Pasidalintas džiaugsmas padvigubėja

„Sidabrės“ nuotr.
Di­džio­jo kny­gų pri­sta­ty­mo kon­kur­so fi­na­lo trys no­mi­na­ci­jos – mū­sų as­to­vams
Yra sa­ko­ma, pa­si­da­lin­tas džiaugs­mas pa­dvi­gu­bė­ja. Tai­gi Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka džiau­gia­si ir sa­vo džiaugs­mu no­ri pa­si­da­lin­ti su vi­sais jo­niš­kie­čiais, nes iš Di­džio­jo kny­gų pri­sta­ty­mo kon­kur­so fi­na­lo Jo­niš­kio moks­lei­viai par­si­ve­žė net tris no­mi­na­ci­jas.

Kon­kur­so fi­na­las vy­ko lapk­ri­čio 14 d. Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Ja­me da­ly­va­vo moks­lei­viai iš Šiau­lių, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Plun­gės, Ma­žei­kių, Tel­šių, Pa­ne­vė­žio, Pak­ruo­jo, Kel­mės, Pas­va­lio ir net Vi­sa­gi­no. Kon­kur­se var­žė­si at­ran­ki­nių tu­rų, vy­ku­sių mi­nė­tų mies­tų bib­lio­te­ko­se, nu­ga­lė­to­jai. Su­si­rin­ko iš­ties rim­ti var­žo­vai. Pa­sak ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rių, vi­sos pri­sta­to­mos kny­gos bu­vo ver­tos nu­ga­lė­ti, vi­si da­ly­viai at­sa­kin­gi, ver­ti ap­do­va­no­ji­mų, o jų po­žiū­ris į kon­kur­są la­bai rim­tas – tą pa­ro­dė pri­sta­ty­mų ko­ky­bė.

Di­džio­jo kny­gų pri­sta­ty­mo kon­kur­so da­ly­viai var­žė­si tri­jo­se ka­te­go­ri­jo­se: I-IV, V-VIII ir IX-XII kla­sių. I-IV kla­sių ka­te­go­ri­jo­je da­ly­va­vo „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 4a kla­sės moks­lei­viai Ug­nius Ul­vy­das, Sa­man­ta Gri­ciū­tė, Ago­ta Oniū­nai­tė, Per­la Kai­ry­tė. Vai­kai pri­sta­tė R. Ba­raus­ko kny­gą „Ger­vė, mū­sų liū­de­sio paukš­tė“. Jiems skir­ta no­mi­na­ci­ja – „Iš­baig­tas ir įvai­ria­pu­sis kny­gos pri­sta­ty­mas“. Pi­jui Ado­mai­čiui, tos pa­čios mo­kyk­los 6b kla­sės mo­ki­niui, da­ly­va­vu­siam V-VIII kla­sių ka­te­go­ri­jo­je, įteik­ta no­mi­na­ci­ja už „Pa­si­da­li­ji­mą as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi“. Pi­jus pri­sta­tė E. Don­nel­ly kny­gą „Su­die, se­ne­li, iš­ta­riau aš ty­liai“. Vy­riau­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je da­ly­va­vo „Auš­ros“ gim­na­zi­jos 3gb kla­sės moks­lei­vė Ru­gi­lė Zu­baus­kai­tė ir pri­sta­tė R. Oze­ki kū­ri­nį „Kny­ga lai­ko bū­čiai“. Už pri­sta­ty­mą Ru­gi­lei įteik­ta no­mi­na­ci­ja – „Ge­riau­sias ame­ri­kie­čių au­to­riaus kny­gos pri­sta­ty­mas“. Ru­gi­lė su­lau­kė ne tik ko­mi­si­jos na­rių dė­me­sio, bet ir žiū­ro­vų pa­gy­ri­mų.

Kon­kur­so pa­bai­go­je vi­sų da­ly­vių lau­kė įspū­din­gas tor­tas, o mū­sų no­mi­nan­tai na­mo grį­žo su mai­šais do­va­nų. Džiau­gia­mės ir lin­ki­me sėk­mės ki­tuo­se kon­kur­suo­se!