„Švėtė“ šventė su draugais

„Sidabrės“ nuotr.
Dai­nuo­ja „Švė­tės“ ka­pe­los se­se­rų due­tas – Ju­ze­fa Vai­no­nie­ne ir Va­le­ri­ja My­ko­lai­tie­nė
Penk­ta­die­nio va­ka­rą Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­re vy­ko ka­pe­los „Švė­tė“ ir jų bi­čiu­lių kon­cer­tas, pa­ly­dint ru­de­nį „Mar­gas­pal­vio ru­dens me­lo­di­ja“.
„Sidabrės“ nuotr.
Ren­gi­nį už­bai­gė bend­ra „Švė­tės“ ka­pe­los ir sve­čių dai­na

Į tra­di­ci­nį ren­gi­nį mies­te­lė­nus pa­kvie­tu­si ka­pe­la „Švė­tė“ (va­do­vė Ro­ma Stan­kie­nė) pir­mo­ji li­po ant sce­nos. Ke­lios me­lo­di­jos, pa­si­svei­ki­ni­mas ir pri­mi­ni­mas, kad ru­duo jau iš­ke­liau­ja, jį kei­čia žie­ma, ar­tė­ja di­džio­sios me­tų šven­tės, ir jau ža­ga­rie­čius kei­tė jų ar­ti­mi bi­čiu­liai iš Kir­nai­čių – folk­lo­ro ko­lek­ty­vas „Klė­čia“ su šmaikš­čiu va­do­vu, pa­sa­ko­riu­mi Ge­di­mi­nu And­ra­šiū­nu, ku­ris ir šį­kart neap­siė­jo be pa­po­ri­ni­mų apie ap­gau­tą vel­nią ir no­rus iš­si­mau­dy­ti Žvel­gai­čų tven­ki­ny­je ar­ba Švė­tės upė­je, nes čia vi­sa­da ge­ra ir vi­sus rū­pes­čius ga­li­ma nu­plau­ti.

Šį kar­tą į kon­cer­tą įsi­jun­gė ir kai­my­nai iš Ak­me­nės ra­jo­no Al­kiš­kių kul­tū­ros cent­ro. Po­pu­lia­rias dai­nas at­li­ko Rū­ta Ši­mie­nė ir Eu­ge­ni­ja Nar­ku­vie­nė, vė­liau R. Ši­mie­nę pa­kei­tė Ed­mun­das Dei­man­ta­vi­čius ir sce­no­je jau ska­ma­bė­jo due­to že­mai­tiš­ku pa­va­di­ni­mu „Dei­na“ at­lie­ka­mi kū­ri­niai. Al­kiš­kie­čių pa­si­ro­dy­mus už­bai­gė hu­mo­ro gru­pė „Kai­my­nai“, ku­rio­je vai­di­na jau mi­nė­ti E. Dei­man­ta­vi­čius, E. Nar­ku­vie­nė ir pri­si­jun­gė Ire­na Le­vi­nie­nė. Jie su leng­va pa­šai­pė­le gvil­de­no kai­mo tu­riz­mo pro­ble­mas. Al­kiš­kie­čių ko­lek­ty­vams va­do­vau­ja Eu­ge­ni­ja Nar­ku­vie­nė.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je vi­si da­ly­viai su­dai­na­vo bend­rą dai­ną.