Už tokio darbdavio – kaip už mūro

„Sidabrės“ nuotr.
Į laik­raš­čio re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­sios mo­te­rys iš Ru­diš­kių su di­džiau­siu dė­kin­gu­mu pa­sa­ko­jo apie sa­vo darb­da­vį – UAB "Bal­tic Champs" Sta­ne­lių pa­da­li­ny­je. Čia kas­met užau­gi­na­ma 3700 to­nų eko­lo­giš­kų ir pa­pras­tų pie­vag­ry­bių, kas svar­bu darb­da­viui. Ta­čiau čia dir­ban­čioms mo­te­rims šir­dį glos­to darb­da­vio po­žiū­ris į dir­ban­tį­jį. Ša­lia at­ly­gi­ni­mo gau­ti di­de­lę do­zę ge­ru­mo ir rū­pes­čio ta­vo pa­ties as­me­niu – ka­lė­di­nė lai­mė, ku­ri čia tę­sia­si me­tai iš me­tų, ne tik per Ka­lė­das.

Gry­bų au­gi­ni­mo bend­ro­vė „Bal­tic Champs“ nuo 2010-ųjų be­veik kiek­vie­ną spa­lio mė­ne­sį vyk­do pre­ky­bos ak­ci­ją, ku­rios me­tu da­lis pa­ja­mų už par­duo­tus gry­bus ski­ria­ma Na­cio­na­li­niam vė­žio ins­ti­tu­tui ir ko­vai su krū­ties vė­žiu.

Ir šie­met nuo kiek­vie­nos spa­lio mė­ne­sį par­duo­tos spe­cia­lia ro­ži­ne eti­ke­te pa­žy­mė­tos gry­bų pa­kuo­tės bend­ro­vė 3 cen­tus sky­rė Na­cio­na­li­niam vė­žio ins­ti­tu­tui kil­niai mi­si­jai – krū­ties vė­žio diag­nos­ti­kos ir su ja su­si­ju­sioms prie­mo­nėms įsi­gy­ti, on­ko­lo­gi­nio švie­ti­mo mo­ky­mų ir pa­skai­tų iš­lai­doms ap­mo­kė­ti.

„Ko­vai su krū­ties vė­žiu skir­tą ak­ci­ją ren­gia­me jau ne pir­mus me­tus ir ma­to­me jos nau­dą. Vė­žio diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo įran­ga kai­nuo­ja la­bai daug, to­dėl ska­ti­na­me ir ki­tus vers­lus pri­si­dė­ti ren­giant pa­na­šias į mū­sų ar ki­to­kias ak­ci­jas. Tu­rė­jo­me dvie­jų me­tų per­trau­ką ta­čiau ją at­nau­ji­no­me. Tu­rė­ti svei­kus žmo­nes, sa­vo įmo­nės dar­buo­to­jus svar­bu ir mums pa­tiems," - sa­ko Do­na­tas Dra­gū­nas, bend­ro­vės rin­ko­da­ros va­do­vas.

Ro­ži­ne ak­ci­ja „Bal­tic Champs“ mo­te­rų svei­ka­tos sar­gy­bo­je pie­vag­ry­bių au­gi­ni­mo bend­ro­vė pri­si­de­da ne tik fi­nan­siš­kai. Ne kar­tą ir Sta­ne­lių gry­bų au­gi­ni­mo pa­da­li­ny­je lan­kė­si spe­cia­lis­tai ir gy­dy­to­jai iš Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to ir mo­te­ris su­pa­žin­di­no su ga­li­mo­mis vė­žio pro­fi­lak­ti­kos ir pre­ven­ci­jos ga­li­my­bė­mis.

Švie­tė­jiš­kos pa­skai­tos Sta­ne­lių gry­bų au­gi­ni­mo pa­da­li­ny­je skai­ty­tos ne tik čia šiuo me­tu dir­ban­čioms 133 mo­te­rims, bet kvies­ta mo­te­rų ir iš ap­lin­ki­nių kai­mų. Kas ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių, vi­sa mo­ko­mo­ji me­džia­ga bu­vo pa­tal­pin­ta bend­ro­vės tink­la­py­je – ži­nio­mis apie klas­tin­gą krū­ties vė­žį bend­ro­vė pa­si­da­li­no su vi­sos Jo­niš­kio ra­jo­no ir Lie­tu­vos mo­te­ri­mis.

