Pyragų dieną dalinosi gardumynais ir gerumu

„Sidabrės“ nuotr.
Lapk­ri­čio 6-ąją Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Py­ra­gų die­na, ku­ri neat­sie­ja­ma nuo ge­ru­mo, nes už gar­du­my­nus paau­ko­tos lė­šos ski­ria­mos vai­kų sva­jo­nėms iš­pil­dy­ti, pa­dė­ti. Taip pri­si­de­da­ma prie de­šimt­me­tį or­ga­ni­zuo­ja­mos TV3 iš­si­pil­dy­mo ak­ci­jos. Tre­čia­die­nį sal­du­my­nais pa­kvi­po ir Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

Pri­si­jun­gia prie ak­ci­jos penk­tus me­tus

Į Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­tyk­lą atė­ju­sių klien­tų nuo pat ry­to lau­kė staig­me­na: ant sta­lo su­ri­kiuo­ti py­ra­gai, ban­de­lės, kep­ti įda­ry­ti obuo­liai, ar­ba­ta. Ša­lia pa­dė­tas namelis–taupyklė au­koms ir in­for­ma­ci­nis už­ra­šas, kad jū­sų pa­mėg­ti bei iš­kep­ti py­ra­gai ga­li pa­dė­ti su­teik­ti džiaugs­mo sun­kiau be­si­ver­čian­čios šei­mos vai­kui.

Di­rek­to­rė Jo­vi­ta Šim­ke­vi­čiū­tė „Si­dab­rei“ pa­sa­ko­jo, kad prie de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mos ge­ru­mo ak­ci­jos jos va­do­vau­ja­ma įstai­ga pir­mą kar­tą pri­si­jun­gė prieš pen­ke­rius me­tus. Du kar­tus bu­vo pil­do­mos vai­kų sva­jo­nės, ku­rios skel­bia­mos tam spe­cia­liai su­kur­ta­me tink­la­py­je. Tre­čiais me­tais bib­lio­te­ka su­rink­tas lė­šas sky­rė pri­si­dė­ti prie „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nio, Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių drau­gi­jos na­rio Re­do Ol­šaus­ko kny­gios lei­dy­bos. Praė­ju­siais me­tais au­ko­mis pa­dė­ta vė­žiu ser­gan­čiam moks­lei­viui.

Šie­met iš anks­to dar ne­bu­vo nu­spręs­ta, bet ke­ti­na­ma ar­tė­jant di­džiau­sioms me­tų šven­tėms vėl pa­si­rink­ti iš­pil­dy­ti ku­rio nors Jo­niš­kio ra­jo­no vai­ko sva­jo­nę. Tik bib­lio­te­kos di­rek­to­rė pa­ste­bė­jo, kad šį­kart sva­jo­nės aukš­čiau mi­nė­ta­me pus­la­py­je su­ra­šy­tos la­bai pra­ktiš­kos: ba­tai, rū­bai, ne­bė­ra žais­lų, dvi­ra­tu­kų, žai­di­mų. Prak­tiš­ki da­ly­kai la­bai rei­ka­lin­gi, ta­čiau no­ri­si, kad vai­kai pa­tir­tų ir tik­rą vai­kys­tės džiaugs­mą. Tad dar bus ta­ria­ma­si, tei­rau­ja­ma­si se­niū­ni­jų so­cia­li­nių dar­buo­to­jų nuo­mo­nės.

Ne­ti­kė­tas su­ta­pi­mas

Bib­lio­te­kos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Gi­ta Vil­čiaus­kie­nė „Si­dab­rei“ sa­kė, kad šį­kart py­ra­gus, ban­de­les ke­pė dau­gu­ma bib­lio­te­ki­nin­kių. Ji pa­ti at­ne­šė grei­tai pa­ga­mi­na­mą „Na­po­leo­ną“. Tra­di­ciš­kai jau ke­lin­ti me­tai į bib­lio­te­kos skai­tyk­lą py­ra­gą at­ne­šė „Upy­tės“ ke­pyk­lė­lė.

O prie šių ak­ci­jos da­ly­vių ne­ti­kė­tai pri­si­jun­gė ir skai­ty­to­ja Ta­ma­ra Du­baus­kie­nė, pri­ke­pu­si obuo­lių su varš­ke.

„Aš nie­ko ne­ži­no­jau apie Py­ra­gų die­ną, bet taip su­ta­po. Kas­met va­sa­ros se­zo­nu iki der­liaus nuė­mi­mo iš­vyks­tu į tė­viš­kę Kel­mės ra­jo­ne Pet­ra­liš­kės kai­me. Po to sep­ty­niems mė­ne­siams grįž­tu į Jo­niš­kį. Kaip tik par­va­žia­vau, va­kar iš­ke­piau obuo­lių, ėjau ap­lan­ky­ti vie­ną žmo­gų. Bet pil­nos skar­dos ne­nu­ne­ši, daug li­ko. Pa­ma­niau, kad da­bar bus pir­ma die­na po il­go ne­si­lan­ky­mo bib­lio­te­ko­je, rei­kia at­neš­ti dar­buo­to­jas pa­vai­šin­ti. Ir štai – pa­tai­kiau į to­kią gra­žią ak­ci­ją“, – sa­kė T. Du­baus­kie­nė. Mo­te­ris – daž­na bib­lio­te­kos skai­tyk­los lan­ky­to­ja, atei­na ne tik pa­skai­ty­ti laik­raš­čių, žur­na­lų, bet ir pa­žais­ti šaš­kė­mis. Taip tu­ri­nin­gai pra­lei­džia lai­ką. Vi­sa­da la­bai mė­go ir vir­tu­vė­je su­ktis, ne­tgi ei­da­vo šei­mi­nin­ke per ves­tu­ves. Bet ta­da ruoš­da­vo mė­sos ga­mi­nius, o da­bar la­biau mėgs­ta ko­kį gar­dė­sį iš­kep­ti.

Py­ra­gų die­na or­ga­ni­zuo­ja­ma daug kur: dar­bo­vie­tė­se, mo­kyk­lo­se, dar­že­liuo­se. Iš­kep­ti sal­du­my­nai par­duo­da­mi ar­ba už au­kas iš­da­li­na­mi ko­le­goms, bend­ra­dar­biams, bend­ra­moks­liams, o su­rink­tos lė­šos paau­ko­ja­mos ge­riems tiks­lams.