Pagerbti rajono verslininkai

„Sidabrės“ nuotr.
Ra­jo­no vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos no­mi­na­ci­ją pre­zi­den­tė Faus­ta Už­ku­rai­tie­nė (de­ši­nė­je) įtei­kė tau­to­dai­li­nin­kei, tau­tiš­ko kos­tiu­mo puo­se­lė­to­jai ir pro­pa­guo­to­jai, kū­rė­jai Da­liai Pet­rai­tie­nei
Kiek­vie­nų me­tų pa­bai­go­je ra­jo­no vers­li­nin­kų aso­cia­ci­ja kar­tu su VšĮ Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ru api­bend­ri­na me­tų veik­lą, ap­ta­ria nau­jus iš­šū­kius, ku­rie lauks ki­tą­met. Šie­met mū­sų vers­li­nin­kai klau­sė­sib mar­ke­tin­go stra­te­gi­jos eks­per­to Li­no Ši­mo­nio pa­mo­kų. Val­džios at­sto­vai įspū­din­gų re­zul­ta­tų pa­sie­ku­siems ra­jo­no vers­li­nin­kams įstei­gė spe­cia­lias no­mi­na­ci­jas, vals­ty­bi­nės įstai­gos taip pat pa­ger­bė tuos, ku­rie la­biau­siai pri­si­dė­jo kur­da­mi nau­jas dar­bo vie­tas ir jas iš­sau­go­da­mi, ku­rie so­li­džiau­siai mo­kes­čiais pa­pil­dė vals­ty­bės biu­dže­tą ir pan. Sa­vo do­va­ną tu­rė­jo ir pa­ti ra­jo­no vers­li­nin­kų aso­cia­ci­ja. Jos pre­zi­den­tė Fau­ta Už­ku­rai­tie­nė ra­jo­no vers­li­nin­kų no­mi­na­ci­ją šie­met sky­rė tau­to­dai­li­nin­kei Da­liai Pet­rai­tie­nei – už at­si­grę­ži­mą į tau­ti­nį kos­tiu­mą, jo kū­ri­mą ir po­pu­lia­ri­ni­mą, pa­mo­kų vi­suo­me­nei sky­ri­mą.

Šven­ti­nia­me ra­jo­no vers­li­nin­kų ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Šiau­lių pre­ky­bos ir pra­mo­nės ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Alf­re­das Jo­nuš­ka, Ak­me­nės ir Pak­ruo­jo ra­jo­nų vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jų pir­mi­nin­kai Alis Va­lin­čius, Vi­to­lis Ur­mo­nas, mu­zi­ki­niais kū­ri­niais ren­gi­nį nu­spal­vi­no Kor­ne­li­ja Tau­ny­tė.

Užim­tu­mo tar­ny­bos Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to va­do­vas Rai­mon­das Šu­kys vers­li­nin­kams at­ve­žė dvi nau­jie­nas. Kaip įpras­ta, vie­na pra­sta, ki­ta – džiu­gi. Pras­ta ta, kad užim­tu­mo si­tua­ci­ja ar­ba ne­dar­bo ly­gis ra­jo­ne iš­lie­ka su­dė­tin­gas. Ta­čiau va­do­vas iš­kart sku­bė­jo pa­si­džiaug­ti ant­ra nau­jie­na – ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė su Užim­tu­mo tar­ny­ba pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį ir vi­sa­pu­siš­kai įsi­trau­kė į dar­bo rin­kos ren­gi­nius, ku­rie ri­ta­si per vi­sas ra­jo­no se­niū­ni­jas, kur su­si­ren­ka ne tik dar­bo ieš­kan­tys, bet ir neu­žim­tų dar­bo vie­tų tu­rin­tys vers­lo at­sto­vai. Pats di­džiau­sias toks – be­dar­bių ir darb­da­vių – su­si­ti­ki­mas gruo­džio 17-ąją vyks ir Jo­niš­ky­je. R. Šu­kys vi­lia­si, kad pa­stan­gos ne­liks ne­pas­te­bė­tos ir bend­ro­mis pa­stan­go­mis su vie­tos val­džia pa­vyks ne­dar­bo ly­gį ra­jo­ne su­ma­žin­ti.

