Joniškio scenoje – trečdalis Lietuvos

Linos RUDNICKIENĖS nuotr.
Jo­niš­kio mo­te­rų aso­cia­ci­jos an­samb­lio "Le­li­ja" mo­te­rys fi­na­lib­nę dai­ną "Auš­ta auš­re­lė" dai­nuo­ja kar­tu su kar­tu su folk­lo­ro dai­ni­nin­ke ir at­li­kė­ja, et­no­mu­zi­ko­lo­ge Lo­re­ta Sun­gai­lie­ne
Šeš­ta­die­nį į at­nau­jin­to Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro kon­cer­tų sa­lę su­va­žia­vo treč­da­lis Lie­tu­vos. Net dvi­de­šimt aš­tuo­ni vo­ka­li­niai an­samb­liai, gru­pės, due­tai, so­lis­tai iš 16-kos Lie­tu­vos ra­jo­nų per be­veik sep­ty­nias va­lan­das at­li­ko 56 dai­nas, ku­rios dėl dip­lo­mų, pi­ni­gi­nių ir sim­pa­ti­jų pri­zų var­žė­si jau tra­di­ci­nia­me res­pub­li­ki­nia­me is­to­ri­nės dai­nos kon­kur­se "Auš­ta auš­re­lė". Sce­no­je sa­vo įvai­ru­mu ir gro­žiu sklei­dė­si is­to­ri­nė-ka­ri­nė lie­tu­vių dai­na – nuo se­niau­sio folk­lo­ro iki šių die­nų dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos ba­la­džių. Folk­lo­ro dai­no­se, jų mo­der­nio­se in­terp­re­ta­ci­jo­se, dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­joas kū­ri­niuo­se at­spin­dė­jo na­cio­na­li­nė lie­tu­vių tau­tos is­to­ri­nė pa­tir­tis.
Linos RUDNICKIENĖS nuotr.
Res­pub­li­ki­nį is­to­ri­nės dai­nos kon­kur­są pa­pil­dė šo­kių stu­di­jos "Ki­birkšt­šė­lė" šo­kė­jai
Linos RUDNICKIENĖS nuotr.
Jo­lan­tos Ra­peč­kai­tės-Gi­žie­nės kon­kur­si­nį pa­si­ro­dy­mą, pri­ta­riant Ma­riui Vit­kaus­kui su gi­ta­ra, ke­lio­ne į Eu­ro­pos Par­la­men­tą įver­ti­no ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius

Dar 2010 me­tais Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ras, pri­si­dė­da­mas prie pa­trio­ti­nių jaus­mų puo­se­lė­ji­mo, tau­ti­nės sa­vi­mo­nės, is­to­ri­nės at­min­ties for­ma­vi­mo, kū­ry­bi­nio po­ten­cia­lo ir Lie­tu­vos is­to­ri­nę praei­tį, at­si­spin­din­čią liau­dies dai­nuo­ja­mo­jo­je tau­to­sa­ko­je bei šian­die­nos mo­der­nio­se dai­no­se, sklai­dos, pir­mą kar­tą pa­kvie­tė į res­pub­li­ki­nė kon­kur­są.

Kad tai itin reikš­min­ga jo­niš­kie­čių ini­cia­ty­va, ver­ta di­džiu­lio pa­gy­ri­mo ir pa­ska­ti­ni­mo, pir­mo­ji vie­šai pra­kal­bo Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cent­ro Folk­lo­ro po­sky­rio va­do­vė Jū­ra­tė Še­me­tai­tė, pa­kvies­ta į ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją 2-aja­me is­to­ri­nės dai­nos kon­kur­se-fes­ti­va­ly­je.

Ir fes­ti­va­lis nuo­lat au­go ir te­beau­ga. Štai šie­met ja­me pa­si­ro­dė itin gau­sios mu­zi­kuo­jan­čių ir dai­nuo­jan­čių gre­tos nuo Bir­žų ir Jur­bar­ko, nuo Ve­liuo­nos ir Klai­pė­dos, nuo Ro­kiš­kio ir Vi­sa­gi­no, Kė­dai­nių ir Šė­tos, Ša­kių, Pa­lan­gos, Šiau­lių, Rie­ta­vo, Var­nių, Ra­sei­nių...

Mū­sų ra­jo­nui at­sto­va­vo pen­ki ko­lek­ty­vai. Kir­nai­čių folk­lo­ro an­samb­lis "Klė­čia" (va­do­vas Ge­di­mi­nas And­ra­šiū­nas", so­lis­tas An­ta­nas Kar­ni­šaus­kas iš Ru­diš­kių, Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro due­tas Sand­ra ir Al­fon­sas Gied­rai, Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro dai­na­vi­mo stu­di­jos "ETC" so­lis­tė Jo­lan­ta Ra­žeč­kai­tė-Gi­žie­nė ir Jo­niš­kio mo­te­rų aso­cia­ci­jos an­samb­lis "Le­li­ja", va­do­vau­ja­mas Vil­mos Bar­ta­šie­nės.

Da­ly­vių skai­čiu­mi – 28 at­li­kė­jai – šie­met kon­kur­sas re­kor­di­nis, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad ren­gi­nys už­tru­ko iki su­te­mų. Kai res­pub­li­ki­nis kon­kur­sas ne iš­si­kve­pia, o įgau­na po­pu­lia­ru­mo pa­grei­tį, pa­si­girs­ta siū­ly­mų atei­ty­je pir­miau­sia reng­ti at­ran­ki­nius tu­rus, ir į fi­na­lą kvies­ti tik pa­čius ge­riau­sius.

