Neįgaliuosius Šiauliuose stabdo kliūtys

Neįgaliuosius Šiauliuose stabdo kliūtys

Neį­ga­liuo­sius Šiau­liuo­se stab­do kliū­tys

„Neį­ga­lie­ji yra ska­ti­na­mi bū­ti sa­va­ran­kiš­ki“ – pa­ra­šy­ta Neį­ga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­me. Ta­čiau laip­tų gau­sa, sun­kiai vars­to­mos du­rys, pan­du­sų sto­ka ju­dė­ji­mo ne­gal­ią tu­rin­tiems žmo­nėms Šiau­liuo­se ke­lia daug ne­pa­to­gu­mų.

Si­gi­ta VE­GY­TĖ

sigitav@skrastas.lt

Ren­ka­si ži­no­mas vie­tas

„Ži­nau, kur pa­tek­siu – ten ir va­žiuo­ju“, – sa­ko Bi­ru­tė Ge­ru­lie­nė.

Mo­te­ris pa­sa­ko­ja, kad ga­li ap­si­pirk­ti di­des­niuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se – čia įreng­ti lif­tai, pri­tai­ky­ti tua­le­tai, pla­tūs pri­va­žia­vi­mai.

Lan­ko­mų ob­jek­tų są­ra­šas ma­žė­ja, kai ten­ka su­si­dur­ti su ma­žes­nė­mis par­duo­tu­vė­mis, ka­vi­nė­mis ar ki­tas pa­slau­gas tei­kian­čio­mis įmo­nė­mis. Dėl laip­tų, paaukš­ti­ni­mų ar sta­čių pan­du­sų ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms pa­tek­ti į jas neį­ma­no­ma.

Ra­jo­ne gy­ve­nan­tis Jo­nas Dum­ša į mies­tą at­vyks­ta au­to­mo­bi­liu, juo gat­vė­mis ir ju­da, o su ve­ži­mė­liu pa­tek­ti į dau­ge­lį vie­tų la­bai sun­ku.

J. Dum­ša pa­brė­žia, kad praei­viai ir dar­buo­to­jai daž­niau­siai pa­de­da, bet no­rė­tų­si vis­ką at­lik­ti sa­va­ran­kiš­kai.

Žie­mą neį­ga­lie­ji su­si­du­ria su ne­va­ly­tų gat­vių pro­ble­ma – dar la­biau ap­ri­bo­ja­mos ju­dė­ji­mo ga­li­my­bės.

B. Ge­ru­lie­nė pa­ste­bė­jo, kad žie­mą daž­nai neį­ga­lie­siems skir­tos vie­tos yra už­ver­čia­mos snie­gu. Sa­vo aki­mis ne kar­tą tai ma­tė prie cent­ri­nės tur­ga­vie­tės.

Pa­tek­ti leng­va, bet to­liau – kliū­tys

Į Šiau­lių cent­ro po­lik­li­ni­ką žmo­nės su neį­ga­lių­jų ve­ži­mė­liais pa­ten­ka leng­vai – įreng­tas tin­ka­mo nuo­ly­džio įva­žia­vi­mas, lif­tas. Ta­čiau, no­rė­da­mi pa­tek­ti į Odon­to­lo­gi­jos sky­rių su­si­du­ria su laip­tais, ku­rių ap­lenk­ti neį­ma­no­ma.

Neį­ga­lie­ji prii­ma­mi pir­ma­me aukš­te esan­čiuo­se ka­bi­ne­tuo­se, ku­riuo­se, tei­gia VšĮ Šiau­lių cent­ro po­lik­li­ni­kos Odon­to­lo­gi­jos cent­ro ve­dė­jas Ri­mas Mil­vy­das, rei­ka­lin­gos pa­slau­gos yra su­tei­kia­mos, o spe­cia­lis­tai yra pa­kvie­čia­mi iš ant­ro aukš­to.

Tai su­ke­lia ne­pa­to­gu­mų, nes gy­dy­to­jų ten­ka luk­tel­ti, o įran­gą rei­kia per­si­neš­ti.

„Ver­čia­mės iš to, ką tu­ri­me. Aiš­ku, jei bū­tų lif­tai, bū­tų ge­riau“, – pri­pa­žįs­ta R. Mil­vy­das.

