„Sidabrės“ nuotr.
Paš­vi­ti­nio (Pak­ruo­jo r.) pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je sve­čia­vo­si Lie­tu­vos skau­ti­jos Šiau­lių kraš­to Šiau­lių tun­to Jo­niš­kio S. Goe­so drau­go­vės skau­tės.

Jų va­do­vė Vil­ma Min­gai­lie­nė su­pa­žin­di­no su skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos is­to­ri­ja, tiks­lais, šū­kiu, ski­ria­mai­siais ženk­lais, pa­ty­ri­mo laips­niais, veik­lo­mis ir bend­ra­vi­mo prin­ci­pais bei for­mo­mis, sto­vyk­la­vi­mo pa­tir­ti­mi. Kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se kar­tu su Jo­niš­kio Auš­ros gim­na­zi­jos moks­lei­vė­mis, pa­ty­ru­sio­mis skau­tė­mis Ne­da, Luk­re­ci­ja ir Orin­ta 5 – 7 kla­sių mo­ki­niai ir jų auk­lė­to­jos mo­kė­si įvai­rių vir­vių ri­ši­mo bū­dų – ga­mi­no­si apy­ran­kes, rak­tų pa­ka­bu­kus.

Dė­ko­ja­me skau­tėms iš kai­my­ni­nio ra­jo­no už su­teik­tas ži­nias, pa­tir­ties sklai­dą ir kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves. Au­gin­ki­me pi­lie­tiš­ką jau­ni­mą kar­tu!