Naikindami uodus, galime pakenkti ir sau

Naikindami uodus, galime pakenkti ir sau

Nai­kin­da­mi uo­dus, ga­li­me pa­kenk­ti ir sau

Šil­tuo­ju me­tų lai­ku lan­ky­da­mie­si miš­ke, kai­mo so­dy­bo­je, prie van­dens tel­ki­nių neap­siei­na­me be vabz­džius at­bai­dan­čių prie­mo­nių (re­pe­len­tų). Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro (NVSC) spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, į ką at­kreip­ti dė­me­sį ren­kan­tis re­pe­len­tus ir kaip sau­giai juos nau­do­ti.

Bū­ti­na lai­ky­tis ga­min­to­jo nu­ro­dy­mų

Vabz­džius at­bai­dan­čių prie­mo­nių yra įvai­rių. Tai ga­li bū­ti te­pa­lai, kre­mai, purš­kia­mos prie­mo­nės, pieš­tu­kai ar­ba ga­ruo­jan­tys prie­tai­sai, efek­ty­viau­siai vei­kian­tys nuo 15 mi­nu­čių iki 10 va­lan­dų (daž­niau­siai 4-6 va­lan­das).

Spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad ne vi­si re­pe­len­tai nau­do­ja­mi vie­no­dai. Vie­ni jų nau­do­ja­mi (purš­kia­mi, te­pa­mi) ant žmo­gaus odos, ki­ti – tik ant rū­bų ar pa­tal­pų vi­du­je, o jų efek­ty­vu­mas ir vei­ki­mo truk­mė pri­klau­so nuo re­pe­len­to rū­šies, nau­do­ji­mo bū­do, ap­lin­kos są­ly­gų (tem­pe­ra­tū­ros, drėg­mės, vė­jo), vabz­džių jaut­ru­mo re­pe­len­tui. Vi­sais at­ve­jais ren­kan­tis šias prie­mo­nes rei­kia ati­džiai per­skai­ty­ti ga­min­to­jo nu­ro­dy­tą in­for­ma­ci­ją bei lai­ky­tis nu­ro­dy­mų.

Kad re­pe­len­tas pa­dė­tų tin­ka­mai ap­si­sau­go­ti ir ne­su­kel­tų nei­gia­mų pa­sek­mių, re­ko­men­duo­ja­ma:

– ne­nau­do­ti ant odos purš­kia­mų re­pe­len­tų, jei­gu odo­je yra žaiz­dų;

– purkš­tis ar tep­tis re­pe­len­tais tik lau­ke, at­vy­kus į gam­tą (ne na­muo­se, už­da­ro­je pa­tal­po­je);

– jei­gu tuo pa­čiu me­tu nau­do­ja­mos ir kos­me­ti­kos prie­mo­nės nuo sau­lės, ir re­pe­len­tai, iš pra­džių nau­do­ti prie­mo­nes nuo sau­lės, o tik pa­skui re­pe­len­tus;

– at­kreip­ti dė­me­sį į veik­lio­sios che­mi­nės me­džia­gos kon­cent­ra­ci­ją, ku­ri nu­ro­dy­ta ant ga­mi­nio pa­kuo­tės – kuo di­des­nė kon­cent­ra­ci­ja, tuo il­ges­nis bus pro­duk­to po­vei­kis (kon­cent­ra­ci­ja ga­li bū­ti ir 100 pro­c., ir ma­žes­nė);

– at­kreip­ti dė­me­sį į pre­pa­ra­to vei­ki­mo truk­mę ir purkš­tis taip daž­nai, kaip nu­ro­dy­ta ga­mi­nio inst­ruk­ci­jo­je.

Tu­ri bū­ti au­to­ri­zuo­ti

Re­pe­len­tai pri­ski­ria­mi bio­ci­di­niams pro­duk­tams, ku­rių tie­ki­mas rin­kai ir nau­do­ji­mas yra reg­la­men­tuo­ja­mas tei­sės ak­tų ir Lie­tu­vo­je, ir vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Kad bio­ci­di­nis pro­duk­tas bū­tų tie­kia­mas rin­kai ir nau­do­ja­mas, jis pir­miau­sia tu­ri bū­ti au­to­ri­zuo­tas.

Vie­na iš są­ly­gų, kad pro­duk­tas bū­tų au­to­ri­zuo­tas – jo efek­ty­vu­mas tu­rė­tų bū­ti moks­liš­kai įro­dy­tas. Tik tu­rint to­kius duo­me­nis, ga­li­ma spręs­ti apie bio­ci­di­nio pro­duk­to veiks­min­gu­mą ir sau­gą.

Pas­ta­ruo­ju me­tu siū­lo­mos krau­ja­siur­bius vabz­džius at­bai­dan­čios apy­ran­kės. Šių pro­duk­tų ap­ra­šy­muo­se tei­gia­ma, kad jie at­bai­do ne­pa­gei­dau­ja­mus vabz­džius, nes yra pri­so­tin­ti vabz­džiams ne­pat­rauk­lio­mis veik­lio­sio­mis me­džia­go­mis, jie yra sau­gūs ir pa­to­gūs nau­do­ti, jų il­gas vei­ki­mo lai­kas (pa­vyz­džiui, iki 10 d.).

Toks pro­duk­to ap­ra­šy­mas ke­lia abe­jo­nių, pir­miau­sia dėl jų vei­ki­mo lai­ko – daž­niau­siai re­pe­len­tai tam­pa ne­beak­ty­vūs jau po ke­lių va­lan­dų. Svar­bu ir tai, kad re­pe­len­ti­nės apy­ran­kės, ly­gi­nant su ki­to­mis šių pro­duk­tų rū­ši­mis, ne­ga­li ap­sau­go­ti vi­so žmo­gaus kū­no odos, nes jų po­vei­kis ga­li bū­ti tik vie­ti­nis.

Spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad šios apy­ran­kės pa­gal sa­vo pa­skir­tį taip pat pri­ski­ria­mos bio­ci­di­niams pro­duk­tams, to­dėl jos tu­rė­tų bū­ti au­to­ri­zuo­tos pa­gal Eu­ro­pos reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mus.

NVSC įspė­ja var­to­to­jus, kad prieš įsi­gy­jant re­pe­len­tą, kaip ir bet ku­rį ki­tą bio­ci­di­nį pro­duk­tą, ver­tė­tų įsi­ti­kin­ti, ar šis yra le­ga­lus, t. y. au­to­ri­zuo­tas. Eti­ke­tė­je tu­ri bū­ti įra­šy­tas au­to­ri­za­ci­jos liu­di­ji­mo nu­me­ris. Jei nu­me­rio nė­ra, ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad pre­kiau­ja­ma ne­le­ga­liu bio­ci­di­niu pro­duk­tu.

Pa­gal nvsc.lrv.lt

EPA-EL­TA nuo­tr.

PRIE­MO­NĖ: Tink­le­liai nuo uo­dų – vie­na iš ap­sau­gos prie­mo­nių.