Nors į dau­gu­mą par­duo­tu­vių pa­tek­ti ne­sun­ku, vi­du­je su­si­du­ria­ma su gė­lių va­zo­nais ar pre­kė­mis už­ta­ty­tais pra­va­žia­vi­mais.

„At­ro­do, ma­žos kliū­tys, bet ju­dė­ji­mą ri­bo­ja“, – pa­sa­ko­ja B. Ge­ru­lie­nė.

Su neį­ga­lių­jų ve­ži­mė­liu ju­dan­tys šiau­lie­čiai ga­li ste­bė­ti ren­gi­nius, kon­cer­tus Šiau­lių are­no­je ar fil­mus ki­no teat­ruo­se – pa­tek­ti ne­sun­ku. Ta­čiau ne vi­sur yra pa­žy­mė­tos vie­tos neį­ga­lie­siems. To­kiu at­ve­ju, ren­gi­nį ve­ži­mė­liuo­se sė­din­tie­ji ste­bi iš blo­giau­sio ma­to­mu­mo zo­nų.

Daž­nai pa­te­kus į ka­vi­nę, nė­ra ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti tua­le­tais – per siau­ri įva­žia­vi­mai.

Neap­gal­vo­ti spren­di­mai

Šiau­lių mies­te yra ne vie­nas vi­suo­me­ni­nis pa­sta­tas su pra­ktiš­kai ne­pa­nau­do­ja­mais pan­du­sais: per sta­čios įkal­nės, per pla­čiai įreng­ti ar­ba neį­reng­ti tu­rėk­lai.

„At­ro­do – gra­žiai pa­da­ry­ta, bet pra­va­žiuo­ti ne­pa­vyks­ta. O at­sa­kin­gi as­me­nys daž­nai žiū­ri pro pirš­tus, no­rė­tų­si iš jų dau­giau su­pra­ti­mo“, – api­bū­di­na J. Dum­ša.

Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių ap­skri­ties spe­cia­lis­tas Ri­man­tas Lau­ri­na­vi­čius tvir­ti­na, kad šiuo me­tu pa­teik­tus pro­jek­tus ati­džiai tik­ri­na pa­gal vi­sus rei­ka­la­vi­mus.

„Vi­sa­da rei­ka­lau­ju nu­ro­dy­ti tiks­lius nu­ro­dy­mų mat­me­nis. Tik­ri­nu, kad ne tik po­pie­riuo­se jie bū­tų pa­tei­kia­mi, bet ir sta­tant iš­lai­ko­mi“, – tei­gia R. Lau­ri­na­vi­čius.

Jis džiau­gia­si, kai ar­chi­tek­tai at­si­žvel­gia į neį­ga­lių­jų po­rei­kius, bet daž­nai pro­jek­tus ten­ka grą­žin­ti, kad per­žiū­rė­tų.

Si­tua­ci­ja po tru­pu­tį ge­rė­ja

Ke­lios vie­tos jau per­tvar­ky­tos ir pri­tai­ky­tos neį­ga­lie­siems. Vie­na jų – Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka – vei­kia lif­tas, įva­žia­vi­mas nė­ra sta­tus, tu­rėk­lai įreng­ti iš abie­jų pu­sių tin­ka­mo plo­čio.

Šiuo me­tu ren­gia­mas pro­jek­tas dėl Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos – spren­džia­ma, kaip pri­tai­ky­ti Auš­ros ta­ko laip­tų zo­ną neį­ga­lie­siems.

Jo­no Ta­mu­lio nuo­tr.

KLIŪ­TIS: Auš­ros ta­ko laip­tų zo­no­je įreng­tas kal­ne­lis neį­ga­lie­siems ju­dė­ti ne­pri­tai­ky­tas.

Jo­no Ta­mu­lio nuo­tr.

LAIP­TAI: Į dau­gu­mą spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių neį­ga­lie­ji sa­va­ran­kiš­kai pa­tek­ti ne­ga­li.

As­me­ni­nio pro­fi­lio „Fa­ce­book“ nuo­tr.

JU­DĖ­JI­MAS: ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tys šiau­lie­čiai sten­gia­si bū­ti kuo sa­va­ran­kiš­ke­ni.