Užim­tu­mo tar­ny­bos Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to no­mi­na­ci­ją R. Šu­kys at­ve­žė ir įtei­kė UAB „La­vek­sa“ va­do­vui Vir­gi­ni­jui Ki­ril­kai, ku­ris nuo­lat bend­ra­dar­biau­ja su Užim­tu­mo tar­ny­ba, nuo­lat re­gist­ruo­ja lais­vas dar­bo vie­tas, įsi­trau­kia į tar­ny­bos or­ga­ni­zuo­ja­mas prie­mo­nes. Vie­na iš to­kių – įdar­bi­ni­mas pa­gal pa­meist­rys­tės dar­bo su­tar­tį. Šie­met UAB „La­vek­so­je“ pro­fe­si­niai mo­ky­mai or­ga­ni­zuo­ti dviems vai­ruo­to­jams au­to­šalt­kal­viams, ku­rie vė­liau ir li­ko čia dirb­ti. Be to, pa­sak R. Šu­kio, UAB „La­vek­so­je“ dir­ba 40 dar­buo­to­jų, ku­rių vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas ge­ro­kai vir­ši­ja ra­jo­no vi­dur­kį – 1336 Eur.

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Jo­niš­kio sky­riaus at­sto­vė Re­gi­na Gu­di­nie­nė pri­si­mi­nė vi­są vi­są vers­lo au­gi­mo pro­ce­są ne­prik­lau­so­ma­me Jo­niš­ky­je. Iš pra­džių vers­lo ėmė­si tik ke­lios de­šim­tys ra­jo­no žmo­nių , o pa­sta­rai­siais me­tais, pa­sak R. Gu­di­nie­nės, jų jau skai­čiuo­ja­ma šim­tais, ku­rių apy­var­ta sie­kia šim­tus tūks­tan­čių ir net mi­li­jo­nų .

Re­gi­nos Gu­di­nie­nės pa­ste­bė­ji­mu, šie­met sta­bi­liau­siai au­go UAB „Bal­ti­jos gė­ri­mai“ – di­dė­jo at­ly­gi­ni­mai dar­buo­to­jams ir šios vers­lo įmo­nės in­dė­lis mo­kes­čių pa­vi­da­lu į vals­ty­bės biu­dže­tą. Tad są­ži­nin­gai Vals­ty­bi­nės mno­kes­čių ins­pek­ci­jos no­mi­na­ci­ja ati­te­ko į bend­ro­vę at­sto­va­vu­sios Gab­rie­lės Kuk­šie­nės ran­kas.

Vi­są glė­bį pa­dė­kų į no­mi­na­ci­jų va­ka­rą at­si­ne­šė ir ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius su vi­ce­me­re Vai­da Alek­na­vi­čie­ne. Už die­gia­mas ino­va­ci­jas, nau­jas in­ves­ti­ci­jas, pri­si­dė­ji­mą prie ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mo dė­ko­ta UAB „Bio­me­ta­na“ di­rek­to­riui Auš­riui Gry­bei, sta­tan­čiam bio­du­jų jė­gai­nę prie Tau­čiū­nų kai­mo fer­mų, ša­lia Skaist­gi­rio. Bū­tent ši bend­ro­vė ši­lu­mą ir elekt­ros ener­gi­ją ga­mins ne­tra­di­ciš­kai – iš mėš­lo ir sru­tų, net iš­rū­gų.

Vers­li­nin­kų šven­tės va­ka­rą ne kar­tą mi­nė­ta že­mės ūkio bend­ro­vė „De­li­ka­te­sas“. Ra­jo­no va­do­vai jos at­sto­vui Ma­riuyi Bud­riui įtei­kė pa­dė­ką už nuo­pel­nus vers­lui, in­ves­ti­ci­jas ra­jo­ne ir pa­siek­tus re­zul­ta­tus, gar­si­san­čius Jo­niš­kį, nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą. Šie­met ŽŪB „De­li­ka­te­sas“ Lie­tu­vos ga­min­to­jų ren­gi­ny­je „Rin­kis pre­kę lie­tu­viš­ką 2019“ Žal­gi­rio are­no­je, kur dėl ge­riau­sių ga­mi­nių var­do var­žė­si ir jo­niš­kie­tiš­ka pro­duk­ci­ja. Auk­so me­da­lį pel­nė šal­tai rū­ky­ta kiau­lie­nos nu­ga­ri­nė, šie­met star­ta­vo bend­ro­vės nau­ja „De­li­ka­te­so“ ga­mi­nių li­ni­ja be pri­dė­ti­nių E „Sko­nio kal­vė“, kon­kur­se „Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nys 2018“ si­dab­ro me­da­lio ap­do­va­no­ta Ba­jo­riš­ka vy­tin­ta deš­ra – vie­nas iš ŽŪB „De­li­ka­te­sas“ pa­si­di­džia­vi­mų! Ga­liau­siai praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos ga­min­to­jų ir tie­kė­jų kon­fe­ren­ci­jo­je „Ma­xi­mos“ ko­mer­ci­jos pa­da­li­nio eks­per­tai ŽŪB „De­li­ka­te­sas“, ku­ri per­nai sėk­min­gai įžen­gė į pre­ky­bos tink­lą „Ma­xi­ma“ ir su­lau­kė di­džiau­sio pir­kė­jų dė­me­sio, o iš vi­sų nau­jo­kų jos siū­lo­ma pro­duk­ci­ja ge­ne­ra­vo di­džiau­sią apy­var­tą, sky­rė ti­tu­lą „Me­tų de­biu­tas 2019“.

