Meilės gilė „pasodinta“ po ąžuolu

Meilės gilė „pasodinta“ po ąžuolu

Mei­lės gi­lė „pa­so­din­ta“ po ąžuo­lu

Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­liuo­se try­lik­tą kar­tą „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je var­po dū­žiu ati­da­ry­tas me­no fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“. Šie­me­ti­nis šū­kis „Mei­lė (Lo­ve, Amour)“ įpras­min­tas šiau­lie­čio me­ni­nin­ko Ka­zio Bim­bos kū­ri­niu – ak­me­ni­ne gi­lės skulp­tū­ra. Ją pa­try­nu­sie­ji tu­rė­tų pa­tir­ti mei­lės bur­tus.

Si­mo­na SI­MO­NA­VI­ČĖ

simona@skrastas.lt

Mei­lės sim­bo­lis po ąžuo­lu

„Mei­lė lais­vei, to­le­ran­ci­jai, kū­ry­biš­ku­mui. Mei­lė ga­li tap­ti vie­ni­jan­čia ir pa­lai­kan­čia jė­ga prieš grės­mes ir bai­mes, ką pa­ju­to­me po te­ro­ro iš­puo­lių Ni­co­je ir ki­tuo­se pa­sau­lio kraš­tuo­se“, – sa­kė vie­na iš fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių, „Laip­tų“ ga­le­ri­jos di­rek­to­rė ir „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­kos“ pre­zi­den­tė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė.

Fes­ti­va­lio šū­kį ir pa­grin­di­nę idė­ją sim­bo­liš­kai įpras­mi­no me­ni­nin­kas K. Bim­ba, „įkro­vęs“ į skulp­tū­rą sa­vo mei­lę kū­ry­bai, žmo­nėms, ar­ti­mie­siems, drau­gams, mies­tui, Lie­tu­vai.

„Tik­ra­sis mei­lės sim­bo­lis yra gi­lė, ne ko­kios ro­ži­nės šir­de­lės. Ma­nau, ne be rei­ka­lo pa­go­nys taip gar­bi­no ąžuo­lą“, – sa­kė skulp­to­rius. Skulp­tū­ra pa­sta­ty­ta „Laip­tų“ ga­le­ri­jos so­de, po dvi­de­šim­ties me­tų ąžuo­lu, ku­ris pa­so­din­tas ga­le­ri­jos pen­ke­rių me­tų gim­ta­die­nio pro­ga. Me­ni­nin­ko tei­gi­mu, pa­try­nus skulp­tū­rą-gi­lę tu­rė­tų iš­si­pil­dy­ti troš­ki­mai, su­si­ję su mei­le.

Pat­rin­ti gi­lę prieš at­sii­mant dai­li­nin­kų ce­cho pri­juos­tę tu­rė­jo vi­si ple­ne­re da­ly­vau­jan­tys 28 me­ni­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Olan­di­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, JAV ir Si­ri­jos.

Teat­ra­li­zuo­to­je fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo šven­tė­je kon­cer­ta­vo gru­pė „Rit­mas ki­taip“, smui­ku grie­žė Lon­do­no ka­ra­liš­ko­jo mu­zi­kos ko­le­džo stu­den­tė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė, pran­cū­ziš­kus šan­so­nus dai­na­vo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro ak­to­rė ir dai­ni­nin­kė Ra­sa Ra­pa­ly­tė.

Ati­da­ry­ta gra­fi­kos pa­ro­da

Po ple­ne­ro da­ly­vių pri­sta­ty­mo „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je bu­vo ati­da­ry­ta Eduar­do Juch­ne­vi­čiaus (1942–2011) gra­fi­kos dar­bų pa­ro­da. Joje da­ly­va­vo ir ple­ne­ro da­ly­vis, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­tis me­ni­nin­ko sū­nus – ka­ri­ka­tū­ris­tas, iliust­ra­to­rius Mar­ty­nas Juch­ne­vi­čius.

„Ge­ras jaus­mas da­ly­vau­ti tė­vo pa­ro­dos ati­da­ry­me, nes tai – stip­ri pa­ro­da“, – sa­kė M. Juch­ne­vi­čius. Pa­sak jo, tė­vo įta­kos pa­si­rink­ti me­ni­nin­ko ke­lią ne­bu­vo. Net at­virkš­čiai – jo­kio spau­di­mo ne­bu­vo.

Šian­dien me­ni­nin­kai ku­ria ga­le­ri­jos so­de te­ma „Mies­to spal­vos“, o šeš­ta­die­nį da­ly­vaus bend­ra­me per­for­man­se-kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se mies­to pės­čių­jų bul­va­re, vyks poe­zi­jos skai­ty­mai, mi­mų pa­si­ro­dy­mai.

Vi­są tą lai­ką šiau­lie­čiai ga­lės ste­bė­ti dir­ban­čius kū­rė­jus, bend­rau­ti ar įsi­gy­ti pa­ti­ku­sį kū­ri­nį. Fes­ti­va­lio už­da­ry­mo die­ną „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je pa­ro­do­je, bus pri­sta­ty­ti vi­si ple­ne­re su­kur­ti dar­bai.

Jo­no TA­MU­LIO nuo­tr.

GI­LĖ: Me­ni­nin­kas Ka­zys Bim­ba pir­ma­sis pa­try­nė jo pa­ties su­kur­tą ak­me­ni­nį mei­lės sim­bo­lį – gi­lės skulp­tū­rą.

PA­RO­DA: Me­no fes­ti­va­lio „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“ ati­da­ry­mo pro­ga bu­vo ati­da­ry­ta Eduar­do Juch­ne­vi­čiaus (1942–2011) gra­fi­kos dar­bų pa­ro­da.

MU­ZI­KA: Tra­di­ciš­kai fes­ti­va­ly­je gro­jo „Rit­mas ki­taip“ mu­zi­kan­tai.