Kri­mi­na­lis­tai su­ra­do „lo­bį“

Kri­mi­na­lis­tai su­ra­do „lo­bį“

Kri­mi­na­lis­tai su­ra­do „lo­bį“

Į Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą krei­pė­si šiau­lie­tė, ku­ri pra­ne­šė apie ga­li­mą nar­ko­ti­kų pre­ky­bą. Tai, kas bu­vo ras­ta nu­ro­dy­to­je vie­to­je, nu­ste­bi­no net vis­ko ma­čiu­sius pa­rei­gū­nus.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Su­ge­dus au­to­mo­bi­liui, šiau­lie­tei te­ko ne­ti­kė­tai su­sto­ti ke­ly­je Šiauliai–Kelmė, ties Aukš­tel­kės gy­ven­vie­te įreng­to­je poil­sio aikš­te­lė­je.

Lū­ku­riuo­da­ma pa­gal­bos mo­te­ris pa­ste­bė­jo, kad į aikš­te­lę, ku­rio­je yra įreng­ti Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no že­mė­la­piai, sto­vi ak­me­ni­nė sie­ne­lė, o ša­lia su­sta­ty­ti ma­sy­vūs ak­me­nys, įsu­ko mė­ly­nas au­to­bu­siu­kas tam­sin­tais stik­lais.

Iš au­to­bu­siu­ko iš­li­po vai­ki­nas su gob­tu­vu ant gal­vos. Jis nuė­jo už ak­me­ni­nės sie­ne­lės, ta­čiau ten už­tru­ko vos ke­lias aki­mir­kas – greit grį­žo į au­to­mo­bi­lį ir nu­va­žia­vo.

Po ke­lių mi­nu­čių čia privažiavo dvi­ra­ti­nin­kas. Jis pa­li­ko sa­vo trans­por­to prie­mo­nę ir taip pat nu­sku­bė­jo už ak­me­nų.

Grei­tai su­grį­žęs vy­ras sė­do ant dvi­ra­čio ir nu­va­žia­vo.

Pa­gal­bos lau­ku­siai šiau­lie­tei top­te­lė­jo min­tis, kad ji gal­būt ką tik ta­po nar­ko­ti­kų per­da­vi­mo ope­ra­ci­jos liu­di­nin­ke, tad ne­dve­jo­da­ma nu­sku­bė­jo pa­smal­sau­ti.

Už ak­me­ni­nės sie­nos, apa­čio­je mo­te­ris pa­ma­tė ni­šą, ku­rio­je sto­vė­jo ne­di­de­lė dė­žu­tė.

Šiau­lie­tė jos ne­lie­tė, nu­spren­dė tuč­tuo­jau apie ra­di­nį in­for­muo­ti po­li­ci­ją.

Į vie­tą nu­vy­ko kri­mi­na­lis­tai. Šiau­lie­tės nu­ro­dy­to­je vie­to­je jie ra­do ir jos nu­ro­dy­tą dė­žu­tę.

Ta­čiau čia gu­lė­jo ne nar­ko­ti­kai – plas­ti­ki­nė­je pus­ry­čių dė­žu­tė­je bu­vo pri­dė­ta įvai­rių smulk­me­nų – trin­tu­kų, smul­kių mo­ne­tų, kor­te­lių ir ki­tų nie­ku­čių. Dė­žu­tė­je taip pat bu­vo įdė­ta inst­ruk­ci­ja su paaiš­ki­ni­mu, kaip žais­ti „Geo­ca­ching“ žai­di­mą.

Pa­si­ro­do, tai ga­na po­pu­lia­rus žai­di­mas, kur nau­do­jan­tis spe­cia­lia pro­gra­mė­le sa­vo iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne žmo­nės ieš­ko pa­slėp­tų lo­bių. Tad už ak­me­ni­nės sie­ne­lės nu­bė­gę vai­ki­nai grei­čiau­siai ir bu­vo žai­di­mo da­ly­viai.

Šiau­lių po­li­ci­jos nuo­tr.

LO­BIS: Pus­ry­čių dė­žu­tė­je bu­vo su­dė­tas „lo­bis“.

SLAP­TA­VIE­TĖ: Ak­me­ni­nė sie­ne­lė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ties Aukš­tel­kės gy­ven­vie­te, Šiau­lių ra­jo­ne, ta­po lo­bio slap­ta­vie­te.