Treniruotės sėkmę lemia ir muzika, ir trenerio charizma

Treniruotės sėkmę lemia ir muzika, ir trenerio charizma

Tre­ni­ruo­tės sėk­mę le­mia ir mu­zi­ka, ir tre­ne­rio cha­riz­ma

Šiau­liuo­se ap­si­lan­kęs spor­to ir svei­kos gy­ven­se­nos ju­dė­ji­mo „My He­ro“ tre­ne­ris vil­nie­tis Ig­nas Ba­kė­jus Šiau­lių uni­ver­si­te­to kie­me­ly­je ve­dė daug iš­tver­mės pa­rei­ka­la­vu­sią „In­sa­ni­ty“ spor­to pro­gra­mos tre­ni­ruo­tę. Pa­gal šią pro­gra­mą tre­ni­ruo­ja­si be­maž 25 mi­li­jo­nai žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Jur­gi­ta JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

jurgita@skrastas.lt

Svar­bi ne tik pro­gra­ma

I. Ba­kė­jus Šiau­lių spor­tuo­to­jų kvie­ti­mu už­su­ko iš su­si­ti­ki­mo Pas­va­ly­je, kur taip pat ve­dė tre­ni­ruo­tę ir pa­skai­tą apie svei­ką gy­ven­se­ną ir mi­ty­bą. Nors tą die­ną tre­ne­rio lau­kė ant­ras ren­gi­nys, ta­čiau jis ne­sto­ko­jo ener­gi­jos ir ge­ros nuo­tai­kos. Prieš tre­ni­ruo­tę I. Ba­kė­jus at­sa­kė į ke­le­tą klau­si­mų.

– Kas yra „In­sa­ni­ty“ pro­gra­ma?

– Šią pro­gra­mą 2008 me­tais su­kū­rė ame­ri­kie­tis Shaun T (Shaun Thomp­son – fit­ne­so tre­ne­ris, mo­ty­va­to­rius, cho­reog­ra­fas – aut. pa­st.). Tai ga­na nau­ja pro­gra­ma, bet pa­gal ją jau spor­tuo­ja apie 6 mi­li­jo­nai žmo­nių. Jis yra su­kū­ręs ir ki­tų spor­to pro­gra­mų, pa­gal ku­rias spor­tuo­ja apie 25 mi­li­jo­nai pa­sau­lio žmo­nių. Man pa­si­se­kė, kad kaž­ka­da iš­gir­dau iš sa­vo bi­čiu­lio apie to­kią pro­gra­mą, iš­ban­džiau ir man pa­ti­ko.

– Kur šią pro­gra­mą iš­ban­dė­te?

– Par­si­siun­čiau in­ter­ne­tu, pa­spor­ta­vau, įveikiau dvie­jų mė­ne­sių pro­gra­mą, ta­da par­si­siun­čiau dar dviem mė­ne­siams. Tai pro­gra­ma spor­tuo­ti pa­čiam na­mie, bet spor­tuo­ti vie­nam na­mie ga­na pa­vo­jin­ga, nes ten ne­ro­do­ma jo­kių pa­leng­vi­ni­mų. Žmo­nės, ku­rie ne­ži­no, kaip tai­syk­lin­gai šo­ki­nė­ti, kaip nu­si­leis­ti, kaip ke­lius lai­ky­ti, kar­tais su­si­ža­lo­ja. Ge­riau­sia kon­sul­tuo­tis su tre­ne­riu ar­ba ieš­ko­ti pro­gra­mų in­ter­ne­te su pa­leng­vi­ni­mu.

– Kuo ypa­tin­ga ši pro­gra­ma?

– Pri­va­lu­mas di­džiau­sias tas, kad dar­bas tik su sa­vo kū­no svo­riu. Čia įdo­mūs in­ter­va­lai, įdo­mi mu­zi­ka. Iš tik­rų­jų, ar ji kuo ski­ria­si nuo ki­tų pro­gra­mų? Ne. Bet kai mes kal­ba­me apie pro­gra­mą, tu­rė­tu­me tu­rė­ti ome­ny­je, kad ne tik pro­gra­ma yra es­mė, bet ir kas ją at­lie­ka. Ka­dan­gi mes esa­me spor­to ir svei­kos gy­ven­se­nos ju­dė­ji­mas, tur­būt tai ir yra sėk­mės prie­žas­tis.

Spor­to klu­buo­se pro­gra­mų da­bar kiek tik no­ri, jų mir­ga ir in­ter­ne­te. Gal ga­lė­jo bū­ti ir ki­ta pro­gra­ma, bet svar­bu žmo­nės, ku­rie no­ri svei­ka­tin­ti tau­tą. „My He­ro“ bend­ruo­me­nę Kau­ne ir Vil­niu­je su­da­ro apie 15 tūks­tan­čių žmo­nių. Ti­kė­ti­na, kad ta bend­ruo­me­nė stip­riai išaugs. Ji nei­šau­ga dėl vie­nos pro­gra­mos, ji au­ga dėl to, kad ma­to daug po­zi­ty­vu­mo, daug ge­rų po­ky­čių.

