Seni žiguliai dalyvauja ne tik kaliausių ralyje

Seni žiguliai dalyvauja ne tik kaliausių ralyje

Se­ni ži­gu­liai da­ly­vau­ja ne tik ka­liau­sių ra­ly­je

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio r.) įsi­kū­ręs vers­li­nin­kas Dai­va­nas Pran­ciu­lis su bend­ra­min­čiais Vyš­nių fes­ti­va­lio ka­liau­sių ra­liui pa­sko­li­no se­nų aut­omo­bi­lių ir mo­to­cik­lų ko­lek­ci­ją. Nuo 15 me­tų už­gi­mu­si mei­lė ži­gu­liu­kui neuž­ge­so iki šiol. Vers­li­nin­kas pla­nuo­ja Ža­ga­rė­je ati­da­ry­ti šių ma­ši­nų ir se­nų mo­to­cik­lų ga­ra­žą.

Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ

loretar@skrastas.lt

400 fo­to­kad­rų

Ka­liau­sių ra­liui Dai­va­nas Pran­ciu­lis pa­ruo­šė de­vy­nis ži­gu­lius ir za­po­ro­žie­čius bei 1960-ųjų me­tų mo­to­cik­lą „Ja­va“. Dar 3–4 tin­ka­mai ne­sut­var­ky­ti, ne­su­re­mon­tuo­ti au­to­mo­bi­liai li­ko ga­ra­že.

Su bi­čiu­liais Rai­mon­du Pran­ciu­liu, Rai­mon­du ir Ri­čar­du Pam­pa­rais iš Stun­gių kai­mo sa­ko ga­lin­tis į vie­ną vie­tą su­va­ry­ti apie 50 se­nų mo­to­cik­lų. Tiek jų su­kau­pė Ža­ga­rės kraš­to se­no­sios tech­ni­kos en­tu­zias­tai.

Kai dū­mais pa­si­čiau­dė­da­mi, griaus­min­gai burgz­da­mi, ka­liau­sė­mis ve­ži­ni ži­gu­liu­kai nuo Ža­ga­rės dva­ro rū­mų pa­ju­dė­jo į tra­są, žiū­ro­vų mi­nia ne­ga­lė­jo su­lai­ky­ti šyp­se­nų ir emo­ci­jų.

Kai vy­rai su­ri­kia­vo tech­ni­ką prie cent­ri­nės Vyš­nių fes­ti­va­lio ren­gi­nių sce­nos, žmo­nės ėjo po vie­ną ir bū­re­liais, no­rė­da­mi ap­žiū­rė­ti iš ar­čiau, pa­glos­ty­ti, nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, pri­sės­ti už vai­ro. Prie kiek­vie­no fo­to­kad­rui stab­te­lė­jo ma­žiau­siai 400 mu­gės lan­ky­to­jų.

Pir­mas ži­gu­liu­kas – 15 me­tų su­kak­čiai

„Jau­ni­mas klau­si­nė­jo, ko­kie tai au­to­mo­bi­liai, nes ši tech­ni­ka jiems jau ne­be­pa­žįs­ta­ma. Pa­gy­ve­nu­sie­ji da­li­jo­si is­to­ri­jo­mis apie sa­vus ži­gu­lius ar za­po­ro­žie­čius, pa­tir­tus ge­di­mus. Tie au­to­mo­bi­liai tu­ri kap­ri­zų. Ži­no­te, į šiuo­lai­ki­nį įsė­di, pa­su­ki rak­te­lį, už­si­ku­ri ir va­žiuo­ji. Į ži­gu­lį įli­pi, pa­su­ki rak­te­lį... ir ga­li neuž­si­kur­ti. Tu­ri kiek­vie­ną varž­te­lį ži­no­ti“, – „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo D. Pran­ciu­lis.

Vy­ras se­no­vi­nius au­to­mo­bi­lius pra­dė­jo kaup­ti prieš ke­le­rius me­tus, la­biau­siai ža­vė­da­ma­sis ži­gu­liais. Bū­tent šios mar­kės ma­ši­ną ka­dai­se įsi­gi­jo tė­vai. Su­ka­kęs 15 me­tų D. Pran­ciu­lis iš tė­čio ga­vo pir­mą­jį sa­vo gy­ve­ni­me ži­gu­lį, ku­ris už jį pa­tį bu­vo se­nes­nis 13 me­tų. Nors ir ap­rū­di­ję skle­da­ras, ta­čiau la­bai mie­las ir svar­bus to­kio am­žiaus jau­nuo­liui.

Svars­to apie se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių ga­ra­žą

Da­bar jo ko­lek­ci­jo­je se­niau­sias ži­gu­liu­kas – 1974-ųjų lai­dos, o nau­jau­sias – 2000-ųjų me­tų.

Jie į vers­li­nin­ko ga­ra­žą at­ke­lia­vo iš Kau­no, Elekt­rė­nų, Gargž­dų, Plun­gės, Pak­ruo­jo ir ki­tų mies­tų. So­vie­ti­nį au­to­mo­bi­liu­ką ga­li­ma įsi­gy­ti ir už 300 eu­rų, ta­čiau jis bus „pa­pu­vęs“, rei­kės daug pa­dir­bė­ti, kad va­žiuo­tų, o ga­li­ma nu­si­pirk­ti dar rie­dan­tį ir iš­bliz­gin­tą už 1 000 eu­rų.

Pa­sak D. Pran­ciu­lio, ži­gu­liu­kas – pui­ki ma­ši­na, bet tai su­pras tik ka­dai­se jį tu­rė­jęs ir ne­bi­jo­jęs ran­kų su­si­tep­ti re­mon­tuo­da­mas.

