Au­to­rės nuo­trau­kos
Pir­mie­ji žiū­ro­vai at­nau­jin­to­je Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro kon­cer­tų sa­lė­je
Praė­ju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą iš­kil­min­gai sce­nos už­dan­ga pa­kel­ta il­gai lauk­to­je, nuo 2017-ųjų bir­že­lio 15-osios bai­gia­ma­ja­me eta­pe mo­der­ni­zuo­to­je Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro kon­cer­tų sa­lė­je. Į kul­tū­ri­nius ren­gi­nius čia Jo­niš­kio vi­suo­me­nė su­grą­žin­ta su spal­vų ir spe­cia­lių efek­tų žais­mu, fe­jer­ver­kais, kon­fe­ti ir trum­pa, bet įspū­din­ga kon­cer­ti­ne pro­gra­ma.
Au­to­rės nuo­trau­kos
At­nau­jin­tai mo­der­niai sce­nai – fe­jer­ver­kai, kon­fe­ti ir įspū­din­gi pa­si­ro­dy­mai

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro pa­sta­tui šie­met su­kan­ka 49-eri. Tiek me­tų, nuo pat pa­sta­ty­mo ne­bu­vo mo­der­ni­zuo­ta ir kon­cer­tų sa­lė.

Šių dar­bų im­ta­si prieš tris me­tus prie praė­ju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no val­džios, su me­ru Ge­di­mi­nu Če­pu­liu prie­ša­ky­je. Dar­bai pa­baig­ti ir žiū­ro­vas čia pa­kvies­tas su­grįž­ti prie šios ka­den­ci­jos ra­jo­no val­džios, va­do­vau­ja­mos me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus.

Per tris me­tus kon­cer­tų sa­lė­je įreng­ta vė­di­ni­mo sis­te­ma, gais­ri­nė sitg­na­li­za­ci­ja, gais­ro ge­si­ni­mo sis­te­ma su tri­mis re­zer­vua­rais, at­nau­jin­ta van­den­tie­kio sis­te­ma, su­re­mon­tuo­ta sce­na ir pa­gal­bi­nės pa­tal­pos, mo­der­ni­zuo­ti elekt­ros tink­lai, įreng­ti du kel­tu­vai neį­ga­lie­siems – vie­nas iš rū­bi­nės į ant­rą­jį aukš­tą, ki­tas – prie sce­nos.

Žiū­ro­vų sa­lė­je su­mon­tuo­tos pa­to­gios ir minkš­tos sod­rios rau­do­no vy­no spal­vos 448 kė­dės, de­ran­čios prie akiai neį­ky­rios ir dė­me­sio ne­blaš­kan­čios sie­nų pil­kos spal­vos žais­mės. Žiū­ro­vų sa­lė­je pa­si­klys­ti ne­leis švie­čian­čio­mis mė­ly­no­mis li­ni­jo­mis pa­žy­mė­tos ei­lės. Taip pat pri­sta­ty­tos dvi tri­bū­nos ir me­ta­li­nė so­pin­ta smul­kiems daik­tams. Vie­na iš tri­bū­nų pri­tai­ky­ta neį­ga­lie­siems.

Nors dėl dar­bų ko­ky­bės nau­jo­ji ra­jo­no val­džia sta­ty­bi­nius kon­cer­tų sa­lės mo­der­ni­za­vi­mo dar­bus at­li­ku­siai UAB "Avo­na" ir tu­rė­jo ne­ma­žai prie­kaiš­tų bei pa­sta­bų, ta­čiau su­ta­ri­mą pa­vy­ko su­ras­ti ir spa­lio 16-ąją dar­bų priė­mi­mo ak­tas vis tik pa­si­ra­šy­tas.

Ran­gos dar­bai pa­gal su­tar­tį kai­na­vo 1 mi­li­jo­ną 78 tūkst. 710,20 Eur, tech­no­lo­gi­nė įran­ga ir jos mon­ta­vi­mas – 506 tūkst. 896,83 Eur, žiū­ro­vų sa­lės ir sce­nos bal­dai – dar 84 tūkst. 366,04 Eur.

Ga­lu­ti­niai Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro mo­der­ni­za­vi­mo dar­bai ir jų kai­na bus su­su­muo­ti tik atei­nan­čių me­tų pra­džio­je, sau­sio mė­ne­sį.