Operacija – vienintelis efektyvus kataraktos gydymas

Re­gė­ji­mas – vie­nas svar­biau­sių žmo­gaus ju­ti­mų, su­tei­kian­tis apie 95 pro­c. in­for­ma­ci­jos apie mus su­pan­čią ap­lin­ką. Ta­čiau yra to­kių li­gų, dėl ku­rių re­gė­ji­mo do­va­ną ga­li­ma pra­ras­ti. Vie­na iš jų – ka­tark­ta. Kas tai per li­ga, ka­da reik­tų su­si­rū­pin­ti ir kaip gy­dy­ti ka­tark­tą?

Ka­ta­rak­ta – akies lę­šiu­ko su­drums­tė­ji­mas, ga­lin­tis su­kel­ti vi­siš­ką apa­ki­mą. Ši akių li­ga daž­niau­siai iš­si­vys­to vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, ka­dan­gi su me­tais akies lę­šiu­kas pa­laips­niui drums­tė­ja, ta­čiau ge­ne­ti­nis po­lin­kis, akių su­mu­ši­mai, trau­mos, tam tik­ros li­gos, kenks­min­gos dar­bo są­ly­gos ir kt. ga­li nu­lem­ti ka­ta­rak­tos pa­si­reiš­ki­mą ir jau­nes­nio am­žiaus žmo­nių tar­pe.

Ka­ta­rak­tos simp­to­mai

Ka­ta­rak­ta pir­mi­nė­se sta­di­jo­se pa­si­reiš­kia su­si­lpnė­ju­siu re­gė­ji­mu. Žmo­gus ma­to ne­ryš­kiai, tar­si pro ne­šva­rų stik­lą, vaiz­dai at­ro­do su­si­lie­ję, drumz­li­ni. Kar­tais daik­tai dvi­gu­bi­na­si ar bū­na ma­to­mi gels­va­me fo­ne.li­gai pro­gre­suo­jant rū­kas aky­se di­dė­ja, da­ro­si sun­ku skai­ty­ti, vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį, at­si­ran­da truk­džiai no­rint už­siim­ti įpras­ta veik­la. Lę­šiu­kui vi­siš­kai su­drums­tė­jus re­gė­ji­mas iš­nyks­ta.

Šiuo­lai­kiš­kas ka­ta­rak­tos gy­dy­mas

Me­di­ka­men­ti­nio li­gos gy­dy­mo nė­ra. Ser­gant ka­ta­rak­ta vie­nin­te­lė išei­tis – drums­to lę­šiu­ko pa­kei­ti­mo ope­ra­ci­ja. Dau­ge­liu at­ve­jų ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos ne­tai­kant bend­ro­sios anes­te­zi­jos, o vie­tiš­kai, vais­tų pa­gal­ba nu­jaut­ri­nant akį. To­dėl ope­ra­ci­jos me­tu žmo­gus iš­lie­ka są­mo­nin­gas, ta­čiau vi­siš­kai ne­jau­čia skaus­mo. Akių chi­rur­gi­jos cent­re nau­do­jant mo­der­niau­sią of­ta­mo­lo­gi­nę chi­rur­gi­nę įran­gą aky­je pa­da­ro­mas mik­ro pjū­vis, ku­ris itin ma­žai trau­muo­ja akį. Per jį spe­cia­liu ult­ra­gar­si­niu apa­ra­tu – fa­koe­mul­si­fi­ka­to­riu­mi, su­smul­ki­na­mas bei pa­ša­li­na­mas drums­tas lę­šiu­kas ir imp­lan­tuo­ja­mas dirb­ti­nis lę­šiu­kas. Ka­dan­gi pjū­vis la­bai ma­žas, jo siū­ti ne­rei­kia, žaiz­da grei­čiau už­gy­ja. Ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­ja ne­skaus­min­ga, trun­ka 30 min., po ope­ra­ci­jos ne­rei­ka­lin­gas sta­cio­na­rus gy­dy­mas, pa­cien­tas iš­lei­džia­mas gy­dy­tis į na­mus.

Re­gė­ji­mas po ope­ra­ci­jos

Iš­to­bu­lė­jus of­ta­mo­lo­gi­nei įran­gai bei dirb­ti­nių lę­šiu­kų sa­vy­bėms, ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­ja ta­po la­bai efek­ty­vi. Po ope­ra­ci­jos di­džia­jai dau­gu­mai pa­cien­tų re­gė­ji­mas su­grįž­ta jau ki­tą die­ną ar praė­jus ke­le­tai sa­vai­čių, to­dėl pa­cien­tas ga­li im­tis įpras­ti­nės veik­los ir po­mė­gių. Pa­sak Akių chi­rur­gi­jos cent­ro gy­dy­to­jų, svar­biau­sia ne­lauk­ti, kol re­gė­ji­mas pra­ran­da­mas ga­lu­ti­nai. Il­gai del­siant ka­ta­rak­ta su­bręs­ta, lę­šiu­kas pa­si­da­ro „kie­tas“. To­kiu at­ve­ju ope­ra­ci­ją tech­niš­kai sun­kiau at­lik­ti, pa­di­dė­ja ope­ra­ci­nių ir poo­pe­ra­ci­nių komp­li­ka­ci­jų ri­zi­ka. Be to, ka­ta­rak­tai pro­gre­suo­jant, ga­li pa­di­dė­ti akis­pū­dis, ga­li­ma su­si­rgti ne­pa­gy­do­ma li­ga – glau­ko­ma.

Ope­ruo­ja gy­dy­to­jai pro­fe­sio­na­lai

„Akių chi­rur­gi­jos cent­re“ ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos pa­si­tel­kiant nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas ir ko­ky­biš­kiau­sias prie­mo­nes. Ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­joms nau­do­ja­ma fa­koe­mul­si­fi­ka­ci­ja, tai la­biau­siai pa­pli­tęs ka­ta­rak­tos pa­ša­li­ni­mo me­to­das Eu­ro­po­je, JAV ir Ja­po­ni­jo­je. „Akių chi­rur­gi­jos cent­re“ dir­ba pro­fe­sio­na­li pa­ty­ru­sių spe­cia­lis­tų ko­man­da, ope­ruo­ja gy­dy­to­jai Sau­lius Ačas, Al­gir­das Šid­laus­kas ir Vy­tau­tas Ja­šins­kas. Tai pui­kūs sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tai, at­li­kę ne vie­ną su­dė­tin­gą akių ope­ra­ci­ją, kas lei­do įgy­ti neį­kai­no­ja­mos pa­tir­ties. Jei ka­ta­rak­ta, var­gi­na jus ar jū­sų ar­ti­muo­sius, ne­dels­ki­te – pa­ti­kė­ki­te sa­vo re­gos pro­ble­mas šios sri­ties pro­fe­sio­na­lams.

Vi­sus, ku­riems gy­dy­to­jai diag­no­za­vo ka­ta­rak­tą ir rei­kia at­lik­ti ope­ra­ci­ją, kvie­čia­me į „Akių chi­rur­gi­jos cent­rą“, esan­tį Sa­va­no­rių pr. 66, Kau­ne.

Šiuo­lai­ki­nė mik­ro­chi­rur­gi­nė įran­ga, ko­ky­biš­kos prie­mo­nės, pro­fe­sio­na­li pa­ty­ru­sių spe­cia­lis­tų ko­man­da pa­dės pa­siek­ti pui­kių re­zul­ta­tų.

Re­gist­ruo­ki­tės te­le­fo­nu (8 37) 750 805. www.akiu­chi­rur­gi­ja.lt