Po Mariaus Katiliškio kūrybiniu dangumi

„Sidabrės“ nuotr.
Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­ju­si Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ki­nė Jus­tė La­pins­kai­tė ra­ši­nių kon­kur­se da­ly­va­vo pa­ska­tin­ta ma­mos Auš­ros Lukšaitės-Lapinskienės
Sek­ma­die­nį, lapk­ri­čio 10 die­ną, Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­re vy­ko bai­gia­ma­sis kraš­tie­čiui ra­šy­to­jui Ma­riui Ka­ti­liš­kiui at­min­ti skir­tas pro­jek­to „Šven­ta­die­nis už mies­to“ ren­gi­nys – mo­ki­nių ra­ši­nių kon­kur­so „Miš­kais atei­na ru­duo“ nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mai ir kon­cer­tas. Jau­no­ji kar­ta sa­vo dar­buo­se ieš­ko­jo są­sa­jų su gim­ti­ne, pa­čiu ra­šy­to­ju, jaut­riai kal­bė­jo apie gam­tą, bend­ra­vi­mo, šei­mos ar­tu­mo svar­bą, apie ryš­kių aki­mir­kų po­ty­rius, nė­rė į pla­čios fan­ta­zi­jos erd­ves, kū­rė pa­sa­kas ir sak­mes. Kai ku­rie kū­ri­niai ban­dė „at­ra­kin­ti“ kraš­to vie­to­var­džių pa­va­di­ni­mus.
„Sidabrės“ nuotr.
Ža­ga­rės gim­na­zi­jos IV gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nį Do­mą Ši­mai­tį, ku­rio dar­bui skir­ta vie­na iš dvie­jų ant­rų­jų vie­tų, svei­ki­no ir gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ri­ta Mi­len­čie­nė
„Sidabrės“ nuotr.
Ak­to­rių, mu­zi­kan­tų, at­li­kė­jų Aus­tė­jos Gend­vi­lai­tės ir Se­ve­ri­no Nor­gai­los kon­cer­tas ra­šy­to­jo Ma­riaus Ka­ti­liš­kio at­vaiz­do fo­ne

Vy­ko vi­sas cik­las ren­gi­nių

Ra­ši­nių kon­kur­se „Miš­kais atei­na ru­duo“, skir­ta­me Ma­riaus Ka­ti­liš­kio as­me­ny­bei ir kū­ry­bai pri­si­min­ti bei pa­gerb­ti, da­ly­va­vo ke­lio­li­ka mo­ki­nių iš Šiau­lių ir Jo­niš­kio ra­jo­nų. Tai – Ža­ga­rės, Skaist­gi­rio, Jo­niš­kio „Auš­ros“, Ku­žių gim­na­zi­jų, Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai. Jų dar­bus ver­ti­no ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma kal­bi­nin­kės, dės­ty­to­jos dr. Ja­ni­nos Švambarytės–Valužienės.

Kon­kur­sas skelb­tas lais­va te­ma, ne­ri­bo­jant jau­nuo­lių vaiz­duo­tės. Ne­ma­ža da­lis jų, pa­ska­tin­ti pe­da­go­gų, ra­šė apie vie­to­var­džius – juk 2019-ie­ji pa­skelb­ti vie­to­var­džų me­tais. Kai ku­rie gi­li­no­si į emo­ci­nius po­ty­rius, su­sie­tus su gim­tą­ja vie­ta, pa­ti­ria­mo­mis aki­mir­ko­mis, ar­ba ieš­ko­jo at­ra­mos gir­dė­tuo­se se­no­lių pa­sa­ko­ji­muo­se.

Pra­dė­da­ma va­ka­rą pro­jek­to va­do­vė, Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Dia­na Si­čio­vie­nė pri­mi­nė, kad vy­ko vi­sas cik­las ren­gi­nių: or­ga­ni­zuo­ta kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta ra­šy­to­jo Ma­riaus Ka­ti­liš­kio kū­ry­bai, kūrybinės–edukacinės iliust­ra­ci­jų dirb­tu­vės „Miš­kais atei­na ru­duo“ su iliust­ra­to­re ir gra­fi­kos di­zai­ne­re Ie­va Juk­ny­te, literatūrinės–aktorinės dirb­tu­vės ir ak­to­rės Da­lios Mi­che­le­vi­čiū­tės, pia­nis­tės Vai­dos Bal­čiū­nie­nės, dai­ni­nin­kės Mil­dos Ba­ro­nai­tės pa­si­ro­dy­mas. Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro pa­reng­tam pro­jek­tui „Šven­ta­die­nis už mies­to“, skir­tam Ma­riui Ka­ti­liš­kiui at­min­ti, fi­nan­sa­vi­mą sky­rė Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.