Tai ne tik spor­tas, mes kal­ba­me ir apie svei­ką mi­ty­bą. Mū­sų sie­kis – svei­ka­tin­ti tau­tą per mi­ty­bą, spor­tą ir są­mo­nin­gu­mo kė­li­mą. Tai trys kom­po­nen­tai, rei­ka­lin­gi žmo­nėms svei­kai gy­ven­ti, ir tai ne­tu­ri nie­ko bend­ro su spor­to pro­gra­mo­mis.

– Ar tai vyks­ta sa­va­no­rys­tės prin­ci­pu?

– Čia aš at­va­žia­vau ne­mo­ka­mai. Kai gal­vo­da­vau, ko­kia veik­la no­rė­čiau už­siim­ti ir kas bū­tų pra­smin­ga, sa­ky­da­vau, kad no­riu sa­va­no­riau­ti. Tol, kol at­ra­dau sa­vo pa­skir­tį, tai yra ves­ti spor­to už­siė­mi­mus, pa­skai­tas, se­mi­na­rus, kal­bė­ti apie mi­ty­bą, bū­ti svei­kos gy­ven­se­nos mo­ky­to­ju, tre­ne­riu, praė­jo gal ko­kie pen­ke­ri me­tai. Ir da­bar neat­si­sa­kau to­kių pro­jek­tų, kai man sa­ko: „Gal no­rit at­va­žiuo­ti į Šiau­lius ir pra­ves­ti tre­ni­ruo­tę?“ Taip, ko­dėl gi ne! Gal­būt žmo­nės, atė­ję čia, už­si­krės tuo, gal­būt kaž­kas pa­sa­kys, kad no­ri tap­ti „My He­ro“ tre­ne­riu, ir tai pui­ku.

„My He­ro“ bend­ruo­me­nė yra pa­sta­ty­ta ant pen­kių pa­ma­ti­nių ver­ty­bių: blai­vy­bės, pa­pras­tu­mo, są­ži­nin­gu­mo, pa­sto­vu­mo, links­mu­mo. Tai, ką da­rai, tu­ri teik­ti džiaugs­mo, per tre­ni­ruo­tę tu­ri daug juok­tis, iš­gy­ven­ti ge­rų emo­ci­jų. Mes ti­kim, kad tik tas žmo­gus, ku­ris ro­do ge­rą pa­vyz­dį, ga­li da­ry­ti po­ky­tį, nes jei­gu esi pri­klau­so­mas nuo al­ko­ho­lio, ta­ba­ko ir pa­na­šiai, ir atė­jęs žmo­nėms pa­sa­ko­ji apie svei­ką gy­ven­se­ną, tai yra me­las. Ki­tiems žmo­nėms į visa tai nu­si­spjau­ti, mums – ne.

Pa­si­ruo­ši­mas tre­ni­ruo­tei – pu­sė tre­ni­ruo­tės

– Kiek tre­ni­ruo­tėms svar­bi mu­zi­ka?

– Mu­zi­ka tu­ri di­de­lę reikš­mę. Jei­gu žiū­rė­tume pro­cen­tais, ge­ros tre­ni­ruo­tės 60 pro­cen­tų su­da­ro tre­ne­rio kom­pe­ten­ci­ja. Bet jei­gu atei­si pas cha­riz­ma­tiš­ką tre­ne­rį, tai pri­dės dar 20 pro­cen­tų. Ir 20 pro­cen­tų yra mu­zi­ka, nes kai tau blo­gai, kai dau­giau, at­ro­do, ne­be­ga­li, ir už­gro­ja ta­vo dai­na, at­si­ran­da jė­gų, ir tu vis­ką ga­li.

Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei­gu nė­ra nei cha­riz­mos, nei ge­ros mu­zi­kos, žmo­gus gau­na tik 60 pro­cen­tų tre­ni­ruo­tės.

– Iš ko­kių da­lių su­si­de­da „In­sa­ni­ty“ tre­ni­ruo­tė?

– Tre­ni­ruo­tę su­da­ro pen­kios su­de­da­mo­sios da­lys: są­na­rių pra­su­ki­mas, ap­ši­li­mas, leng­vas di­na­mi­nis tem­pi­mas, tam kad pa­si­ruoš­tu­me pa­grin­di­nes rau­me­nų gru­pes dar­bui. Tik ket­vir­to­je vie­to­je tre­ni­ruo­tė, pa­čio­je pa­bai­go­je – tem­pi­mo pra­ti­mai. Vi­sa tai – va­lan­da lai­ko.

Šis su­si­ti­ki­mas ne­bu­vo pla­nuo­tas, bet jei­gu at­va­žiuo­siu rung­sė­jį, va­lan­dą bus tre­ni­ruo­tė, va­lan­dą – pa­skai­ta apie svei­ką mi­ty­bą, spor­tą ir są­mo­nin­gu­mą.

