­dais se­niū­ni­jo­je bus tę­sia­mos kul­tū­ri­nių ren­gi­nių tra­di­ci­jos, ga­mi­na­mi šio kraš­to pa­tie­ka­lai. Puo­dai iš­ban­dy­ti Dar­gi­nių kai­mo bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mo­je kai­my­nų šven­tė­je „Ver­du ir ska­nau­ju“, kur se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nės su­kvies­tos pa­de­monst­ruo­ti iš­mo­nę ir ka­za­nuo­se ga­min­ti kraš­tui bū­din­gus pa­tie­ka­lus. Kriu­kų bend­ruo­me­nė ir mo­te­rų klu­bas "Ža­ra" vi­rė mo­liū­gų uo­gie­nę, Dar­gi­nių bend­ruo­me­nė ašt­rią mo­liū­gų sriu­bą, Lie­po­rų bend­ruo­me­nė ke­pė bly­nus su mo­liū­gu, o Bu­čiū­nų mer­gi­nos vai­ši­no ar­ba­ta.

Kai­my­nų die­nos ren­gi­ny­je, kur ir pri­sta­ty­ti įsi­gy­ti ka­za­nai, gau­siam bū­riui vai­kų kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė R. Ža­rie­nė pa­siū­lė da­ly­vau­ti kon­kur­se be pra­lai­mė­ji­mų – pieš­ti iš kros­nies iš­trauk­ta ang­li­mi. So­čiai pri­val­gę, vi­sas už­duo­tis at­li­kę su­si­rin­ku­sie­ji klau­sė­si Kriu­kų vai­kų vo­ka­li­nio an­samb­lio, so­lis­tų ir due­to. Po kon­cer­to bu­vo pa­siū­ly­ta pa­gal Rai­mon­dos dai­nas vi­siems pa­si­šok­ti šo­kių aikš­te­lė­je.