TAFISA organizatorius išteisintas

TAFISA organizatorius išteisintas

TA­FI­SA or­ga­ni­za­to­rius iš­tei­sin­tas

TA­FI­SA spor­to žai­dy­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rius Kęs­tu­tis Pet­rai­tis ne­kal­tas. To­kį spren­di­mą va­kar pa­skel­bė Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs pa­rei­gų neat­li­ki­mu dėl neat­sar­gu­mo ir ne­tin­ka­mu at­li­ki­mu kal­tin­to šiau­lie­čio bau­džia­mą­ją by­lą.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Teis­mo spren­di­mu, TA­FI­SA spor­to žai­dy­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rius iš­tei­sin­tas, kaip ne­pa­da­ręs jam ink­ri­mi­nuo­to nu­si­kal­ti­mo.

Pro­ku­ra­tū­ra bu­vo pra­šiu­si tei­sia­ma­jam skir­ti 40 MGL (dau­giau nei pu­sant­ro tūks­tan­čio eu­rų) bau­dą. Kol kas nė­ra ap­si­spręs­ta, ar vals­ty­bės kal­tin­to­jas va­ka­rykš­tį teis­mo spren­di­mą, ku­riuo K. Pet­rai­tis bu­vo iš­tei­sin­tas, skųs.

Tei­sia­ma­sis iš­klau­sy­ti nuo­spren­džio teis­me va­kar ne­pa­si­ro­dė.

Kal­ti­na­ma­sis ak­tas, ku­ria­me vie­nin­te­lis įta­ria­ma­sis bu­vo K. Pet­rai­tis, teis­mui per­duo­tas už­per­nai gruo­džio mė­ne­sį.

Ta­čiau už­trū­ko, kol by­la pa­ga­liau bu­vo at­vers­ta – pir­mus ke­tu­ris po­sė­džius te­ko ati­dė­ti dėl pro­ce­so da­ly­vių li­gų ir ki­tų prie­žas­čių.

Bau­džia­mo­ji by­la iš es­mės pra­dė­ta nag­ri­nė­ti tik per­nai ge­gu­žę.

Bu­vo ap­klaus­ta apie tris de­šim­tis liu­dy­to­jų.

K. Pet­rai­čiui kal­ti­ni­mai bu­vo pa­reikš­ti, nes jis bū­da­mas vals­ty­bės tar­nau­to­jui pri­ly­gin­tu as­me­niu, nuo 2009 me­tų rugp­jū­čio 24 die­nos iki 2013 me­tų gruo­džio 3 die­nos vie­šo­sios įstai­gos „Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ra“ vi­suo­ti­nio da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mo spren­di­mu pa­skir­tu vie­šo­sios įstai­gos „Spor­tas vi­siems – Šiau­lių re­gio­nas 2012“ di­rek­to­riu­mi, dėl neat­sar­gu­mo neat­li­ko ir ne­tin­ka­mai at­li­ko sa­vo pa­rei­gas.

Bu­vo pa­skai­čiuo­ta, kad dėl to vals­ty­bė, fi­zi­niai bei ju­ri­di­niai as­me­nys – vie­šo­sios įstai­gos „Spor­tas vi­siems – Šiau­lių re­gio­nas 2012“ kre­di­to­riai – 2012–2014 me­tais pa­ty­rė dau­giau nei mi­li­jo­no li­tų (dau­giau nei 315 tūks­tan­čių eu­rų) tur­ti­nę ža­lą.

Ci­vi­li­nę by­lą dėl kre­di­to­rių pa­tir­tų nuo­sto­lių šiuo me­tu nag­ri­nė­ja Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

SPREN­DI­MAS: TA­FI­SA spor­to žai­dy­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rius Kęs­tu­tis Pet­rai­tis ne­pa­da­rė jam ink­ri­mi­nuo­to nu­si­kal­ti­mo. To­kį spren­di­mą va­kar pa­skel­bė Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas.