„Sidabrės“ nuotr.
"Ki­birkš­tė­lės" šo­kė­jai su va­do­ve, Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių liau­diš­kų šo­kių stu­di­jų ir an­samb­lių var­žy­tu­vių "Aguo­nė­lė" na­cio­na­li­nis tu­re pel­nė tre­čią­ją vie­tą
Na­cio­na­li­nės M.K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los šo­kio teat­re Vil­niu­je vy­ko Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių liau­diš­kų šo­kių stu­di­jų ir an­samb­lių var­žy­tu­vių "Aguo­nė­lė" na­cio­na­li­nis tu­ras. Tai pa­ts svar­biau­sias ir pres­ti­ziš­kiau­sias vai­kų liau­diš­kų šo­kių kon­kur­sas, vyks­tan­tis kas tris me­tus. Šia­me tu­re net dvi die­nas var­žė­si ge­riau­si ša­lies moks­lei­vių liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vai. Tarp jų – ir Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bei Jo­niš­kio r. sa­vi­val­dy­bės NVŠ šo­kių stu­di­ja "Ki­birkš­tė­lė".

Tei­sė­jų ko­mi­si­ja "Ki­birkš­tė­lės" pa­si­ro­dy­mą įver­ti­no pri­zi­ne tre­čią­ja vie­ta. Iš­ko­vo­ti šią vie­tą bu­vo ne­leng­va, nes var­žy­tis te­ko su la­bai stip­riais ko­lek­ty­vais: "Su­var­tu­ku" iš Plun­gės, "Šer­mukš­nė­le" iš Šiau­lių, "Vi­jur­ku" iš Klai­pė­dos, Vil­ka­viš­kio "Vy­že­le", Gargž­dų "Trep­siu­ku", "Die­me­dė­liu" iš Kur­šė­nų ir ki­tais. "Ki­birkš­tė­lės" šo­kė­jai ga­li di­džiuo­tis gar­bin­gai pel­ny­ta pri­zi­ne vie­ta, o Jo­niš­kis – gra­žiu moks­lei­vių ko­lek­ty­vu, gar­si­nan­čiu mies­to var­dą.

Vien pa­si­ruoš­ti ir da­ly­vau­ti to­kio ly­gio kon­kur­se ma­žo mies­te­lio ma­žos mo­kyk­los ko­lek­ty­vui yra di­džiu­lis iš­šū­kis. Su šiuo iš­šū­kiu šo­kė­jai su­si­do­ro­jo pui­kiai – ke­tu­rios "Ki­birkš­tė­lės" gru­pės pa­ro­dė de­šim­ties šo­kių pro­gra­mą, ku­rią gau­siais ap­lo­dis­men­tais pa­ly­dė­jo pa­si­ro­dy­mą ste­bė­ję kon­ku­ren­tai. Po pa­si­ro­dy­mo ko­lek­ty­vo va­do­vė Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė brau­kė džiaugs­mo aša­ras ir dė­ko­jo sa­vo šo­kė­jams už įdė­tą triū­są, il­gas ir ali­nan­čias re­pe­ti­ci­jas, su­si­klau­sy­mą ir su­pra­tin­gu­mą. Šo­kė­jai sa­vo va­do­vei ir­gi dė­ko­jo šil­tais ap­ka­bi­ni­mais, "švie­se­lių šou“, drau­giš­kai su­dai­nuo­tais "Tri­mis mi­li­jo­nais" , gė­lė­mis ir ta­ria­mais pa­dė­kos žo­džiais.