Šokolado fabriko savininko anūkė grįžo į senelio namus

Šokolado fabriko savininko anūkė grįžo į senelio namus

Šo­ko­la­do fab­ri­ko sa­vi­nin­ko anū­kė grį­žo į se­ne­lio na­mus

JAV gy­ve­nan­ti De­bo­ra Lu­cas, tar­pu­ka­riu Šiau­liuo­se vei­ku­sio šo­ko­la­do fab­ri­ko „Auš­ra“ sa­vi­nin­ko Ka­zi­mie­ro Žu­kaus­ko anū­kė, ap­lan­kė se­ne­lio sta­ty­tą na­mą. K. Žu­kaus­kas sal­dai­nių fab­ri­ką bu­vo įstei­gęs tar­pu­ka­riu. Da­bar šis pa­sta­tas – Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus poe­to Jo­va­ro na­mas.

Ži­vi­lė KA­VA­LIAUS­KAI­TĖ

zivile@skrastas.lt

Pri­si­min­da­vo sa­vo na­mą

„Auš­ros“ mu­zie­jaus Is­to­ri­jos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Bi­ru­tė Lu­ko­šiū­tė sa­ko, kad su­si­ti­ki­mas su De­bo­ra Lu­cas bu­vo ne­ti­kė­tas. Mu­zie­ji­nin­kai iš anks­to ne­ži­no­jo, kas at­vyks – Vie­šų­jų ry­šių sky­rius su­lau­kė skam­bu­čio, kad tu­ris­tai no­ri ap­žiū­rė­ti Jo­va­ro na­mą.

Są­sa­jos paaiš­kė­jo vė­liau – jau lan­kan­tis mu­zie­ju­je.

D. Lu­cas į Šiau­lius at­vy­ko su vy­ru. K. Žu­kaus­ko anū­kė lie­tu­viš­kai ne­kal­ba. Jos pa­var­dė Lu­kas, iš­siaiš­ki­no B. Lu­ko­šiū­tė, yra pa­var­dės „Žu­kaus­kas“ trum­pi­nys. „Ž“ rai­dė, kad bū­tų leng­viau tar­ti, pa­keis­ta į „L“.

Bai­gian­tis Ant­ra­jam pa­sau­li­niam ka­rui, Žu­kaus­kai pa­si­trau­kė į Va­ka­rus. Gy­ve­no Vo­kie­ti­jo­je, vė­liau per­si­kė­lė į JAV. D. Lu­cas, ap­lan­kiu­si se­ne­lio na­mą, pa­sa­ko­jo, kad K. Žu­kaus­kas vis pri­si­min­da­vo sa­vo na­mus Šiau­liuo­se, pa­sa­ko­da­vo, jog bu­vęs la­bai ge­ras na­mo rū­sys, ku­ria­me pui­kiai iš­si­lai­ky­da­vo pro­duk­tai.

Mo­te­ris do­mė­jo­si, ku­rios pa­sta­to sie­nos iš­li­ku­sios au­ten­tiš­kos, nes šei­mos sau­go­mo­se fo­tog­ra­fi­jo­se na­mas už­fik­suo­tas dar me­di­nis. D. Lu­cas pa­ža­dė­jo nuo­trau­kų, do­ku­men­tų at­siųs­ti mu­zie­jui.

„Ti­ki­mės, kad ry­šiai pra­si­tęs, pa­si­kei­tė­me ad­re­sais, – sa­ko B. Lu­ko­šiū­tė. – At­ve­jai, kai žmo­nės krei­pia­si į mu­zie­jų, ieš­ko­da­mi sa­vo praei­ties, nė­ra daž­ni, bet kar­tais ra­kur­sai bū­na ne­ti­kė­ti. Kaip ir šį kar­tą.“

Ap­do­va­no­tas me­da­liu

„Auš­ros“ mu­zie­jus apie bend­ra­var­dį fab­ri­ką iš­sa­mių ži­nių ne­tu­ri. K. Žu­kaus­kas na­mą pa­si­sta­tė Šiau­liuo­se tar­pu­ka­riu, 1927 me­tais ja­me įstei­gė sal­dai­nių fab­ri­ką.