Vy­ras svars­to apie ga­li­my­bę Ža­ga­rės cent­re ati­da­ry­ti to­kių se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių ga­ra­žą. Ja­me vie­tos at­si­ras­tų ir se­niems mo­to­cik­lams, ku­rių vers­li­nin­kas taip pat tu­ri. Ypač bran­gi­na 1960 me­tų „Ja­va“ eg­zemp­lio­rių, ku­ris tais lai­kais bu­vo pir­ma­sis ir vie­nin­te­lis vi­sa­me Kau­ne. Mo­to­cik­lą par­da­vęs bu­vęs sa­vi­nin­kas D. Pran­ciu­liui pa­sa­ko­jo, kad ei­da­mas į par­duo­tu­vę pa­lik­da­vo ant jo sė­dė­ti žmo­ną, nes tuo­jau pat pri­si­sta­ty­da­vo il­ga­pirš­čiai. Kai ku­rie ne­tgi ban­dė žmo­nai dan­tį už­kal­bė­ti, nu­vi­lio­ti ją į ša­lį, kad ga­lė­tų stai­ga šiuo tech­ni­kos ste­buk­lu nu­rūk­ti – ir gau­dyk vė­ją lau­kuo­se.

D. Pran­ciu­lio le­gen­di­nė „Ja­va“ iš­skir­ti­nė ir tuo, kad bu­vęs sa­vi­nin­kas ja net du kar­tus nu­va­žia­vo iki Bai­ka­lo eže­ro.

„Ats­tu­mas, be­rods, 7 000 ki­lo­met­rų. Sun­ku net įsi­vaiz­duo­ti“, – ste­bi­si ža­ga­rie­tis.

O štai ki­ta is­to­ri­ja apie au­to­mo­bi­lį „La­da“, ku­rią žmo­gus, par­da­vęs Dai­va­nui, ka­dai­se par­si­va­rė iš Mask­vos. Jis pa­sa­ko­jo į Ru­si­jos sos­ti­nę nu­va­žia­vęs se­nu „Mosk­vi­čiu­mi“. Kai per­sė­do į „La­dą“ su 1 500 ku­bi­nių cen­ti­met­rų tū­rio va­rik­liu, iš­si­gan­do, nes ma­ši­na su ga­lin­gu mo­to­ru, jo žo­džiais ta­riant, vos pa­lie­tus ak­ce­le­ra­to­rių sto­jo­si pies­tu. Tad į Lie­tu­vą vy­ras grį­žo, pa­si­rin­kęs ana­lo­giš­ką au­to­mo­bi­lį, bet ne su to­kiu ga­lin­gu va­rik­liu.

D. Pran­ciu­lis sa­ko, kad is­to­ri­jos ko­lek­ci­jos eks­po­na­tams su­tei­kia dva­sios.

Da­ly­vau­ja se­nų au­to­mo­bi­lių ra­ly­je

Ieš­ko­da­mas se­nų ato­mo­bi­lių D. Pran­ciu­lis su­si­pa­ži­no su kau­nie­čiu au­to­mo­bi­lių spor­to meist­ru, lenk­ty­ni­nin­ku Do­vi­lu Čiu­te­le, ku­ris prieš tre­jus me­tus vy­rui pa­siū­lė ban­dy­ti da­ly­vau­ti ra­ly­je. Taip vers­li­nin­ko ko­lek­cio­nie­riaus po­mė­gius pa­pil­dė da­ly­va­vi­mas var­žy­bo­se. Pir­mas star­tas bu­vo Ute­no­je. Vis­kas nau­ja, ne­ti­kė­ta, sa­ko, te­ko į „ba­lą sės­ti“.

Ta­čiau vė­liau įsi­bė­gė­jo. Su V. Čiu­te­le po­ro­je ku­rį lai­ką da­ly­va­vo var­žy­bo­se kaip štur­ma­nas, lai­mė­jo ne vie­ną pri­zi­nę vie­tą sa­vo gru­pė­je pa­gal au­to­mo­bi­lio ga­lin­gu­mą, ku­rio­je var­žo­ma­si ne tik su ži­gu­liais, za­po­ro­žie­čiais, bet ir „BMW“, „Hon­dos“ bei ki­tų mar­kių ma­ši­no­mis. Ža­ga­rie­tis ko­man­do­je su vai­ruo­to­ju yra ta­pęs ir Lie­tu­vos, ir Lat­vi­jos ra­lio nu­ga­lė­to­jais. Vie­nas mie­liau­sių lai­mė­ji­mų – pir­ma vie­ta Mask­vo­je, pel­ny­ta va­žiuo­jant ži­gu­liu­ku, kur var­žė­si apie 40 spor­ti­nin­kų iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių.

As­me­ni­nės nuo­tr.

IŠS­KIR­TI­NU­MAS: Dai­va­no Pran­ciu­lio tu­ri­ma le­gen­di­nė „Ja­va“, ant ku­rios su žmo­na Li­ne­ta šie­met „skrai­dė“ po Pa­lan­gą, iš­skir­ti­nė ir tuo, kad bu­vęs sa­vi­nin­kas ja net du kar­tus nu­va­žia­vo iki Bai­ka­lo eže­ro.

MO­TO­CIK­LAI: Dai­va­nas Pran­ciu­lis su bi­čiu­liais do­mi­si ir se­nais mo­to­cik­lais, ku­rie pa­puo­šė ka­liau­sių ra­lį per Vyš­nių fes­ti­va­lį.

Au­to­rės nuo­tr.

SE­NU­KAI: Vyš­nių fes­ti­va­ly­je Dai­va­no Pran­ciu­lio ko­lek­cio­nuo­ja­mi se­ni au­to­mo­bi­liai, pa­puoš­ti ka­liau­sė­mis, su­lau­kė daug dė­me­sio.