Ar mokyklai išties tik 100?

„Sidabrės“ nuotr.
Atei­nan­tį šeš­ta­die­nį Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­ja švęs ju­bi­lie­ji­nį sa­vo veik­los 100-me­tį. Į mo­kyk­lą rink­sis šiuo me­tu ir anks­čiau dir­bę Mo­ky­to­jai, be­si­mo­kan­tys moks­lei­viai, bu­vę mo­ki­nai gy­ve­nan­tys Jo­niš­ky­je ir moks­lei­viai, gy­ve­ni­mo nu­blokš­ti į ki­tus ša­lies mies­tus ir ra­jo­nus. Ta pro­ga bus pri­sta­ty­ta kny­ga-al­bu­mas „Jo­niš­kio gim­na­zi­jai 100 me­tų“ (žr. nuo­trau­ką). Ja­me ga­li­ma bus ras­ti vi­sų lai­dų nuo­trau­kas su mo­ki­nių są­ra­šais, yra daug nuo­trau­kų apie mo­kyk­los gy­ve­ni­mo aki­mir­kas. Esu dė­kin­gas vi­siems žmo­nėms, pa­sko­li­nu­siems nuo­trau­kų kny­gai, su­tei­ku­siems pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos. Kny­gos - al­bu­mo apim­tis 323 pus­la­piai, jį ga­li­ma iš anks­to už­si­sa­ky­ti Jo­niš­kio gim­na­zi­jo­je ar­ba kny­gos pri­sta­ty­mo me­tu (lapk­ri­čio 30 d. 11 val. gim­na­zi­jos ak­tų sa­lė­je).
„Sidabrės“ nuotr.

Gra­žaus ju­bi­lie­jaus pro­ga vis­gi gal ver­ta bū­tų pa­gal­vo­ti ir apie daug se­nes­nę mū­sų mo­kyk­los įstei­gi­mo da­tą. Is­to­ri­nių ži­nių apie tai yra. Jo­niš­kie­tis is­to­ri­kas, moks­lų dak­ta­ras, bu­vęs gim­na­zi­jos mo­ki­nys Sta­sys Ši­mai­tis, ty­ri­nė­da­mas Jo­niš­kio mo­kyk­los is­to­ri­ją, ra­do įdo­mių duo­me­nų.

„Pir­mo­ji Lie­tu­vo­je mo­kyk­la įsteig­ta prie Vil­niaus ka­ted­ros. Se­niau­sios ži­nios ran­da­mos laiš­ke, ku­rį 1397 m. ge­gu­žės 9 d. ka­ted­ros kop­ly­čiai ir al­ta­ri­jai pi­lies te­ri­to­ri­jo­je pa­ra­šė tuo­me­ti­nis vys­ku­pas And­rius. 1527 m. vy­kęs Vil­niaus vys­ku­pi­jos baž­ny­ti­nis si­no­das (su­si­rin­ki­mas) nu­ma­tė: dva­si­nin­kų pa­pro­čių tai­sy­mą, pa­mal­dų tvar­kos nu­sta­ty­mą pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­se ir mo­kyk­lų klau­si­mus. Kle­bo­nai bu­vo įpa­rei­go­ti, kad prie pa­ra­pi­jų baž­ny­čių bū­tų ati­da­ry­tos mo­kyk­los, pa­sta­ty­ti pa­sta­tai be­si­mo­kan­čiai jau­nuo­me­nei gy­vent, o ... prie kiek­vie­nos baž­ny­čios bū­tų mo­ky­to­jai vai­kams mo­ky­ti, ku­rie nuo ma­žens dieg­tų vai­kams ir jau­nuo­me­nei ge­rą moks­lą, gar­bin­gus pa­pro­čius, ka­ta­li­kiš­kas ir pa­grin­di­nes do­ry­bes. M. Va­lan­čiaus „Že­mai­čių vys­ku­pys­tė­je“ (Raš­tai, II, psl. 232) ra­šo­ma: „Dar toj ga­dy­nėj at­si­ra­do Že­mai­čiuo­se trys moks­li­ny­čios: pir­mą­ją 1507 m. įstei­gė Tau­ra­gės mies­te­ly (...). Ant­rą­ją 1530 m. įkū­rė Jo­niš­ky kle­bo­nas Mar­kas Lanč­kis, ku­rios mo­ky­to­jas, nuo kle­bo­no pe­ni­mas ir už­mo­ka­mas, su­rin­kęs ūki­nin­kų vai­kus, mo­kė ra­šy­ti ir skai­ty­ti ne vien že­mai­tiš­kai, bet ir len­kiš­kai (Raš­tai Jo­niš­kio baž­ny­čios)“.

