Futbolo aikštėje žaidė darželinukai

Futbolo aikštėje žaidė darželinukai

Fut­bo­lo aikš­tė­je žai­dė dar­že­li­nu­kai

Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­ja ant cent­ri­nio Šiau­lių mies­to sta­dio­no ve­jos su­ren­gė dar­že­li­nu­kų fut­bo­lo fies­tą. Į fut­bo­lo tur­ny­rą su­si­rin­ko 10 ko­man­dų iš vi­so mies­to.

Fut­bo­lo ka­muo­lį gai­nio­jo per 100 vai­kų. Ko­man­dos bu­vo su­skirs­ty­tos į dvi gru­pes po 5 ko­man­das ir tuo­met dvie­jo­se su­for­muo­to­se aikš­te­lė­se už­vi­rė tik­ras aist­rų ka­ti­las.

Ma­žie­ji fut­bo­li­nin­kai su di­de­liu en­tu­ziaz­mu įsi­jau­tė į žai­di­mą, ir tei­sė­jai tu­rė­jo ne­ma­žai dar­bo, tram­dy­da­mi įsi­smar­ka­vu­sius žai­dė­jus.

Tur­ny­re da­ly­va­vo lop­še­liai dar­že­liai „Žir­niu­kas“ (dvi ko­man­dos), „Co­liu­kė“, „Var­pe­lis“, „Eže­rė­lis“, „Dai­ne­lė“, „Vo­ve­rai­tė“ (dvi ko­man­dos) ir „Ži­bu­rė­lis“ (dvi ko­man­dos).

Po tur­ny­ro vi­si vai­kai bu­vo ap­do­va­no­ti fir­mi­niais Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­jos pri­zais ir nusifotografavo.

Pa­reng­ta pa­gal Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­jos inf.

Asmeninės nuotr.

VAR­ŽY­BOS: Dar­že­li­nu­kų var­žy­bo­se ne­trū­ko nei ge­ros nuo­tai­kos, nei spor­ti­nių aist­rų.