Iš­da­lin­ti ap­do­va­no­ji­mai

Ra­ši­nių kon­kur­se pir­mo­ji vie­ta skir­ta Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos II gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nei Jus­tei La­pins­kai­tei, ku­rią da­ly­vau­ti pa­ska­ti­no ma­ma pe­da­go­gė, li­te­ra­tė Auš­ra Lukšaitė–Lapinskienė, už imp­re­si­ją „Pa­va­sa­rio ža­ra“. Sklan­džia­me, iš­baig­ta­me kū­ri­ny­je pa­sa­ko­ja­ma apie kas­die­ny­bės mo­men­tą – ke­lią iki mo­kyk­los, ku­ris tar­si „įvilk­tas“ į poe­ti­nį ma­ty­mą, liu­di­ja au­to­rės pa­sta­bu­mą su­pan­čiai gam­tai.

Iš­rink­ti du ant­ros vie­tos lai­mė­to­jai: Ža­ga­rės gim­na­zi­jos IV gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nys Do­mas Ši­mai­tis (mo­ky­to­ja As­ta Ge­džie­nė) ir Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 8 kla­sės mo­ki­nys Do­vy­das Pet­ry­la (mo­ky­to­ja Ali­na Jo­nai­tie­nė).

D. Ši­mai­tis kū­ri­niui „Pa­dan­ge at­skren­da Ka­ti­liš­kis“ pa­si­rin­ko sa­vi­tą for­mą: ra­šy­to­jo po­kal­bį su esan­čiais čia ir da­bar iš Ana­pus, pa­mi­nint svar­biau­sius gy­ve­ni­mo įvy­kius bei vie­tas – gi­mi­mą, Ant­rą­jį Pa­sau­li­nį ka­rą, Ka­ti­liš­kių kai­mą, emig­ra­ci­ją į JAV, mir­tį. D. Pet­ry­la kon­kur­sui pri­sta­tė ei­lė­raš­tį „Kaip fla­min­gas“ ir pro­zos teks­tą „Mė­ly­no­ji gė­le­lė“, ku­rį ga­li­ma pa­va­din­ti siau­bo pa­sa­ka: jo­je pa­slap­tin­gi žie­de­liai, už­kas­ti į smė­lį, su­ke­lia siau­bin­gus įvy­kius – spro­gi­mą, ava­ri­ją, žmo­gus iš­kren­ta iš tre­čio aukš­to...

Skir­tos trys tre­čios vie­tos: Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos aš­tun­to­kei Lu­kai Damb­raus­kai­tei (mo­ky­to­ja Ali­na Jo­nai­tie­nė) už tris kū­ri­nius – ra­ši­nius „Gam­ta“, „Obe­lys“ ir sak­mę „Ežio kil­mė“, tos pa­čios mo­kyk­los aš­tun­tos kla­sės mo­ki­nei And­rė­jai Vai­te­kū­nai­tei (mo­ky­to­ja Ali­na Jo­nai­tie­nė) už ei­lė­raš­tį apie žmo­nes su kau­kė­mis „Aš bi­jau žmo­nių“ ir sak­mę „Ko­dėl gai­dys gie­da ry­te?“ ir Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos I gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nei Gre­tai Šiau­čiū­nai­tei už pa­sta­bu­mą gam­tai ra­ši­ny­je „Ru­dens ry­tas“.

Nu­ga­lė­to­jams skir­ti dip­lo­mai ir sta­tu­lė­lės.

Ap­da­lin­ti pa­dė­kos raš­tais

Pa­dė­kos raš­tai įteik­ti ir vi­siems ki­tiems da­ly­viams: Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niams Aus­tė­jai Bu­ly­tei, Emi­li­jai Lau­ri­na­vi­čiū­tei, Ža­ga­rės gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niams Ad­ri­jui Bal­čiū­nui, Da­nie­liui Kaz­laus­kui, Dei­mi­lei Ja­su­ty­tei, Hen­ri­kui Sa­ka­laus­kui, Ka­zi­mie­rui Va­liui, Ed­var­dui Pet­kui, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos at­sto­vėms Eit­vy­dei Va­lan­ti­nai­tei ir Ir­mai Pet­ru­šai­ty­tei, Ku­žių gim­na­zi­jos mo­ki­niui Jau­niui Moc­kui.

Gė­lių žie­dai kaip pa­dė­ka skir­ti kon­kur­so da­ly­vių mo­ky­to­joms.

Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo ak­to­rių, mu­zi­kan­tų, at­li­kė­jų Aus­tė­jos Gend­vi­lai­tės ir Se­ve­ri­no Nor­gai­los kon­cer­tas. Ta­len­tin­gas due­tas dai­na­vo ki­tų au­to­rių ir sa­vo su­kur­tas dai­nas, tarp ku­rių ne­ma­ža da­lis pa­ra­šy­tos že­mai­tiš­kais teks­tais. In­tar­puo­se jie skai­tė ra­ši­nių kon­kur­so „Miš­kais atei­na ru­duo“ lau­rea­tų kū­ri­nius, ku­rie jau­nų ak­to­rių lū­po­se nu­skam­bė­jo įtai­giai ir sa­vaip.