Kultūros centro pavadinimas sukėlė diskusiją

Au­to­rės nuotr.
Kul­tū­ros cent­ro pavadinimo–iškabos pir­ma rai­dė nu­ste­bi­no ne vie­ną jo­niš­kie­tį
Į „Si­dab­rės“ laik­raš­čio re­dak­ci­ją užė­ju­si jo­niš­kie­tė pa­siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į mo­der­ni­zuo­to ir ne­se­niai į kon­cer­ti­nės sa­lės ati­da­ry­mo šven­tę pa­kvie­tu­sio Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro iškabą–pavadinimą.

Tri­jų žo­džiu pa­va­di­ni­me „Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ras“ pir­mo­jo žo­džio pir­ma rai­dė per­suk­ta at­bu­lai.

„Esu li­tua­nis­tė ir ne­sup­ran­tu: ar pa­pras­čiau­sia ele­men­ta­ri klai­da, ar toks su­ma­ny­mas? Bet jei­gu ir su­gal­vo­ta, tai tu­rė­tų kaž­ką reikš­ti? Gal jūs ga­li­te iš­siaiš­kin­ti?“ – klau­sė ati­di jo­niš­kie­tė.

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da Gu­di­nai­tė at­sa­kė, kad toks yra pa­va­di­ni­mo šrif­tas. Taip pa­ti­ki­nę tie­kė­jai. Ta­čiau jau ne vie­nas žmo­gus tei­ra­vo­si pa­čių kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jų, ko­dėl rai­dė per­suk­ta. Į šias reak­ci­jas at­si­žvel­giant už­sa­ky­ta nau­ja rai­dė ir ar­ti­miau­siu me­tu da­bar­ti­nė bus pa­keis­ta (ki­tą die­ną po po­kal­bio, ket­vir­ta­die­nį, tai ir bu­vo pa­da­ry­ta – aut. pa­st.).

„Si­dab­rė“ pa­si­tei­ra­vo ir Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos (VLKK), kaip ji ver­tin­tų jo­niš­kie­čių pa­sta­bų su­lau­ku­sią nau­ją­ją kul­tū­ros cent­ro iškabą–pavadinimą.

VLKK Prog­ra­mų sky­riaus sek­re­to­rė, Ry­šių su vi­suo­me­ne at­sto­vė Au­re­li­ja Ba­niu­lai­tie­nė at­sa­kį: „Iš Jū­sų laiš­ko ir pri­seg­tos nuo­trau­kos ga­li­ma spręs­ti, kad toks vie­ša­sis už­ra­šas yra ne klai­da, bet di­zai­ne­rio me­ni­nis spren­di­mas. Kiek jis vy­kęs, jei vie­tos gy­ven­to­jams su­ke­lia abe­jo­nių, jau ki­tas klau­si­mas.

Pa­na­šių at­ve­jų su keis­tes­nio di­zai­no vie­šai­siais už­ra­šais Lie­tu­vo­je yra pa­si­tai­kę. Kaip pa­vyz­dį ga­li­me pa­teik­ti Kau­no „Žal­gi­rio are­ną“, ku­rios lo­go­ti­pe rai­dė „Ž“ pa­vaiz­duo­ta be var­ne­lės, kaip įpras­tai, tik su men­ka užuo­mi­na į ją.

Lin­ki­me jo­niš­kie­čiams ge­ro kal­bos jaus­mo ir tai­kaus su­si­ta­ri­mo.“

Autorės nuotr.
Jau ki­tą die­ną rai­dė bu­vo pa­keis­ta