Iš ra­jo­no va­do­vų ran­kų pa­dė­ką už sėk­min­gą vers­lo plė­to­ji­mą, nau­jas in­ves­ti­ci­jas, Jo­niš­kio kraš­to gar­si­ni­mą at­siė­mė že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vo „Jo­niš­kio aruo­das“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Al­vy­das Viz­bic­kas, UAB „Jo­niš­kio bal­dai“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė Dan­guo­lė Taut­vai­šie­nė. Už ino­va­ty­vų vers­lą ir spar­čiau­sią pa­ja­mų au­gi­mą at­siiim­ti ap­do­va­no­ji­mo pa­kvies­tas Ar­vy­das Da­ka­nis, per­nai spar­čiau­siai au­gu­sio že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vo „Ja­kiš­kiai“, pel­niu­sio „Ga­ze­lės“ ap­do­va­no­ji­mą, va­do­vas.

Ra­jo­no me­ras ak­cen­ta­vo, kad nuo vers­lo ap­lin­kos ir pa­čių vers­li­nin­kų bū­se­nos tie­sio­giai pri­klau­so ir ra­jo­no žmo­nių bū­se­na. Tad kur­ti lai­min­gą ir sau­gią ap­lin­ką yra ne­si­bai­gian­tis vi­sų bend­ras tiks­las ir dar­bas. Tą va­ka­rą ma­žo­mis do­va­no­mis ra­jo­no val­džia drau­gys­tę stip­ri­no su nau­jo­mis, tik šie­met veik­lą pra­dė­ju­sio­mis įmo­nė­mis – in­di­vi­dua­lios įmo­nės „El­po­lis“ sa­vi­nin­ku Gin­ta­ru El­po­liu, už­sii­man­čiu elekt­ros įran­gios re­mon­to dar­bais, ma­žą­ją bend­ri­ją „Šlai­ti­niai sto­gai“ įkū­ru­siu Sau­liu­mi Ka­če­raus­ku, MB „Žy­to­ma“ va­do­ve To­ma Gai­liu­šai­te, MB „For­gin­ta“ di­rek­to­rių Gin­ta­rą Bal­tu­lį at­sto­va­vu­sią Au­re­li­ja.

Sei­mo na­rio Liu­do Jo­nai­čio no­mi­na­ci­ja „Drą­sios in­ves­ti­ci­jos“ tu­rė­jo bū­ti įteik­ta res­to­ra­no „Uk­rai­nos sko­nis Jo­niš­ky­je“ įkū­rė­ją Olek­sand­rui Bols­ha­ko­vui. Ka­dan­gi sa­vi­nin­kas tą va­ka­rą bu­vo užim­tas res­to­ra­no vir­tu­vė­je, Sei­mo na­rys no­mi­na­ci­ją jam įteiks vė­liau as­me­niš­kai .

VšĮ Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras va­ka­ro me­tu vers­li­nin­kams pri­sta­tė nau­jie­ną – med­vil­ni­nius ple­dus su ra­jo­no lan­ky­ti­nų ob­jek­tų že­mė­la­piu. Pir­ma­sis toks ple­das ati­te­ko ŽŪB „De­li­ka­te­sas“, ku­ris nie­ka­da neat­si­sa­ko bend­ra­dar­biau­ti su Tu­riz­mo ir vers­lo in­fopr­ma­ci­jos cent­ru ra­jo­ną rep­re­zen­tuo­jan­čiuo­se ren­gi­niuo­se re­gio­ne, Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. To­kių ple­dų pre­ky­ba VšĮ Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re pra­si­dės ki­tais me­tais, po to, kai sau­sio mė­ne­sį bus pri­sta­ty­ta ke­lio­nių po Jo­niš­kio kraš­tą pik­ni­kau­jant kon­cep­ci­ja. Med­vil­ni­nius dvie­jų spal­vų – ru­dus ir mė­ly­nus – ple­dus su lan­ky­ti­nų Jo­niš­kio ob­jek­tų že­mė­la­piu ga­mi­na uk­rai­nie­čiai, tar­pi­nin­kau­jant kraš­tie­čio Igo­rio Kups­to va­do­vau­ja­mai bend­ro­vei „Nost­ra“.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.