Iš ar­chy­vuo­se, baž­ny­ti­niuo­se raš­tuos su­rink­tų duo­me­nų ga­li­ma teig­ti, kad Jo­niš­kio gim­na­zi­ja yra vie­na iš se­niau­sių ša­ly­je. Jau 2005 m. bu­vęs Jo­niš­kio gim­na­zi­jos (anks­čiau va­din­ta 1 vi­du­ri­ne mo­kyk­la) mo­ky­to­jas Juo­zas Bi­le­vi­čius krei­pė­si į laik­raš­čio „Šiau­lių kraš­to re­dak­ci­ja“ ir ste­bė­jo­si, ko­dėl ne­šven­čia­mas Jo­niš­kio mo­kyk­los 475 m. ju­bi­lie­jus. Is­to­ri­kas Bro­nius Kvik­lys „Mū­sų Lie­tu­vo­je“ ra­šo: „1530 m. Jo­niš­ky­je įsteig­ta mo­kyk­la, ku­rio­je vai­kai mo­kė­si ra­šy­ti ir skai­ty­ti ne vien že­mai­tiš­kai, bet ir lie­tu­viš­kai“.

Gas­čiū­nų mo­kyk­la jau at­šven­tė 115 m. ju­bi­lie­jų, 2020 m. Skaist­gi­rio gim­na­zi­ja mi­nės 110 m. su­kak­tį, Kriu­kų mo­kyk­la mi­nė­jo 190 m. ju­bi­lie­jų. Neį­ti­kė­ti­na, kad Jo­niš­kio gim­na­zi­jai tik 100 me­tų.

Duo­me­nų apie iš­li­ku­sį pa­sta­tą nė­ra ras­ta, ne­ži­no­ma, kur vei­kė mo­kyk­la, ta­čiau juk gar­sio­jo Sau­lės mū­šio (1236 m.) da­tą iš­kil­min­gai mi­ni­me kas­met, nors moks­li­nin­kai ir is­to­ri­kai dar iki šiol te­be­si­gin­či­ja ir ne­su­ta­ria, kur iš tik­ro vy­ko Sau­lės mū­šis.

Aps­vars­čius vi­sus fak­tus, ver­ta bū­tų pa­gal­vo­ti apie tik­rą­ją Jo­niš­kio pra­džios mo­kyk­los įkū­ri­mo da­tą (1530 m.) ir 2020 me­tais ga­li­ma bū­tų mi­nė­ti mo­kyk­los ar pra­džios mo­kyk­los 490 me­tų ju­bi­lie­jų. Re­mian­tis is­to­ri­niais šal­ti­niais, gal bū­tų ga­li­ma įro­dy­ti, kad Jo­niš­kio gim­na­zi­ja yra vie­na iš se­niau­sių ša­ly­je?

No­riu pa­dė­ko­ti vi­siems šios gim­na­zi­jos Mo­ky­to­jams už nuo­sta­bią kant­ry­bę ruo­šiant mus gy­ve­ni­mui, pa­lin­kė­ti kuo ge­riau­sios sėk­mės ir svei­ka­tos. Moks­lei­viams lin­kiu vi­sa­da bran­gin­ti mo­kyk­los at­mi­ni­mą, nes vi­sa, kas gra­žiau­sia, yra pra­si­dė­ję čia – nuo­sta­biau­sio­je mū­sų mo­kyk­lo­je.