Bend­ro­vė, at­vi­rai de­monst­ruo­jan­ti rū­pes­tį mo­te­rų svei­ka­ta, Sta­ne­lių pie­vag­ry­bių au­gi­ni­mo pa­da­li­nio dar­buo­to­joms ir se­niū­ni­jos gy­ven­to­joms yra or­ga­ni­za­vę net me­di­ci­ni­nes pa­tik­ras anks­ty­vo­sioms li­gos sta­di­joms išaiškinti– kva­li­fi­kuo­tus spe­cia­lis­tus pa­si­kvies­da­vo į vie­tą.

Pa­sak rin­ko­da­ros va­do­vo, ne­mo­ka­mai me­di­ci­ni­nei ap­žiū­rai kas­met kvie­čia­mos vis ki­tos bend­ro­vės pa­da­li­nių mo­te­rys. Šie­met to­kia ga­li­my­bė bu­vo su­da­ry­ta Šiau­lių ra­jo­no pa­da­li­nio dar­buo­to­joms.

– Šiuo­lai­ki­nis ino­va­ty­vus krū­ties vė­žio gy­dy­mas su­tei­kia dau­giau ga­li­my­bių ti­kė­tis ge­rų re­zul­ta­tų. Be to, kuo anks­čiau diag­no­zuo­ja­ma ši li­ga, tuo ma­žiau ag­re­sy­vus gy­dy­mas rei­ka­lin­gas ir tuo di­des­nės ga­li­my­bės pa­sveik­ti. Skai­čiuo­ja­ma, kad pa­sveiks­ta dau­giau nei 90 pro­c. mo­te­rų, ku­rioms bu­vo diag­no­zuo­tas anks­ty­vo­sios sta­di­jos krū­ties vė­žys. Ne­pai­sant pa­žan­gos diag­no­zuo­jant ir gy­dant krū­ties vė­žį dar daug tu­ri­me nu­veik­ti, kad mo­te­rys jaus­tų­si sau­gios, ra­mios ir pa­si­ti­kė­tų spe­cia­lis­tais on­ko­lo­gais. Ska­ti­nant ir ug­dant Lie­tu­vo­je me­ce­na­tys­tės tra­di­ci­ją ga­lė­si­me pa­ge­rin­ti on­ko­lo­gi­nių pa­slau­gų ko­ky­bę, – sa­ko Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to va­do­vė pro­f. So­na­ta Jar­ma­lai­tė.

Krū­ties vė­žys yra daž­niau­sia mo­te­rų on­ko­lo­gi­nė li­ga, ku­ria su­si­rgti ga­li vie­na iš de­vy­nių mo­te­rų. Lie­tu­vo­je kiek­vie­nais me­tais diag­no­zuo­ja­ma apie 2000 nau­jų krū­ties vė­žio at­ve­jų. Na­cio­na­li­nia­me vė­žio ins­ti­tu­te gy­do­ma apie pu­sė krū­ties vė­žiu ser­gan­čių Lie­tu­vos mo­te­rų.

Bū­tent to­dėl la­bai svar­bu pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­tis dėl krū­ties vė­žio. Lie­tu­vos mo­te­rys nuo 50 m. tu­rė­tų ak­ty­viau da­ly­vau­ti krū­ties vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pro­gra­mo­je. Vien Na­cio­na­li­nis vė­žio ins­ti­tu­tas kas­met at­lie­ka apie 9000 pro­fi­lak­ti­nių ma­mog­ra­mų pa­gal šią pro­gra­mą. Ta­čiau, kai darb­da­vys to­kią ga­li­my­bę su­da­ro tie­siog dar­bo vie­to­je – tai dvi­gu­ba ga­li­my­bė li­goms už­bėg­ti už akių.

Kaip sa­vo dar­bo vie­to­je jau­čia­si dar­buo­to­jas, to­kią jis ga­li su­kur­ti ir pri­dė­ti­nę ver­tę darb­da­viui. Tik ne vi­si darb­da­viai tai su­pran­ta, ir ne vi­si no­ri į dar­buo­to­ją tiek in­ves­tuo­ti.

Ru­diš­kių kai­mo mo­te­rys, dir­ban­čios Sta­ne­lių pie­vag­ry­bių au­gi­ni­mo pa­da­li­ny­je, tei­gia per sa­vo dar­bi­nę kar­je­rą pir­mą kar­tą pa­ma­čiu­sios, kaip yra ger­bia­mas dir­ban­ty­sis – čia kiek­vie­nas įmo­nės są­skai­ta ne­mo­ka­mai ge­ria ka­vą, dar­bo vie­to­je skam­ba mu­zi­ka, o pa­da­li­ny­je dir­ban­čios mo­te­rys svei­ki­na­mos įvai­rių šven­čių pro­ga - Ko­vo 8-osios, Ka­lė­dų, Ve­ly­kų, kvie­čia­mos į py­ra­gų die­nos šven­tes.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.