Vaiko teisių gynėja: "Patyčios socialinėse medijose turi daug kaukių ir veidų"

„Sidabrės“ nuotr.
Pro­ku­ro­rė Jur­ga Klim­ču­kie­nė: ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je ty­ko ne­ma­žai grės­mių
Pro­ku­ro­rė J. Klim­ču­kie­nė ak­cen­ta­vo, kad dėl pa­tir­ties sto­kos jau­ni­mui at­si­ran­da ri­zi­ka priim­ti dau­gu­mą da­ly­kų kaip tie­są, neatk­rei­piant dė­me­sio į tai, kad da­lis in­for­ma­ci­jos srau­to ne­re­tai yra ap­gau­lin­ga.

So­cia­li­niai tink­lai se­niai yra ta­pę vai­kų kas­die­ny­bės da­li­mi. Nors so­cia­li­nės me­di­jos su­tei­kia be­ri­bes bend­ra­vi­mo ir in­for­ma­ci­jos ga­vi­mo bei per­da­vi­mo ga­li­my­bes ir pra­mo­gas, jos vai­kams ga­li bū­ti ir pa­vo­jin­gos. Šan­ta­žas, įžei­džian­tys įra­šai, as­me­ni­nių nuo­trau­kų vie­ši­ni­mas, pa­ty­čios – tai tik da­lis ki­ber­ne­ti­nių grės­mių, su ku­rio­mis su­si­du­ria vai­kai.

Di­džio­ji da­lis vai­kų ir paaug­lių be so­cia­li­nių me­di­jų neį­si­vaiz­duo­ja sa­vo ir drau­gų kas­die­ny­bės. Kuo il­giau var­to­to­jas nau­do­ja­si so­cia­li­niu tink­lu, tuo gi­liau jis yra įtrau­kia­mas į jo erd­vę. Kaip įspė­ja Šiau­lių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus (VTAS) Jo­niš­kio ra­jo­ne vyr. spe­cia­lis­tė Ge­no­vai­tė Ei­du­kie­nė, vai­kai ir paaug­liai ga­li tap­ti so­cia­li­nė­se me­di­jo­se ty­kan­čių pa­vo­jų tai­ki­niu.

"Vai­kai ga­li bū­ti už­gau­lio­ja­mi, jie ga­li su­lauk­ti gra­si­ni­mų, rei­ka­la­vi­mų. Ga­li grės­ti ir ne­tie­sio­gi­nės pa­ty­čios – pa­nau­do­jus vai­ko at­vaiz­dą vie­šo­jo­je erd­vė­je ga­li bū­ti su­ku­ria­mi įžei­džian­tys vaiz­dai“, – sa­ko vyr. spe­cia­lis­tė G. Ei­du­kie­nė.

Apie tai iš­sa­miai kal­bė­ti Jo­niš­kio "Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je VTAS tei­si­nin­kė pa­kvie­tė ir Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ro­rę Jur­gą Klim­ču­kie­nę.

"Bū­tent paaug­liai tam­pa pa­žei­džia­ma gru­pe, į ku­rią nu­si­tai­kė so­cia­li­nė­se me­di­jo­se įvai­riais var­dais ir vei­dais pri­si­den­gę nie­ko ge­ro ne­lin­kin­tys as­me­nys. Užs­lėp­ta rek­la­ma, pro­pa­gan­da, ne­tik­ros ir rea­ly­bės su­vo­ki­mą iš­krei­pian­čios nau­jie­nos – vi­sa tai bru­ka­ma vai­kams. So­cia­li­nių tink­lų tu­ri­nį ku­ria pa­tys var­to­to­jai, o fak­tų tik­ri­ni­mas nė­ra at­lie­ka­mas“, – apie ga­li­my­bę vai­kams pa­si­klys­ti so­cia­li­nė­se me­di­jo­se įspė­ja Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Jur­ga Klim­ču­kie­nė.

