Kryžius keičia traktorių kolonos

„Sidabrės“ nuotr.
a­tau­čių že­mės ūkio bend­ro­vės va­do­vas Da­rius Sto­nis tei­gė, kad ra­jo­no bend­ro­vės į pi­ke­tą at­siųs ma­žiau­siai 10 trak­to­rių
Lie­tu­vos, taip pat ir mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai, pro­tes­tuo­da­mi prieš ša­lies vval­džios nu­ma­ty­tus spren­di­mų pro­jek­tus, ap­sun­ki­nan­čius žem­dir­bio da­lią, dvi sa­vai­tes ša­lies pa­ke­lė­se esan­čiuo­se že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės plo­tuo­se kaip pro­tes­to ženk­lą sta­tė ža­lius kry­žius. Ne­su­lau­kę švel­nes­nės po­li­ti­kos že­mės ūkio at­žvil­giu, atei­nan­tį ant­ra­die­nį, lapk­ri­čio 26 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je vyks ant­ra pro­tes­to ak­ci­jos da­lis – va­žia­vi­mas su že­mės ūkio tech­ni­ka į ra­jo­nų cent­rus. Ši ak­ci­ja vyks vi­suo­se ra­jo­nų cent­ruo­se, ir Jo­niš­ky­je – ne ma­žiau kaip 50 že­mės ūkio tech­ni­kos nuo koo­pe­ra­ty­vo „Jo­niš­kio aruo­das“ Vil­niaus gat­ve, Mies­to aikš­te, Sta­ty­bi­nin­kų gat­ve su­ks į nau­ją­jį ap­link­ke­lį ir dar kar­tą su­ks į mies­to cent­rą. Iš vi­so pro Jo­niš­kio cent­rą ūki­nin­kai su tech­ni­ka pra­suks po­rą ra­tų. Taip ant­ra­die­nį su­si­rin­ki­me su­ta­rė Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Jo­niš­kio sky­riaus na­riai. Ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te šiai pro­tes­to ak­ci­jai lei­di­mas gau­tas, nu­ma­ty­tas marš­ru­tas, ku­riuo ta tech­ni­ka va­žiuos.
„Sidabrės“ nuotr.
Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos vi­cep­re­zi­den­tė, Jo­niš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Li­li­ja Šer­mukš­nie­nė: „Dau­ge­lis gal­vo­ja, kad vie­na val­džia įsta­ty­mą priė­mė, ki­ta – pa­nai­ki­no. Nė­ra taip. Rei­kia daug va­ži­nė­ti, po­sė­džiau­ti ir dis­ku­tuo­ti ar­gu­men­tų kal­ba, kad žem­dir­biui ne­nau­din­gi spren­di­mai bū­tų pa­nai­kin­ti“

– Ačiū. Esu nu­ste­bin­ta, ko­kie bu­vo­te ak­ty­vūs ža­lių kry­žių sta­ty­mo ak­ci­jo­je, ma­no te­le­fo­nas ne­ti­lo – ūki­nin­kai skam­bi­na ir pra­ne­ša, kur ir kiek kry­žių pa­sta­tė. Taip ir rei­kia. Nie­ko ne­bus, nie­kas mū­sų in­te­re­sų, jei ne mes pa­tys, neap­gins. Rei­kia tai įsi­są­mo­nin­ti vi­sam lai­kui. Gir­džiu, kaip se­nie­ji ūki­nin­kai at­si­dūs­ta: bu­vęs toks nie­kam ti­kęs įsta­ty­mas, val­džia atšaukė… Nie­kas nie­ko ge­ra va­lia neat­šau­kia, vis­ką, ką pa­vyks­ta pa­siek­ti, tai mū­sų vie­ny­bės ir stip­ry­bės kai­na – tu­ri­me nuo­lat rei­ka­lau­ti, įro­di­nė­ti ir in­ten­sy­viai kur­suo­ti tarp Jo­niš­kio ir Vil­niaus. To­dėl vie­ny­tis ir tiks­lų siek­ti kar­tu šian­dien yra bū­ti­ny­bė. Ra­gi­nu vi­sus ūki­nin­kus, ku­rie ne­prik­lau­so or­ga­ni­za­ci­jai, ne­dels­ti ir į ją įsto­ti, o ne nau­do­tis mū­sų dar­bo, su­gaiš­to lai­ko są­skai­ta iš­ko­vo­to­mis są­ly­go­mis, – ant­ra­die­nį su­si­rin­ki­me kal­bė­jo Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos vi­cep­re­zi­den­tė, Jo­niš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Li­li­ja Šer­mukš­nie­nė. Jai pri­ta­rė ūki­nin­kas And­rius Ja­ru­lis: „Mes spren­džiam vi­sų pro­ble­mas. Jei ne lie­tįu­vos ūki­nin­kų są­jun­ga, ne­bū­tu­mėt tu­rė­ję su kuo rap­sų nupurkšti… Tai gal pri­si­dė­kit prie tos bend­ros ko­vos, o ne vien tik nau­do­ki­tės mū­sų ran­ko­mis iš­spręs­to­mis pro­ble­mo­mis.“

Ant­ra­die­nį ra­jo­no ūki­nin­kai su že­mės ūkio tech­ni­ka nuo 10 val. ri­kiuo­ja­si prie koo­pe­ra­ty­vo „Jo­niš­kio aruyo­das“ ir ap­va­žia­vi­mo, 10.30 val. kvie­čia­si ra­jo­no me­rą, kad in­for­muo­tų, dėl ko taip su­ju­dę ra­jo­no žem­dir­biai, įteiks ir re­zo­liu­ci­ją, ku­rios vie­nas eg­zemp­lio­rius ke­liaus ir į Vil­nių.

Ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kė, at­sa­kin­ga už tvar­ką, ūki­nin­kų, da­ly­vau­sian­čių pi­ke­to ak­ci­jo­je, pra­šė lai­ky­tis 20 km/val. grei­čio, ne­da­ry­ti kamš­čių.

Į pi­ke­to ak­ci­ją su se­nais, o ir nau­jais, bet li­zin­gu pikr­tais trak­to­riais su­va­žiuo­sian­čių žem­dir­bių Są­jun­gos pir­mi­nin­kė Li­li­ja Šer­mukš­nie­nė pra­šė ne­bū­ti kuk­liais: jei trak­to­rius pirk­tas li­zin­gu – tai ant pla­ka­to taip ir pa­ra­šy­ti – „Pirk­tas li­zin­gu“.

– Nes vi­suo­me­nė­je apie ūki­nin­kus at­si­lie­pi­mai yra gan dvip­ras­miš­ki. Sa­ko, va­ži­nė­jat nau­ja tech­ni­ka, nau­jais vi­su­rei­giais ir jums vis blogai… – kal­bė­jo L. Šer­mukš­nie­nė.

Pro­tes­to ak­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čiai trans­por­to prie­mo­nei ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai, kad ji bū­tų tech­niš­kai tvar­kin­ga, vai­ruo­to­jas tu­rė­tų ga­lio­jan­čią tech­ni­nę ap­žiū­rą pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.

Atk­rei­pia­mas pro­tes­te da­ly­vau­sian­čių žem­dir­bių dė­me­sys, kad žy­mė­tą dy­ze­li­ną ga­li­ma nau­do­ti tik va­žiuo­jant dirb­ti lau­kų ir vež­ti pa­ga­min­tą pro­duk­ci­ją, o že­mės ūkio tech­ni­ka va­žiuo­ti mo­ka­mais ke­liais ne­mo­kant ke­lių mo­kes­čio ga­li­ma tik ta­da, kai va­žiuo­ja­ma į lau­ką ar­ba iš jo. Vi­sais ki­tais at­ve­jais bū­ti­na su­mo­kė­ti ke­lių mo­kes­čius. Tai­kios ak­ci­jos me­tu taip pat ne­ga­li bū­ti spe­cia­liai trik­do­mas įpras­tas vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mas.

– Ma­ty­sim, kas bus to­liau. Ar šne­kė­sis su mu­mis, ar gir­dės mū­sų bal­są? Jei ne, gruo­džio 6-ąją va­žiuo­sim į Vil­nių, – ra­jo­no žem­dir­biams kal­bė­jo L. Šer­mukš­nie­nė.

Žem­dir­bius lau­kuo­se sta­ty­ti kry­žius, iš­va­žiuo­ti į ra­jo­no cent­rus pa­ska­ti­no pla­nuo­ja­mi po­ky­čiai, ku­rie aiš­kiai ne žem­dir­bio nau­dai – val­džios ko­ri­do­riuo­se svars­to­ma su­ma­žin­ti žem­dir­biams ski­ria­mo ža­lio ku­ro kie­kį, di­din­ti ak­ci­zą nuo 56 Eur/t iki 146 Eur/t, kaip pa­siū­lė LR Pre­zi­den­tas; ga­zo­li­ną žem­dir­biams siū­lo­ma pirk­ti rin­kos kai­na; di­din­ti že­mės mo­kes­čio nuo rin­kos kai­nos koe­fi­cien­tą, ku­ris rea­liai už tu­ri­mą hek­ta­rą pa­di­din­tų mo­kes­čius net 50 Eur; ga­liau­siai pel­no mo­kes­čių SOD­RAI „lu­bos“, ku­rios to­liau kir­šins smul­kų, vi­du­ti­nį su stam­biu ūki­nin­ku.

Su­si­rin­kę ūki­nin­kai lie­jo tul­žį: ko­dėl Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mų agen­tū­ra (NMA), vie­ši­nan­ti žem­dir­biams da­li­ja­mus mi­li­jar­dus, ne­mi­ni, kiek iš­lei­džia sa­vo reik­mėms : 740 dar­buo­to­jų, kai vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas sie­kia 1790 Eur, 164 au­to­mo­bi­lių iš­lai­ky­mui. Ra­jo­no žem­dir­biai vie­ni ki­tų klau­si­nė­jo, kas ra­jo­ne yra Že­mės ūkio rū­mų at­sto­vas ir ko­kias pro­ble­mas jis yra iš­spren­dęs?

Žem­dir­bių pi­ke­tą pa­lai­ko ne tik Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­ga, bet ir Lie­tu­vos že­mės ūkio bend­ro­vių aso­cia­ci­ja, dar­ži­nin­kai ir so­di­nin­kai, gy­vu­li­nin­kys­tės sek­to­riaus aso­cia­ci­jos na­riai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.