Ta­pęs svei­kos gy­ven­se­nos at­sto­vu, žmo­gus tam­pa „vi­ru­so ne­šio­to­ju“. Jis kei­čia­si į ge­rą ir žmo­nės ma­to tai, klau­sia: „Ką da­rei? Pa­pa­sa­kok ir man.“ Ir taip „vi­ru­sas“ ple­čia­si.

– Sa­ko­ma, kad 80 pro­cen­tų svei­kos gy­ven­se­nos le­mia mi­ty­ba, 20 pro­cen­tų – spor­tas. Ar su­tin­ka­te su tuo?

– Vi­saip yra. Gal­vo­ju, kol neat­si­ran­da įgū­dis spor­tuo­ti, su­ba­lan­suo­tą mi­ty­bą pri­jung­ti la­bai su­dė­tin­ga, nes tai at­ski­ra res­pub­li­ka. Spor­tuo­jant vie­ną die­ną na­tū­ra­liai atei­na klau­si­mas: „O ką man val­gy­ti, kad pa­siek­čiau dar ge­res­nių re­zul­ta­tų?“

Kai žmo­gus pa­ts atei­na, ga­liu pa­dik­tuo­ti for­mu­lę. Jei­gu da­bar 90 pro­cen­tų mai­ti­nie­si blo­gai, o 10 pro­cen­tų ge­rai, ta­da yra la­bai blo­gai. Blo­gos mi­ty­bos pro­cen­tą rei­kia ma­žin­ti, o ge­ros – di­din­ti. Ir kai pa­siek­si kaž­ko­kias aukš­tu­mas, tik ta­da su­pra­si ką reiš­kia tie 80 ir 20 pro­cen­tų. O iki tol sten­giuo­si neapk­rau­ti žmo­nių jo­kio­mis for­mu­lė­mis.

„Sprogs­ta­ma“ tre­ni­ruo­tė

Į tre­ni­ruo­tę Šiau­lių uni­ver­si­te­to kie­me­ly­je su­si­rin­ko nuo spor­ti­nin­kų, tre­ne­rių iki mė­gė­jų, nuo paaug­lių iki vy­res­nio am­žiaus enn­tu­zias­tų.

Vos įpu­sė­jus tre­ni­ruo­tei, tai yra po są­na­rių su­ka­mų­jų ju­de­sių, ap­ši­li­mo ir po pa­grin­di­nių rau­me­nų gru­pių tem­pi­mo pra­ti­mų jau dau­ge­liui pri­trū­ko kva­po. Ir ne tik mė­gė­jams, bet ir jau­niems spor­ti­nin­kams. „O čia tik pra­džia!“ – juo­ka­vo žvelg­da­mi vie­nas į ki­tą spor­tuo­to­jai.

Pa­sak ap­ra­šy­mo, „In­sa­ni­ty“ – tai aukš­to in­ten­sy­vu­mo in­ter­va­li­nės tre­ni­ruo­tės. Tre­ni­ruo­tės me­tu šir­dies rit­mas pa­šo­ka la­bai aukš­tai ir duo­da­mas tik ne­di­de­lis lai­ko tar­pas at­gau­ti kva­pą. Šių tre­ni­ruo­čių me­tu kiek­vie­ną die­ną dir­ba­ma su skir­tin­go­mis rau­me­nų gru­pė­mis, o aki­vaiz­dūs po­ky­čiai pa­ste­bi­mi jau po 2 mė­ne­sių ak­ty­vaus ir at­kak­laus dar­bo.

Ko ge­ro, toks krū­vis ne kiek­vie­nam įkan­da­mas ir prieš pra­de­dant rei­kė­tų pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju bei pa­si­tik­rin­ti šir­dį.

I. Ba­kė­jus „In­sa­ni­ty“ sa­kė at­ra­dęs iš­tver­mę, sprogs­ta­mą­ją jė­gą, grei­tį, ba­lan­są: „Pir­mo­ji tre­ni­ruo­tė ma­ne iš­taš­kė. Iki tol ma­niau, kad esu fi­zis­kai kie­tas, bet po pir­mo­jo kar­to su­pra­tau, kad nė iš to­lo.“

Pa­na­šu, kad pa­bu­vo­ję šio­je tre­ni­ruo­tė­je Šiau­liuo­se tai su­pra­to ne vie­nas spor­ti­nin­kas ir tre­ne­ris.

Šiau­lių m. sav. svei­ka­tos biu­ro nuo­tr.

TRE­NI­RUO­TĖ: In­ten­sy­vi tre­ni­ruo­tė kie­tas rie­šu­tė­lis bu­vo ne tik mė­gė­jams, bet ir spor­tu už­sii­man­tiems šiau­lie­čiams.

TRE­NE­RIS: Į Šiau­lius trum­pam at­vy­kęs vil­nie­tis tre­ne­ris Ig­nas Ba­kė­jus spor­tuo­to­jus su­pa­žin­di­no su pa­sau­ly­je spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čia spor­to pro­gra­ma.