Tyrimą dėl susprogusio namo perėmė policija

Min­dau­go Kviet­kaus­ko nuo­trau­ka
Ket­vir­ta­die­nio ry­tą, apie pu­sę de­vy­nių, Ža­ga­rė­je, Jau­ni­mo gat­vė­je nu­griau­dė­jo toks spro­gi­mas, kad net su­dre­bė­jo ir to­liau nuo įvy­kio vie­tos esan­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gai ir sie­nos.

Spro­gi­mo ban­ga bu­vu­si to­kia mil­ži­niš­ka, kad pra­ktiš­kai nu­grio­vė kul­tū­ros pa­vel­dui pri­klau­san­tį gy­ve­na­ma­jį ply­tų na­mo iš Ža­ga­rės dva­ro pa­sta­tų komp­lek­so da­lį. Ki­ta pu­sė, pri­klau­san­ti ki­tai sa­vi­nin­kei, nu­ken­tė­jo ma­žiau, ta­čiau gy­ven­ti jau ir­gi ne­tin­ka­ma.

Pir­mie­ji ne­lai­mę pa­ma­tė ir gel­bė­to­jus ir me­di­kus iš­kvie­tė A. Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los Ža­ga­rės fi­lia­lo ūk­ve­dys ir va­ly­to­ja.

Į įvy­kio vie­tą pir­mie­ji at­sku­bė­jo Skaist­gi­rio ir Ža­ga­rės ug­nia­ge­siai, jiems iš pa­skos – ir Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai bei grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žas – nea­be­jo­ta, kad gy­ve­na­ma­ja­me na­me ga­li bū­ti žmo­nių au­kų.

At­vy­kus gel­bė­to­jams, vie­na iš šio na­mo sa­vi­nin­kių, gi­mu­si 1960 me­tais, ras­ta ūki­nia­me pa­sta­te. Spė­ja­ma, kad po ne­lai­mės su­ža­lo­ta gal­va, ko­jo­mis ir ran­ko­mis ji iš­šliau­žė iš po nuo­lau­žų. At­vy­kę me­di­kai ją iš­ve­žė į Jo­niš­kio li­go­ni­nę.

Ki­tos na­mo pu­sės sa­vi­nin­kė lai­min­go at­si­tik­ti­nu­mo dė­ka tą­dien na­mie ne­bu­vo – nak­vo­jo pas ma­mą ki­to­je Ža­ga­rės mies­to pu­sė­je.

Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai be­veik nea­be­jo­ja, kad spro­gi­mas įvy­ko dėl di­de­lio du­jų nuo­tė­kio ir pa­ša­li­nio ug­nies šal­ti­nio. Tai reiš­kia, kad gy­ve­na­ma­ja­me na­me tu­rė­jo bū­ti su­si­kau­pu­si di­de­lė du­jų kon­cent­ra­ci­ja, kad te­rei­kė­jo už­deg­ti deg­tu­ką, kad įvyk­tų toks di­de­lis spro­gi­mas, ga­lė­jęs su­griau­ti gy­ve­na­mą­jį na­mą. Ug­nia­ge­siams ki­lo abe­jo­nių, ar sa­vai­me, be žmo­gaus įsi­ki­ši­mo, ga­lė­jęs bū­ti toks di­de­lis du­jų nu­te­kė­ji­mas.

Įvy­kio vie­tą ap­žiū­rė­jęs ir ver­ti­nęs Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­res­ny­sis ins­pek­to­rius Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, ko­men­tuo­da­mas įvy­kį, tei­gė, kad nu­mal­ši­nus me­di­nė­se konst­ruk­ci­jo­se beį­sip­lies­ku­sį gais­rą, su­griu­vu­sia­me na­me iš vi­so ras­ti net pen­ki ba­lio­nai – trys ba­lio­nai pas vie­ną ir du – pas ki­tą šei­mi­nin­kę. Pa­rei­gū­nas pa­liu­di­jo, kad vie­no iš ba­lio­nų žar­ne­lė, jun­gian­ti su vi­ryk­le, pa­na­šu, bu­vu­si nu­pjau­ta. Bū­tent dėl šios ap­lin­ky­bės ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai to­li­mes­nį šio įvy­kio ty­ri­mą per­duo­da į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ran­kas.