Šiauliečio turėtus kvaišalus užuodė pasieniečių šuo

Šiauliečio turėtus kvaišalus užuodė pasieniečių šuo

Šiau­lie­čio tu­rė­tus kvai­ša­lus užuo­dė pa­sie­nie­čių šuo

Iš Ang­li­jos at­skri­du­sį ir Lie­tu­vo­je nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mą šiau­lie­tį bei jo daik­tus Kau­no oro uos­te apuos­tęs pa­sie­nie­čių šuo veng­rų viž­las Ka­pi da­vė ženk­lą, kad vy­ras tu­ri nar­ko­ti­kų.

Ant­ra­die­nio po­pie­tę Kau­no oro uos­te dir­ban­tys Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) pa­rei­gū­nai at­li­ko įpras­ti­nę rei­su iš Lu­to­no at­vy­ku­sių as­me­nų do­ku­men­tų kont­ro­lę. Jos me­tu paaiš­kė­jo, kad vie­nas ke­lei­vis, 28 me­tų šiau­lie­tis, tu­ri pro­ble­mų su Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga. VSAT pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu įta­ria­mo vy­ro nuo praė­ju­sių me­tų ge­gu­žės pa­bai­gos ieš­ko Ma­žei­kių ra­jo­no po­li­ci­ja.

Apie ieš­ko­mo­jo su­lai­ky­mą pa­sie­nie­čiai pra­ne­šė paieš­kos ini­cia­to­riui ir, kaip įpras­ta, vy­rą at­ves­di­no į tar­ny­bi­nes pa­tal­pas Kau­no oro uos­te.

Į VSAT pa­rei­gū­nų klau­si­mą, ar tu­ri drau­džia­mų daik­tų, šiau­lie­tis at­sa­kė nei­gia­mai.

Tuo­met pa­sie­nie­čiai as­mens daik­tų ir ba­ga­žo ap­žiū­rai nu­spren­dė pa­nau­do­ti Kau­no oro uos­to už­kar­do­je tar­nau­jan­tį tre­jų me­tų tar­ny­bi­nį šu­nį veng­rų viž­lą Ka­pi.

Ke­tur­ko­jis VSAT pa­rei­gū­nų tal­ki­nin­kas sa­vo el­ge­siu iš­kart pa­ro­dė ap­ti­kęs kaž­ką įtar­ti­na šiau­lie­čio kup­ri­nė­je.

Čia bu­vu­sio­je sal­dai­nių dė­žu­tė­je pa­sie­nie­čiai ra­do po­lie­ti­le­no mai­še­lį, ku­ria­me bu­vo apie pu­sę gra­mo bal­tos spal­vos me­džia­gos. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, tai – am­fe­ta­mi­nas.

Ka­pi su­rea­ga­vo ir tik­rin­da­mas pa­tį su­lai­ky­tą­jį, sa­vo el­ge­siu pa­ro­dy­da­mas, kad jis tu­ri drau­džia­mų daik­tų. Tuo­met šiau­lie­tis pa­ts pri­si­pa­ži­no, jog jo tu­rė­ta­me ci­ga­re­čių pa­ke­ly­je yra ka­na­pių pri­kimš­ta su­kti­nė. Šių kvai­ša­lų ras­ta apie gra­mą.

VSAT pa­rei­gū­nai dėl psi­chot­ro­pi­nių ir nar­ko­ti­nių me­džia­gų kont­ra­ban­dos pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Už to­kį nu­si­kal­ti­mą gre­sia lais­vės atė­mi­mas nuo tre­jų iki de­šim­ties me­tų.

Šiau­lių gy­ven­to­ją Kau­no oro uos­to pa­sie­nie­čiai per­da­vė jo paieš­ką pa­skel­bu­siems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Veng­rų viž­las Ka­pi yra vie­nin­te­lis to­kios veis­lės šuo, tar­nau­jan­tis VSAT. Jis yra ap­mo­ky­tas ieš­ko­ti nar­ko­ti­kų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

VSAT nuo­tr.

UOS­LĖ: Pa­sie­nie­čio šuo, apuos­tęs po­li­ci­jos ieš­ko­to šiau­lie­čio daik­tus, da­vė su­pras­ti juo­se esant kvai­ša­lų.