Šie­met at­li­kė­jus ir jų kū­ri­nius ver­ti­no Šiau­lių Uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos ka­ted­ros do­cen­tas, cho­ro „Pa­va­sa­ris“ va­do­vas Ge­di­mi­nas Ra­ma­naus­kas, Vy­tau­to Di­džio­jo Uni­ver­si­te­to Švie­ti­mo aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius, miš­raus cho­ro "Ave vi­ta" va­do­vas Kas­ty­tis Ba­ri­sas ir hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, Pas­va­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gvi­das Vi­lys.

Res­pub­li­ki­nio kon­kur­so lau­rea­tų pir­mo­ji vie­ta – kon­kur­so sta­tu­lė­lė ir pi­ni­gi­nis 400 Eur pri­zas – iš­ke­lia­vo į to­li­miau­sią geog­ra­fi­nį taš­ką tarp kon­kur­san­tų – Vi­sa­gi­no Čes­lo­vo Sas­naus­ko me­nų mo­kyk­los vo­ka­li­niam trio "Ža­Ra". 2-osios vie­tos lau­rea­to dip­lo­mas ir pi­ni­gi­nis 300 Eur pri­z šie­met iš­ke­lia­vo į Ši­lu­vą (Ra­sei­nių r.) Bar­dų due­tui, o tre­čio­ji vie­ta – kon­kur­so sta­tu­lė­lė ir pi­ni­gi­nis 200 Eur pri­zas – li­ko Jo­niš­ky­je, įteik­tas Jo­lan­tai Ra­peč­kai­tei-Gi­žie­nei, šie­met kon­kur­se at­li­ku­siai lie­tu­vių liau­dies dai­ną "Par­ti­za­nų bū­rys" ir "Ru­dens nak­tis su­sto­jo" (mu­zi­ka R. Girs­ky­tės-Ber­lo­vie­nės, žo­džiai J. De­gu­ty­tės).

Jo­lan­tai iš Skaist­gi­rio pa­si­se­kė dvi­gu­bai. Sa­vo sim­pa­ti­jų sva­rų pri­zą – ke­lio­nę į Eu­ro­pos Par­la­men­tą Briu­se­ly­je (Bel­gi­ja) pas P. Aušt­re­vi­čių – įtei­kė ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, gy­ręs Jo­lan­tą, kaip nuo­sta­bią ma­mą, my­lin­čią duk­te­rį ir anū­kę, dau­ge­lio ra­jo­no kul­tū­ri­nių ren­gi­nių bal­są. Jo­lan­tai ge­ro žo­džio ne­pa­šykš­tė­jo ir kon­kur­so ve­dan­čio­ji – lai­dų ve­dė­ja, folk­lo­ro dai­ni­nin­kė ir at­li­kė­ja, et­no­mu­zi­ko­lo­gė, et­ni­nės kul­tū­ros puo­se­lė­to­ja Lo­re­ta Sun­gai­lie­nė, pa­ste­bė­ju­si, kad jau­nos mo­ters meist­riš­ku­mas au­ga.

Du pa­ska­ti­na­mie­ji pri­zai įteik­ti sti­lin­giau­siam ko­lek­ty­vui – Vi­sa­gi­no Čes­lo­vo Sas­naus­ko me­nų mo­kyk­los vo­ka­li­niam trio "Ža­Ra" ir di­džiau­siam vo­ka­li­niam an­samb­liui – "Ge­gu­žė" iš Bri­dų. Pas­ka­ti­na­mie­ji ko­mi­si­jos pri­zai – žiem­ga­liš­ko­sios lė­lės-su­ve­ny­rai iš­ke­lia­vo Aka­de­mi­jos (Kė­dai­nių r.) kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lio "Sek­ly­čia" due­tui bei Ve­liuo­nos kul­tū­ros cent­ro "Ve­liuo­nie­čio" vo­ka­li­nei gru­pei.

Sei­mo na­rys Liu­das Jo­nai­tis sa­vo sim­pa­ti­jų pri­zą ati­da­vė prieš po­rą mė­ne­sių su­si­tuo­ku­siems kon­kur­san­tams Da­mi­lei ir Lu­kui Bag­do­na­vi­čiams, o Sei­mo na­rys Arū­nas Gu­mu­liaus­kas sa­vo sim­pa­ti­jų pri­zą – po Lie­tu­vos is­to­ri­nę vė­lia­vą – mo­te­rų an­samb­liui "Ge­gu­žė" iš Bri­dų (Šiau­lių r.), Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro due­tui Sand­rai ir Al­fon­sui Gied­roms, Jo­niš­kio mo­te­rų aso­cia­ci­jos an­samb­liui "Le­li­ja" bei so­lis­tui Vy­gin­tui Do­nie­lai, ku­rį vė­liau ap­do­va­no­jo ir Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da Gu­di­nai­tė.

Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus sim­pa­ti­jų pri­zą vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Eri­ka Ši­vic­kai­tė įtei­kė Ve­liuo­nos kul­tū­ros cent­ro so­lis­tui Nag­liui Ma­čė­nui, at­li­ku­siam ir Ūd­rio ari­ją iš Vy­tau­to Klo­vos ope­ros "Pi­lė­nai". Ra­jo­no Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Edi­ta Ru­die­nė sa­vo pri­zą įtei­kė Pa­lan­gos moks­lei­vių klu­bo folk­lo­ro an­samb­lio "Ki­ki­lis" dai­ni­nin­ką Lau­ry­ną Bau­žą.

Kol ko­mi­si­ja tar­pu­sa­vy­je gin­či­jo­si, žiū­ro­vams jau­nat­viš­ka ener­gi­ja ap­da­li­no Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos šo­kių stu­di­jos "Ki­birkš­tė­lė" (va­do­vė Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė) liau­dies šo­kių at­li­kė­jai.