Fab­ri­ke bu­vo įreng­tos mo­der­nios ma­ši­nos, ga­mi­nu­sios apie 200 rū­šių sal­dai­nių, šo­ko­la­dą, mar­me­la­dą. 1928 me­tais „Auš­ros“ ga­mi­niai že­mės ūkio ir pra­mo­nės pa­ro­do­je Kau­ne pel­nė si­dab­ro me­da­lį.

„Tar­pu­ka­riu Šiau­liuo­se vei­kė ke­li šo­ko­la­do ir sal­dai­nių fab­ri­kai. Gar­siau­si – „Bi­ru­tė“, „Rū­ta“. Sa­vo fon­duo­se ra­do­me dai­li­nin­ko Ge­rar­do Bag­do­na­vi­čiaus su­kur­tą „Auš­ros“ fab­ri­ko lo­go­ti­pą, fir­mi­nį vo­ką. Fab­ri­ko sal­dai­nių, ki­tos pro­duk­ci­jos po­pie­rė­lių, pa­kuo­čių pa­vyz­džių ne­tu­ri­me“, – sa­ko B. Lu­ko­šiū­tė.

Ta­po mu­zie­ju­mi

Vie­šė­da­ma se­ne­lio sta­ty­ta­me na­me, D. Lu­cas su­si­do­mė­ju­si iš­klau­sė ir pa­sta­to XX am­žiaus ant­ros pu­sės is­to­ri­ją, su­si­ju­sią su poe­to Jo­no Krikš­čiū­no-Jo­va­ro gy­ve­ni­mu ir veik­la.

Pa­sak mu­zie­ji­nin­kų, šį na­mą Vy­tau­to gat­vė­je, Šiau­lių val­džiai lei­dus, poe­tas Jo­nas Krikš­čiū­nas-Jo­va­ras (1880–1967) pa­si­rin­ko 1946 me­tais. Ats­ta­ti­nė­jo na­mą su pa­žįs­ta­mu Dap­šiu. Poe­tas su šei­ma ap­si­gy­ve­no ant­ra­me, o Dap­šiai – pir­ma­me aukš­te.

1980 me­tais, mi­rus poe­to naš­lei, na­me nu­tar­ta įsteig­ti mu­zie­jų. 1981–1985 me­tais vy­ko na­mo ir jo ap­lin­kos re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. 1986 me­tų rug­sė­jo 25 die­ną ati­da­ry­tas me­mo­ria­li­nis poe­to J. Krikš­čiū­no-Jo­va­ro mu­zie­jus.

2010 me­tais at­nau­jin­ti poe­to me­mo­ria­li­niai kam­ba­riai, pir­ma­me aukš­te su­kur­ta nau­ja eks­po­zi­ci­ja „XX a. I p. kny­gy­nas“.

„Auš­ros“ mu­zie­jaus nuo­tr.

VIEŠ­NIA: JAV gy­ve­nan­ti De­bo­ra Lu­cas, tar­pu­ka­riu Šiau­liuo­se vei­ku­sio šo­ko­la­do fab­ri­ko „Auš­ra“ sa­vi­nin­ko Ka­zi­mie­ro Žu­kaus­ko anū­kė, do­mė­jo­si se­ne­lio sta­ty­to na­mo is­to­ri­ja.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

NA­MAS: Ka­zi­mie­ras Žu­kaus­kas na­mą Šiau­liuo­se pa­si­sta­tė tar­pu­ka­riu. Da­bar ja­me vei­kia „Auš­ros“ mu­zie­jaus fi­lia­las.

VO­KAS: Dai­li­nin­ko Ge­rar­do Bag­do­na­vi­čiaus su­kur­tas „Auš­ros“ fab­ri­ko fir­mi­nis vo­kas. Ant jo už­ra­šy­ta: „Lie­tu­vių sal­dai­nių fab­ri­kas „Auš­ra“ Šiau­liuo­se“.

LO­GO­TI­PAS: „Auš­ros“ fab­ri­ko lo­go­ti­pas. Au­to­rius – Ge­rar­das Bag­do­na­vi­čius.