Sužalota pėsčioji

Sužalota pėsčioji

Sužalota pės­čio­ji

Va­kar, pus­va­lan­dis po vi­dur­die­nio, Šiau­liuo­se, Du­bi­jos gat­vė­je, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio sto­ties, švie­so­fo­ru ne­re­gu­liuo­ja­mo­je pe­rė­jo­je au­to­mo­bi­lis „VW Golf“, ku­rį vai­ra­vo 73 me­tų vy­ras, par­tren­kė 20 me­tų pės­čią­ją.

Pas­va­lio ra­jo­no gy­ven­to­ja dėl po­lit­rau­mos gy­do­ma li­go­ni­nė­je.

Po ava­ri­jos vai­ruo­to­jas paaiš­ki­no, kad ties pe­rė­ja, per ku­rią ėjo mo­te­ris, jis ne­spė­jo su­sto­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiau­lių ap­skr. po­li­ci­jos nuo­tr.

PA­SEK­MĖS: Eis­mo įvy­kio, kuo­met bu­vo su­ža­lo­ta pės­čio­ji, me­tu  ap­lam­dy­tas au­to­mo­bi­lis.