Pik­ta­da­riai lin­kę nau­do­tis vai­kiš­ku nai­vu­mu

"So­cia­li­niai tink­lai yra priei­na­mi kiek­vie­nam, to­dėl ga­li bū­ti at­vi­ri no­rin­tiems pa­kenk­ti, o jūs, ne­pil­na­me­čiai, ne vi­sa­da mo­ka­te kri­tiš­kai at­si­rink­ti, kas yra tik­ra ir nau­din­ga. Bu­vo tir­ta, kaip so­cia­li­nės me­di­jos įta­ko­ja jau­ni­mo nuo­mo­nę. Apk­lau­sus be­veik 700 jau­no am­žiaus vie­no so­cia­li­nio tink­lo var­to­to­jų išaiš­kė­jo ke­lios įdo­mios ten­den­ci­jos. Vi­sų pir­ma – di­de­lis jau­ni­mo pa­si­ti­kė­ji­mas in­ter­ne­te ran­da­ma in­for­ma­ci­ja. Išaiš­kė­jo ten­den­ci­ja, kad ki­lus klau­si­mams, jau­ni­mas in­for­ma­ci­jos ieš­ko in­ter­ne­te, o ne šei­mos na­rių ra­te, taip pat paaiš­kė­jo, jog sua­be­jo­ję ras­tos in­for­ma­ci­jos tik­ru­mu jūs ne­sa­te lin­kę ieš­ko­ti tie­sos bei ly­gin­ti vie­no­dos te­ma­ti­kos šal­ti­nių tar­pu­sa­vy­je“, – į gim­na­zis­tus krei­pė­si pro­ku­ro­rė.

Ki­ta pro­ble­ma, ku­rią ak­cen­ta­vo VTAS vyr. spe­cia­lis­tė ir pro­ku­ro­rė – leng­vas pa­si­da­vi­mas nuo­mo­nės for­muo­to­jams. Nus­ta­ty­ta, kad net nuo­mo­nių ly­de­rių in­for­ma­ci­ja ga­li da­ry­ti ža­lą jau­nam žmo­gui. Ty­ri­mų me­tu aiš­kė­ja, jog tie vai­kai, ku­rie ne­drįs­ta vie­šai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės ir ją nu­ty­li, yra lin­kę pra­dė­ti ma­ny­ti, kad nuo­mo­nės ly­de­rio iš­reikš­ta po­zi­ci­ja yra tei­sin­ges­nė. Tai reiš­kia, kad ne­pil­na­me­čiai so­cia­li­nių tink­lų var­to­to­jai yra lin­kę at­si­sa­ky­ti sa­vos ir priim­ti sve­ti­mą po­zi­ci­ją apie tam tik­rus da­ly­kus, tad nuo­mo­nių ly­de­riai nea­be­jo­ti­nai pri­si­de­da prie bręs­tan­čio žmo­gaus są­mo­nės for­ma­vi­mo­si.

G. Ei­du­kie­nė ak­cen­ta­vo, kad tas, ku­ris ty­čio­ja­si, pui­kiai ži­no, ką jis da­ro, ko sie­kia, o sie­kia bū­tent pa­že­min­ti ki­tą, iš­kreip­ti jo su­vo­ki­mą apie sa­vi­ver­tę ir taip pat pa­si­jus­ti ge­riau, aukš­čiau už že­mi­na­mą as­me­nį.

"Rei­kia iš­mo­ky­ti vai­kus at­si­ri­bo­ti nuo be­si­ty­čio­jan­čio, ieš­ko­ti pa­gal­bos iš pa­ti­ki­mų šal­ti­nių, to­kių, kaip mo­kyk­los dar­buo­to­jai, psi­cho­lo­gai, spe­cia­li­zuo­tos ano­ni­mi­nės pa­gal­bos li­ni­jos, to­kios, kaip „Vai­kų li­ni­ja“, "Jau­ni­mo li­ni­ja“, – sa­ko VTAS vyr. spe­cia­lis­tė G. Ei­du­kie­nė.

Vai­kai apei­na drau­di­mą

Dau­ge­lis so­cia­li­nių tink­lų sa­vo var­to­to­jams tai­ko tam tik­rus am­žiaus ap­ri­bo­ji­mus, ta­čiau tai ne­sut­ruk­do prie elekt­ro­ni­nių plat­for­mų pri­si­jung­ti ir jau­nes­niems, nei nu­ma­ty­ta rei­ka­la­vi­muo­se, as­me­nims. Vai­kai ir paaug­liai įvai­riais so­cia­li­niais tink­lais ne­re­tai nau­do­ja­si ir su tė­vų su­ti­ki­mu.

