J. Kazlauskas: atėjo laikas užleisti vietą kitiems

J. Kazlauskas: atėjo laikas užleisti vietą kitiems

J. Kaz­laus­kas: atė­jo lai­kas už­leis­ti vie­tą ki­tiems

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Jo­nas Kaz­laus­kas sa­vo pa­rei­gas po Rio de Ža­nei­ro olim­pia­dos ap­si­spren­dė per­duo­ti jau­nes­niems.

„Atė­jo lai­kas už­leis­ti vie­tą ki­tiems. Bai­gė­si ma­no kont­rak­tas, man nė­ra ko gal­vo­ti. Nie­kam ne­bu­vo pa­slap­tis, kad šie me­tai pa­sku­ti­niai. De­šimt me­tų rink­ti­nė­je bu­vo gra­žus lai­ko­tar­pis. Bu­vo ir skau­džių pra­lai­mė­ji­mų, ir gra­žių per­ga­lių. Vis­ką ap­gal­vo­jęs, džiau­giuo­si ir di­džiuo­juo­si, kad man daug kas pa­vy­ko, bet atė­jo lai­kas, kai vis­kas tu­ri baig­tis, – Vil­niaus oro uos­te sa­kė J. Kaz­laus­kas. – Lie­tu­vo­je yra daug la­bai ge­rų tre­ne­rių. Tre­ne­riai kei­tė­si, bet rink­ti­nė kaip ko­vo­jo dėl aukš­čiau­sių vie­tų, taip ir ko­vo­ja.“

J. Kaz­laus­ko ve­da­ma Lie­tu­vos rink­ti­nė Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se užė­mė sep­tin­tą­ją vie­tą. Lie­tu­viai 82:76 įvei­kė bra­zi­lus, 89:80 – Ni­ge­ri­jos krep­ši­nin­kus, 81:73 – ar­gen­ti­nie­čius, ta­čiau vė­liau 59:109 pra­lai­mė­jo is­pa­nams, 81:90 – kroa­tams, o ket­virt­fi­na­ly­je 64:90 tu­rė­jo pri­pa­žin­ti aust­ra­lų pra­na­šu­mą.

„Iša­na­li­za­vo­me sa­vo pa­si­ro­dy­mą, pa­si­ruo­ši­mą. Pir­mą kar­tą per ket­ve­rius me­tus ne­tu­rė­jo­me fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo, tai bu­vo mū­sų pa­grin­di­nė bė­da. Mė­ne­siu anks­čiau vy­ko vi­sos var­žy­bos, žai­dė­jai grį­žo ir pri­si­jun­gė prie mū­sų ne kar­tu. Sten­gė­mės pa­lai­ky­ti for­mą, o ne įkrau­ti aku­mu­lia­to­rius. Gal­vo­jom, kad pra­šok­si­me. Sten­gė­mės, kad ge­ra for­ma bū­tų iš pat pra­džių, taip ir bu­vo, bet kai grei­čiai su­lė­tė­jo, kai aku­mu­lia­to­riai iš­si­kro­vė, pra­si­dė­jo vi­sos mū­sų bė­dos“, – tei­gė J. Kaz­laus­kas.

Pa­sak jo, le­mia­mu lū­žiu ta­po triuš­ki­nan­tis pra­lai­mė­ji­mas Eu­ro­pos čem­pio­nams is­pa­nams.

„Se­niai kal­ba­me, kad bū­tų pra­ver­tęs psi­cho­lo­gas. La­bai bi­jo­jo­me pir­mų­jų rung­ty­nių su bra­zi­lais, ta­čiau pa­tai­kė­me, bu­vo­me ge­ros for­mos, bet mū­sų grei­čiai po sa­vai­tės pa­si­da­rė jau ne­be to­kie. Šian­dien gal­vo­ju, kad rung­ty­nė­se su Is­pa­ni­ja ga­vo­me ne nok­dau­ną, bet no­kau­tą. Ir psi­cho­lo­giš­kai jau neat­sis­ta­tė­me, tai bu­vo di­džiau­sia bė­da“, – pa­reiš­kė Lie­tu­vos rink­ti­nės stra­te­gas.

ELTA, "Šiaulių krašto" inf.

Alf­re­do Plia­džio nuo­tr.

TRENERIS: Jonas Kaz­laus­kas: atė­jo lai­kas už­leis­ti vie­tą ki­tiems.