Žolės riedulininkės Europos čempionate iškovojo penktąją vietą

Žolės riedulininkės Europos čempionate iškovojo penktąją vietą

Žo­lės rie­du­li­nin­kės Eu­ro­pos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo penk­tą­ją vie­tą

Ško­ti­jo­je, Glaz­ge, vy­ku­sia­me 2016 me­tų Eu­ro­pos jau­nių U18 mer­gi­nų žo­lės rie­du­lio II di­vi­zio­no čem­pio­na­te Lie­tu­vos rink­ti­nė, va­do­vau­ja­ma šiau­lie­čių tre­ne­rių Ge­nu­tės Juo­die­nės ir Jū­ra­tės Juo­dy­tės, iš­ko­vo­jo penk­tą­ją vie­tą ir įgy­ven­di­no tiks­lą iš­lik­ti ant­ra­ja­me pa­gal pa­jė­gu­mą Eu­ro­pos di­vi­zio­ne.

Lie­tu­vos U18 mer­gi­nų rink­ti­nei at­sto­va­vo 10 šiau­lie­čių, po vie­ną mer­gi­ną iš Kel­mės ir Šir­vin­tų bei ke­tu­rios mer­gi­nos iš Vil­niaus. Lie­tu­vės čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo vie­ną per­ga­lę, du kar­tus su­žai­dė ly­gio­sio­mis ir du kar­tus te­ko pri­pa­žin­ti var­žo­vių pra­na­šu­mą.

Čem­pio­na­tą lie­tu­vai­tės pra­dė­jo ne itin sėk­min­gai. Tik iš­va­ka­rė­se į Ško­ti­ją at­vy­ku­sios mer­gi­nos neat­lai­kė pran­cū­zių spau­di­mo ir tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vių pra­na­šu­mą 1:4.

„Pir­mos rung­ty­nės ne­kaip su­si­klos­tė. Ne­tu­rė­jo­me lai­ko iš­stu­di­juo­ti var­žo­vių žai­di­mo. Įta­kos tu­rė­jo ir tai, kad pa­si­ren­gi­mo eta­pe mes ne­tu­rė­jo­me drau­giš­kų rung­ty­nių su pa­jė­gio­mis ki­tų ša­lių ko­man­do­mis. Tad čem­pio­na­to pra­džio­je mes dar ieš­ko­jo­me sa­vo­jo žai­di­mo“, – pa­sa­ko­jo ko­man­dos tre­ne­rė G. Juo­die­nė.

Ant­ra­sis ma­čas su bal­ta­ru­sė­mis jau bu­vo kur kas ko­ky­biš­kes­nis. Pui­kiai žai­du­sios lie­tu­vai­tės tik ant­ra­ja­me kė­li­ny­je tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vių pra­na­šu­mą 1:3. Be­je, Pran­cū­zi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos rink­ti­nės II di­vi­zio­ne užė­mė pir­mą­sias dvi vie­tas ir pa­te­ko į A di­vi­zio­ną. Tai­gi čem­pio­na­to pra­džio­je lie­tu­vai­tėms te­ko at­lai­ky­ti dvie­jų stip­riau­sių ko­man­dų eg­za­mi­ną.

Tre­čio­se rung­ty­nė­se pa­siek­ta ypač sal­di per­ga­lė prieš Uk­rai­nos rink­ti­nę. Per­ga­lin­gas įvar­tis bu­vo pel­ny­tas iki ma­čo pa­bai­gos li­kus žais­ti 9 se­kun­des.

Gru­pė­je užė­mu­sios tre­čią­ją vie­tą, lie­tu­vės pa­te­ko į nau­jai su­da­ry­tą C gru­pę ir ko­vo­jo dėl iš­li­ki­mo II di­vi­zio­ne. Lie­tu­vai­tės pir­mo­se rung­ty­nė­se su­žai­dė ly­gio­sio­mis 1:1 su Aust­ri­jos ir 3:3 su Ita­li­jos rink­ti­nė­mis. Su­su­ma­vus taš­kus paaiš­kė­jo, kad lie­tu­vai­tės bend­ro­je įskai­to­je užė­mė penk­tą­ją vie­tą.

„Iš­ko­vo­jo­me du auk­si­nius taš­kus. Jie bu­vo la­bai svar­būs, kad iš­lik­tu­me šia­me di­vi­zio­ne. Ko­man­diš­kai la­bai gra­žiai žai­dė­me. At­si­ra­do tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mas. Tiks­las bu­vo iš­si­lai­ky­ti ant­ra­ja­me di­vi­zio­ne, tai ir įvyk­dė­me. La­bai daug dar­bo rei­kė­jo įdė­ti ir tre­ne­riams, ir žai­dė­joms, kad pa­siek­tu­me šį re­zul­ta­tą“ – sa­kė G. Juo­die­nė.

Ge­riau­sia vi­so čem­pio­na­to žai­dė­ja pri­pa­žin­ta Lie­tu­vos rink­ti­nės ka­pi­to­nė Sa­man­ta Ja­kov­le­vai­tė.

„Re­tai nu­tin­ka, kai iš ant­ro po­gru­pio bū­na iš­ren­ka­ma ge­riau­sia čem­pio­na­to žai­dė­ja. Ypa­tin­gai ge­rai Sa­man­ta pa­si­ro­dė pa­sku­ti­niuo­se dvie­juo­se ma­čuo­se. Ji sėk­min­gai va­do­va­vo ko­man­dai aikš­tė­je ir or­ga­ni­za­vo žai­di­mą. Ne­ga­li­ma vi­sus lau­rus tik jai skir­ti, pa­dė­jo ir vi­sos ki­tos ko­man­dos mer­gi­nos, ta­čiau ji bu­vo mū­sų ata­kų or­ga­ni­za­to­rė, iš­si­ski­rian­ti fi­zi­niu pa­si­ren­gi­mu ir tech­ni­ka“, – auk­lė­ti­nę gy­rė tre­ne­rė.

Spor­to mo­kyk­los „Kle­vas“ inf.

SM „Kle­vas“ nuo­tr.

PRI­PA­ŽI­NI­MAS: Eu­ro­pos jau­nių U18 mer­gi­nų žo­lės rie­du­lio II di­vi­zio­no čem­pio­na­te Lie­tu­vos rink­ti­nės ka­pi­to­nė Sa­man­ta Ja­kov­le­vai­tė (vi­du­ry­je) bu­vo pri­pa­žin­ta ge­riau­sia čem­pio­na­to žai­dė­ja. To­kiu aukš­tu įver­ti­ni­mu džiau­gė­si rink­ti­nės tre­ne­rė Ge­nu­tė Juo­die­nė (kai­rė­je).