"Kai ku­rios po­pu­lia­rios plat­for­mos orien­tuo­tos bū­tent į jau­nes­nes paaug­lių au­di­to­ri­jas. Tarp ne­pil­na­me­čių taip pat po­pu­lia­rūs ir „Ins­tag­ram“ ar „Snap­chat“. Vi­si jie lei­džia da­lin­tis fo­to ir vi­deo tu­ri­niu, bend­rau­ti su drau­gais, ta­čiau po­ten­cia­liai taip pat ir ne­pa­žįs­ta­mais žmo­nė­mis“, – apie ga­li­my­bę vai­kams pa­si­klys­ti so­cia­li­nė­se me­di­jo­se įspė­ja pro­ku­ro­rė J. Klim­ču­kie­nė.

Ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je ty­ko ne­ma­žai grės­mių, su­si­ju­sių su as­mens duo­me­nų at­sklei­di­mu, in­ter­ne­ti­nė­mis pa­ty­čio­mis ar vai­kams ne­tin­ka­mo tu­ri­nio sklai­da. Pro­ku­ro­rė ir VTAS tei­si­nin­kė pa­brė­žė, kad suau­gę tu­rė­tų ži­no­ti, ko­kio­se sve­tai­nė­se lan­ko­si jų vai­kai ir paaiš­kin­ti jiems ga­li­mas grės­mes. Tai reiš­kia, kad so­cia­li­nių tink­lų pro­gra­mė­lių nu­sta­ty­muo­se rei­kė­tų rink­tis to­kius nu­sta­ty­mus, ku­rie lei­džia da­lin­tis as­me­ni­niu tu­ri­niu tik su „drau­gais“, t.y. rea­lia­me gy­ve­ni­me pa­žįs­ta­mais žmo­nė­mis.

Ne­re­tai paaug­liai ir vai­kai sie­kia, kad jų so­cia­li­nių tink­lų pa­sky­ras „sek­tų“ kuo dau­giau var­to­to­jų, o var­to­to­jai, kaip ži­nia, ne vi­sa­da ge­ra­no­riš­ki.

Vai­kai bei paaug­liai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se taip pat su­si­du­ria ir su pa­ty­čių ri­zi­ka. Nors dau­ge­lis so­cia­li­nių tink­lų sa­vo bend­ruo­me­nių tai­syk­lė­se dek­la­ruo­ja pa­ty­čių ne­to­le­ruo­jan­tys, ta­čiau plat­for­mos ne­re­tai vis tiek tam­pa ter­pe įžei­di­nė­ji­mui ir už­gau­lio­ji­mams.

Pa­ty­čios ir vai­kams ne­tin­ka­ma in­for­ma­ci­ja ne­tu­ri bū­ti to­le­ruo­ja­ma

"Svar­biau­sia ne­pri­si­dė­ti prie pa­ty­čių sklei­di­mo. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se su­si­dū­rus su pa­ty­čio­mis ar pa­ste­bė­jus į ki­tus nu­kreip­tas jų ap­raiš­kas rei­kė­tų įspė­ti so­cia­li­nio tink­lo plat­for­mos val­dy­to­jus. Pap­ras­tai tą ga­li­ma pa­da­ry­ti la­bai pa­pras­tai – tie­siog pa­žy­mint ar „ra­por­tuo­jant“ apie ne­tin­ka­mą tu­ri­nį. Ga­liau­siai, įky­rius ir pa­ty­čias sklei­džian­čius so­cia­li­nių tink­lų var­to­to­jus dau­ge­liu at­ve­ju ga­li­ma už­blo­kuo­ti, taip už­ker­tant ga­li­my­bę bend­rau­ti. Pa­ty­čioms plin­tant, ge­riau­sia pa­si­tar­ti su mo­ky­to­jais ir tė­vais, ga­li pri­reik­ti ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­gal­bos“, – sa­ko VTAS vyr. spe­cia­lis­tė G. Ei­du­kie­nė.

Re­ziu­muo­jant VTAS vyr. spe­cia­lis­tė ir pro­ku­ro­rė pa­brė­žė, kad nau­do­jan­tis so­cia­li­niais tink­lais rei­kė­tų va­do­vau­tis jų tai­syk­lė­mis ir bend­ruo­me­nių nuo­sta­to­mis: bū­ti at­sar­giems, pa­si­rink­ti tin­ka­mus pri­va­tu­mo nu­sta­ty­mus, ne­pa­mirš­ti svar­biau­sių el­ge­sio so­cia­li­niuo­se tink­luo­se tai­syk­lių.